Архив на докуметите за обществени поръчки и търгове до 1.01.2015 г.


19 сптември 2014 г.: Обществена поръчка с предмет: „Доставка на ДМА по обособени позиции, както следва:

- Обособена позиция 1. Инфрачервена (термо) камера ;

- Обособена позиция 2. Лазер ;

- Обособена позиция 3. Система за анализ на горивния процес и диагностика на дизелови двигатели ;

- Обособена позиция 4. Датчик за въртящ момент;

- Обособена позиция 5. Вибродиагностичен уред;

- Обособена позиция 6. Преносим газоaнализатор“

 Документация за участие

Образци на документи

Обявление за поръчка

Решение

Разяснения по 0чл.29 от ЗОП по поръчка с предмет : „Доставка на ДМА по обособени позиции....".:

20-30 октомври 2014 г.: Справка за внесените гаранции за участие

5 ноември 2014 г.: Протоко 1 от разглеждането, оценяването и класирането по открита процедура

5 януари 2015 г.: Съобщение- Отварянето на ценовите предложение за обществена поръчка с предмет: „Доставка на ДМА по обособени позиции, както следва:

- Обособена позиция 1. Инфрачервена (термо) камера ;
- Обособена позиция 2. Лазер ;
- Обособена позиция 3. Система за анализ на горивния процес и диагностика на дизелови двигатели ;
- Обособена позиция 4. Датчик за въртящ момент;
- Обособена позиция 5. Вибродиагностичен уред;
- Обособена позиция 6. Преносим газоaнализатор“

ще се извърши на 08.01.2015г. от 11.00 часа в сградата на ВВМУ"Н.Й.Вапцаров" гр.Варна, ул."В.Друмев"№73.

29 януари 2015 г.:

1. Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка

2. Протокол2

3. Протокол3

4. Протокол4

5. Протокол5

6. Протокол6

Договори:

1. Договор- "Визикомп"- поз. 2

2. Договор-"Комп.А.К." -поз.3 ; Справка за извършено плащане -5.03.2015 г. ; Справка за върната гаранция- 26-03-2015 г.

3. Договор по обособена позиция 6

Справки за плащания:

"ДРЕГЕР СЕЙФТИ БЪЛГАРИЯ " ЕООД - 16.03.2015
Справка за върната гаранция на фирма „Дрегер Сейфти България“ - 23.04. 2015
"Визикомп" - Справка за извършено плащане - 22.05.2015 г.
"Визикомп" - Справка за върната гаранция - 27-05-2015 г.


24 октомври 2014 г.: провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост:

- Заповед на Началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров";

- Условаия за провеждане на търга.


2 октомври 2014 г.: Обществена поръчка ”Доставка на компютърна техника и компоненти за ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”:

- Публична покана;

- Техническа спецификация;

- Проект за договор

Разяснения по чл.29 от ЗОП по поръчка с предмет „Доставка на компютърна техника и компоненти за ВВМУ” :
- 1-ви въпрос;
- 2-ри въпрос.

-Протокол

Договори:
- фирма „ Сара 55" ЕООД;   Справка за извършено плащане
- фирма „Визикомп"ООД;    Справка за извършено плащане
- фирма СД "Офис оборудване - Ганев, Къчев и сие";     Справка за извършено плащане ; Справка за извършено плащане
- фирма "Стемо" ООД     Справка за извършено плащане


5 септември 2014 г.: Съобщение: Ценовите предложения за обявената обществена поръчка с предмет "Строително - ремонтни дейности" по обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

Строително – монтажни работи на обект №1315 “Реконструкция на площадков водопровод за питейно-битови и противопожарни нужди в района на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” войскови район №1315” – гр. Варна

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

“Реконструкция на съществуваща отоплителна инсталация на учебни корпуси – централен, източен и западен, промяна предназначение на съществуващи абонатни станции, разположени в сутерена на източен и западен учебни корпуси в котелно №1 и №2 на газ и площадкова газопроводна мрежа към тях, находящи се на територията на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” гр. Варна

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

Изграждане на полигон за практическо обучение по борба с корабни пожари”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

Строително – монтажни работи – подмяна на дограма във войскови район №1315 – ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – гр. Варна

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5

Строително – монтажни работи на обект №1315 – войскови район на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – гр. Варна

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6

Строителен надзор и инвеститорски контрол, ще бъдат отворени в 10.00 часа на 11.09.2014 г. в сградата на ВВМУ"Н.Й.Вапцаров"

7 октомври 2014 г.: Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка :

Протоколи:

- Протокол 1;
- Протокол 2;
- Протокол 3;
- Протокол 4.

Договори:

- Договор по обособена позиция 1, Парична гаранция; Справка за извършено плащане
- Договор по обособена позиция 2, Парична гаранция ; Справка за извършено плащане ; Справка за извършено плащане
- Договор по обособена позиция 4, Парична гаранция; Справка за извършено плащане
- Договор по обособена позиция 5, Парична гаранция
- Договор по обособена позиция 6. Парична гаранция

Справки за върнати гаранции:

1. Въранта гаранция на фирма "Термал инженеринг" ООД по Договор -4044/14.11.2014 г.

2. Въранта гаранция на фирма ЕТ "АС- Строй - Янко Славчев" по Договор -4152/25.11.2014 г.

3. Въранта гаранция на фирма "ВЕСЕЛА" ООД по Договор -4152/25.11.2014 г.


18 август 2014 г.: Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка "Фирменно хранене на личния състав, курсанти и студенти на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров":
- Протокол 1;
- Протокол 2;
- Протокол 3;
- Протокол 4;
- Договор;
- Справка за гаранция за участие в открита процедура ;
- Справка за внесена парична гаранция ;
- Справка за извършено плащане.
- Справка за извършено плащане - 02.12. 2014.
- Справка за извършено плащане - 06.01.2015 .
- Справка за извършено плащане - 05.02.2015.
- Справка за извършено плащане - 09.03.2015.
- Справка за извършено плащане - 30.04.2015.
- Справка за извършено плащане - 07.05.2015.
- Справка за извършено плащане - 08.06.2015.
- Справка за извършено плащане - 10.07.2015.
- Справка за извършено плащане - 10.08.2015.
- Справка за извършено плащане - 8.09.2015.
- Справка за извършено плащане - 23.10.2015.
- Справка за извършено плащане - 10.11.2015.
- Справка за извършено плащане - 4.12.2015.
- Справка за извършено плащане - 23.12.2015.14 август 2014 г.: Решение за прекратяване на обществена поръчка ”Доставка на компютърна техника и компоненти за ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”.


4 август 2014 г.: Обществена поръчка с предмет "Закупуване на учебници за нуждите на студентите от специалност "Мениджмънт на водния транспорт"- краен срок за подаване на оферти 14 август 2014 г. :

- Заповед на Началника на ВВМУ;

- Техническа спецификация.


11 юли 2014 г.: Съобщение-Относно отваряне на ценовите предложения обществена поръчка за ”Доставка на компютърна техника и компоненти за ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”


17 юли 2014 г.: Съобщение- Отварянето на ценовите предложение за обществена поръчка с предмет : “ФИРМЕНО ХРАНЕНЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ, КУРСАНТИ И СТУДЕНТИ НА ВВМУ" ще се извърши на 21.07.2014г. от 10.00 часа в сградата на ВВМУ"Н.Й.Вапцаров" гр.Варна, ул."В.Друмев"№73.


11 юни 2014 г.: Обществена поръчка чрез открита процедура с предмет "Строително-ремонтни и монтажни дейности по обособени позиции" (срок за подаване на оферти -16.00 ч. на 10 юли 2014 г.):

Заповед на Началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

Документация за участие

Разяснения по чл. 29 от ЗОП по обществена поръчка с предмет "Строително-ремонтни и монтажни дейности по обособени позиции"


9 юни 2014 г.: Обявяване на резултатите от проведен търг за отдаване под наем на имот- публична държавна собственост.


30 април 2014 г.: Обществена поръчка за фирмено хранене (срок за подаване на документи- 10 юни 2014 г.):

Заповед на Началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

Спецификация

Документация за участие


10 март 2014 г.: Обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА по обособени позиции, както следва:

- Обособена позиция 1. Лаборатория за анализ и повишаване на ефективността на корабен пропулсивен комплекс;

- Обособена позиция 2. Лаборатория за превенция и преодоляване на последствията от нефтени разливи и аварии в морския транспорт“ - краен срок за подаване на оферти: до 28.04.2014 г.включително.

 Документация за участие