Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА

ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ  ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

Строително – монтажни работи на обект №1315 “Реконструкция на площадков водопровод за питейно-битови и противопожарни нужди в района на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” войскови район №1315” – гр. Варна

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

“Реконструкция на съществуваща отоплителна инсталация на учебни корпуси – централен, източен и западен, промяна предназначение на съществуващи абонатни станции, разположени в сутерена на източен и западен учебни корпуси в котелно №1 и №2 на газ и площадкова газопроводна мрежа към тях, находящи се на територията на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” гр.Варна

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

 “Изграждане на полигон за практическо обучение по борба с корабни пожари”

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

 Строително – монтажни работи – подмяна на дограма във войскови район №1315 – ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – гр.Варна

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5

 Строително – монтажни работи на обект №1315 – войскови район на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – гр.Варна

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6

 Строителен надзор и инвеститорски контрол на строителните обекти по обособените позиции

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

 РАЗДЕЛ І Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;

РАЗДЕЛ ІІ Обявление за обществена поръчка;

РАЗДЕЛ ІІІ Пълно описание на предмета на поръчката;

РАЗДЕЛ ІV Техническа спецификация;

РАЗДЕЛ V Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата;

РАЗДЕЛ VI Критерий за оценка на офертите ;

РАЗДЕЛ VІI ОБРАЗЦИ

 ОБРАЗЕЦ № 1 Оферта за участие;

ОБРАЗЕЦ № 2 Информационен лист за участника ;

ОБРАЗЕЦ № 3 Техническа оферта;

ОБРАЗЕЦ № 4 Ценова оферта;

ОБРАЗЕЦ № 5 Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър;

ОБРАЗЕЦ № 6 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “а”, „б”, „в”, „г” и “д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки;

ОБРАЗЕЦ № 7 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки;

ОБРАЗЕЦ № 8 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените Поръчки за участие на подизпълнител/и;

ОБРАЗЕЦ № 9 Декларация за съгласие за участие на подизпълнител

ОБРАЗЕЦ № 10 Декларация за общите обороти и за оборотите от строителство за последните 3 (три) години (2011г., 2012г. и 2013г.)

ОБРАЗЕЦ № 11 Декларация за изпълнените договори за строителство през последните 5 (пет) години обекти, сходни на предмета на поръчката ( 2009 г., 2010 г., 2011г., 2012г. и 2013г.)

ОБРАЗЕЦ № 12 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора;

ОБРАЗЕЦ № 13 Проекто договор по обособена позиция 1;

ОБРАЗЕЦ № 14 Проекто договор по обособена позиция 2;

ОБРАЗЕЦ № 15 Проекто договор по обособена позиция 3;

ОБРАЗЕЦ № 16 Проекто договор по обособена позиция 4;

ОБРАЗЕЦ № 17 Проекто договор по обособена позиция 5;

ОБРАЗЕЦ № 18 Проекто договор по обособена позиция 6;

ОБРАЗЕЦ № 19 Банкова гаранция изпълнение на договор за обществена поръчка;

ОБРАЗЕЦ № 20 Декларация за предложения от участник срок за изпълнение на поръчката;

ОБРАЗЕЦ № 21 Декларация за валидността на офертата;

ОБРАЗЕЦ № 22 Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от Закона за обществените Поръчки за спазване на минималните цени на труда

ОБРАЗЕЦ № 23 Декларация относно ръководните лица , които ще отговарят за извършване на поръчката;

ОБРАЗЕЦ № 24 Декларация по чл. 3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции спреференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС)

РАЗДЕЛ І

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка


РАЗДЕЛ ІІ

Обявление за обществена поръчка

 

РАЗДЕЛ ІІІ

Пълно описание на предмета на поръчката  

 

1. Вид на процедурата – открита процедура с прилагане на опростени правила по чл. 14 ал. 3 от ЗОП

2. Описание на предмета на обществената поръчка: Строително -ремонтни и монтажни дейности по обособени позиции, както следва:

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

Строително – монтажни работи на обект №1315 “Реконструкция на площадков водопровод за питейно-битови и противопожарни нужди в района на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” войскови район №1315” – гр. Варна, съгласно техническо задание с рег.№ 1624/23.05.2014г.

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

“Реконструкция на съществуваща отоплителна инсталация на учебни корпуси – централен, източен и западен, промяна предназначение на съществуващи абонатни станции, разположени в сутерена на източен и западен учебни корпуси в котелно №1 и №2 на газ и площадкова газопроводна мрежа към тях, находящи се на територията на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” гр.Варна, съгласно техническо задание с рег.№ 1625/23.05.2014г.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

“Изграждане на полигон за практическо обучение по борба с корабни пожари”, съгласно техническо задание с рег.№ 1626/23.05.2014г.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4

Строително – монтажни работи – подмяна на дограма във войскови район №1315 – ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – гр.Варна, съгласно техническо задание с рег.№ 1627/23.05.2014г.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5

Строително – монтажни работи на обект №1315 – войскови район на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” – гр.Варна, съгласно техническо задание с рег.№ 1628/23.05.2014г.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6

Строителен надзор и инвеститорски контрол на строителните обекти по обособените позиции, съгласно техническо задание с рег.№ 1747/02.06.2014г.

3. Място на изпълнение на поръчката – Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров”, гр. Варна, ул. „Васил Друмев” 73.

4. Срок за изпълнение на поръчката

Изпълнението на строително-монтажните работи ще се извършва по писмена заявка от Възложителя за възлагане на дейностите по всяка обособена позиция.

 5. Максимален праг на общата стойност по позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – 200 000 лв. с ДДС;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – 950 000 лв. с ДДС;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – 150 000 лв. с ДДС;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – 80 000 лв. с ДДС;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 – 105 000 лв. с ДДС;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6 – 42 500 лв. с ДДС;

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НЯМА ДА ЗАПЛАЩА ПО-ВИСОКИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ СТОЙНОСТИ В Т.5.

ПРИ НАДХВЪРЛЯНЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ СУМИ, КАНДИДАТЪТ СЕ ОТСТРАНЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.69, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗОП КАТО ОФЕРТА КОЯТО НЕ ОТГОВАРЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6. Начин за образуване на предлагана цена:

6.1.Участниците в процедурата, съставят ценовото си предложение след като проверят, извлекат и си съставят количествени сметки по видове работи, съгласно техническите задания за всяка обособена позиция, приложени в настоящата документация. Тези количествени сметки не е необходимо да се прилагат към офертата.

6.2. Предложената цена от участниците включва труд, материали, изграждане на скелета, разходи за машини, съоръжения, строителна и друга механизация и пр. , необходими за цялостно изпълнение предмета на поръчката в напълно завършен за експлоатация вид с подписан Констативен акт обр.15.

Кандидатите предложили по-голям процент непредвидени разходи ще се отстраняват от процедурата на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП като оферта която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

6.3. Предложената цена задължително да включва и всички непредвидени разходи, свързани с изпълнението на поръчката, които се посочват в ценовата оферта.

Непредвидените допълнително възникнали работи НЕмогат да превишават 5% върху стойността на заложените СМР в офертата на кандидата за обекта.

Общата цена включваща всички разходи по изпълнение на поръчката включително непредвидените да не надхвърлят максималния праг по т.5 от настоящата документация.

6.4. На основание чл.43, ал.1 от ЗОП договорът за обществена поръчка не може да се променя или допълва, поради което при попълване на ценовата оферта участниците в процедурата трябва да предвидят и промените в минималната работна заплата, осигурителните прагове, инфлационния индекс, непредвидени и други обстоятелства, които биха повлияли върху цената на строителството, предмет на процедурата през периода на действие на договора, освен в случаите на чл.43, ал.2 от ЗОП.

6.5. Възложителят заплаща дължимата сума на два етапа:

5. Възложителят заплаща дължимата сума по следният начин:

5.1. Когато в строителството не са предвидени етапи, заплащането ще се извършва на два пъти:

– при завършен етап на строителната дейност, отговарящ на ? от СМР по позицията и след подписан Акт 19 в размер на 50% от договорената стойност и

– окончателно с Акт 19 и Акт 16 на останалите 50% от стойността по договора.

5.2. когато в строителството са предвидени етапи, заплащането ще извършва поетапно за всеки етап при сключени Акт 19 и Акт 15 и окончателно при подписването на Акт 19 за последния етап и Акт 16.

6.6. Гаранционно обезпечение

Изпълнителят внася по сметка на Възложителя гаранционно обезпечение на извършените от него СМР в размер на :

- позиция 1 – 5 % от стойността на договора;

- позиция 2 – 7 % от стойността на договора;

- позиция 3 – 5 % от стойността на договора;

- позиция 5 – 2 % от стойността на договора за съответната позиция.

Сумата се задържа до изтичане на гаранционния срок на изпълнените СМР и служи за обезпечение на разходите, когато Изпълнителя не е изпълнил гаранционните си задължения.

Възложителят не дължи лихва върху гаранционното обезпечение за гаранционният период.

Възложителят освобождава гарнционното обезпечение след изтичане на гаранционния срок и след отправено писмено искане от изпълнителя.

РАЗДЕЛ ІV

 Технически задания

Обособена позиция 1, съгласноприложенотехническо задание с рег.№ 1624/23.05.2014г.

Обособена позиция 2, съгласно приложено техническо задание с рег.№ 1625/23.05.2014г.

Обособена позиция 3 , съгласно приложено техническо задание с рег.№ 1626/23.05.2014г.

Обособена позиция 4 , съгласно приложено техническо задание с рег.№ 1627/23.05.2014г.

Обособена позиция 5 , съгласно приложено техническо задание с рег.№ 1628/23.05.2014г.

Обособена позиция 6 , съгласно приложено техническо задание с рег.№ 1747/02.06.2014г.

РАЗДЕЛ V

Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата

1. Изисквания към участниците

1.1. Общи изисквания.

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия.

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението трябва да представят документ (договор, споразумение и др.) за създаване на обединението, подписан от лицата в обединението. Документът (договор, споразумение и др.) да е нотариално заверен и в него да е посочено разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите в обществената поръчка. Изискването се поставя с цел осигуряване на възможност за преценяване спазването на изискванията на ЗОП и настоящата документация от отделните членове на обединението, съгласно разпоредбите на чл. 25, ал. 8 от ЗОП. В документа (договор, споразумение и др.) за създаване на обединението или в друг документ следва да е посочен представляващият.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато участникът е обединение, но няма документ за създаване на обединението към крайния срок за получаване на оферти или не е посочено лицето, представляващо обединението, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

 

1.2. Административни изисквания към участниците съгласно ЗОП

а ) Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран:

б ) Участникът да не е обявен в несъстоятелност;

в ) Участникът да не е в производство по ликвидация или да се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

г ) Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, да не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – да не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително неговата дейност да не е под разпореждане на съда и участникът да не е преустановил дейността си;

д ) Участникът да няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или да няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

е) Участникът да няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

ж ) Не може да участва в процедура за възлагане на обществената поръчка участник, при който лицата по чл.47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица по смисъла на §1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

з ) Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 и 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

и) Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, посочените изисквания в точки а-з се прилагат за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

й) Не може да участва в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 1, б. „а-д”, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, 3, 4 от ЗОП (т. а-е).

к) При подаване на офертата за участие участникът удостоверява липсата на горепосочените обстоятелства от а-з точки с декларации.

За обстоятелствата по точки б-е ит. з(чл.47, ал.1, т. 2 и 3, ал. 2, т.1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП), когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

Изискванията по т. а ит. ж(чл.47, ал. 1, т. 1, б. а-д и ал. 5, т. 1 от ЗОП) се прилагат за лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

 

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от следните

изисквания:

- Не е изпълнил всички посочени условия и изисквания, посочени в техническото задание за съответната обособена позиция;

- Не е изпълнил или не отговаря на някое от изискванията, посочени в настоящата документация;

- Ако офертата не е представена по представените образци, предоставени в документацията за участие.

- При надхвърляне на посочените максимални стойности за всяка от обособените позиции.

1.3. Изисквания към участниците

 1.3.1. По обособена позиция 1

 Стриктно спазване на посочените изисквания на техническа спецификация с рег. № 1624/23.05.2014г.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на горепосочените изисквания.

1.3.2. По обособена позиция 2

Стриктно спазване на посочените изисквания на техническа спецификация с рег. № 1625/23.05.2014г.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на горепосочените изисквания.

1.3.3. По обособена позиция 3

Стриктно спазване на посочените изисквания на техническа спецификация с рег. № 1626/23.05.2014г.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на горепосочените изисквания

1.3.4. По обособена позиция 4

Стриктно спазване на посочените изисквания на техническа спецификация с рег. № 1627/23.05.2014г.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на горепосочените изисквания.

1.3.5. По обособена позиция 5

Стриктно спазване на посочените изисквания на техническа спецификация с рег. № 1628/23.05.2014г.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на горепосочените изисквания.

1.3.6. По обособена позиция 6

Стриктно спазване на посочените изисквания на техническа спецификация с рег. № 1747/02.06.2014г. Инвеститорският контрол и строителен надзор да обхващат всички позиции от 1 до 5.

Участникът физическо лице, да притежава специалност “строителен инженер” или “ строителен техник” със стаж минимум 5 години.

Участникът юридическо лице, да притежава удостоверение за консултантска дейност, издадено по реда на Наредба РД -02-20-29/2012г. и чл.166, ал.2 от ЗУТ.

1.4. Участникът определен за Изпълнител на поръчката е длъжен:

1.4.1. да извърши оглед на място преди реална подготовка на предожението си, в съответствие с проектната документация;

1.4.2. да изпълни качествено в съответствие с ПИПСМР (Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи) и действащите строителни правила и норми възложената му поръчка;

1.4.3. да изпълни поръчката с квалифицирана работна ръка, качествени материали по БДС и изправна техника;

1.4.4. Да осигури ежедневно техническо ръководство на обекта при изпълнението на поръчката;

1.4.5. Да отстрани за своя сметка допуснатите по негова вина отклонения в качеството на възложената му поръчка, съгласно ПИПСМР.

1.5. Строителството да се извършва:

1.5.1. Съгласно техническо и ценово предложение, изготвени от изпълнителя по техническото задание по всяка обособена позиция;

1.5.2. По линеен график изготвен от изпълнителя, приложен към техническата оферта .

1.6. Изисквания за качество:

1.6.1. Съгласно действащите стандарти по БДС, ПИПСМР, ISO ;

1.6.2. Гаранционен срок съгласно Наредба № 2/31.07.2003г. към Закона за устройство на територията за въеждане в експлоатация на строежите в Р.България.

1.7. За доказване на техническите възможностии/или квалификацията си участниците представят следните документи:

По всички позиции:

1.7.1. Декларация, подписана от участника, съдържаща списък на основните договори за строителство за всяка от последните 5 (пет) години (2009; 2010; 2011; 2012; 2013г.), с данни относно стойност на договорите, период на изпълнение и възложител на поръчката (по образец № 11). Всеки един от договорите следва да бъде придружен с препоръка за добро изпълнение на същия договор, която включва: стойност на поръчката, дата и място на изпълнение, телефон на възложителя, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания;

1.7.2. Списък на ръководните технически лица, ангажирани с изпълнението на предмета на поръчката, както следва: ръководител на обекта; технически ръководител; координатор на безопасност и здраве (по образец № 23);

1.7.3. Разработен от участника линеен график за изпълнение на поръчката, съгласно техническата оферта на кандидата за изпълнение на поръчката;

1.8. Доказване на икономическо и финансово състояние

Участниците да предоставят информация за общия оборот и оборота на строителните дейности за последните три години (2011;2012;2013г.) в зависимост от датата на която кандидатът или участникът е учреден или започнал дейността си. ( по Образец № 10)

1.9. Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 120 (сто и двадесет ) календарни дни считано от крайния срок за получаване на офертите.

Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор.

2. Гаранции

 2.1. Възложителят не изисква гаранции за участие.

2.2. Гаранцията за изпълнение на договора е както следва:

2.2.1. Обособена позиция 1: Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 (три) на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС по (Образец № 19). Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след подписване на Финален приемо предавателен протокол. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за Изпълнител на поръчката при подписване на договора.

2.2.2. Обособена позиция 2: Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 (три) на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС по (Образец № 19). Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след подписване на Финален приемо предавателен протокол. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за Изпълнител на поръчката при подписване на договора.

2.2.3. Обособена позиция 3: Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 (три) на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС по (Образец № 19). Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след подписване на Финален приемо предавателен протокол. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за Изпълнител на поръчката при подписване на договора.

2.2 .4. Обособена позиция 4: Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 (три) на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС по (Образец № 19). Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след подписване на Финален приемо предавателен протокол. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за Изпълнител на поръчката при подписване на договора.

2.2.5. Обособена позиция 5: Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 (три) на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС по (Образец № 19). Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след подписване на Финален приемо предавателен протокол. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за Изпълнител на поръчката при подписване на договора.

2.2.6. Обособена позиция 6: Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 (три) на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС по (Образец № 19). Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след подписване на Финален приемо предавателен протокол. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за Изпълнител на поръчката при подписване на договора.

2.3. Гаранциите се представят, в една от следните форми:

2.3.1. Депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (ВВМУ):

Банка: SG Експресбанк IBAN: ВG41ТТВВ94003315068641 BIC: ТТВВВG22

2.3.2. Банкова гаранция в оригинал, издадена в полза на Възложителя със срок на валидност 30 дни след изтичане срока на договора.

2.4. Участниците в процедурата и определеният Изпълнител избират сами формата на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка.

2.5. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима, непрехвърлима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителятзаяви, че Изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.

2.5.1. Банковата гаранция за изпълнение на договора се съгласува в периода до подписване на договора за възлагане на обществената поръчка с Възложителя.

2.5.2. Банковите гаранции могат да бъдат издадени и по образец на банката, съдържащ същите или по – добри за Възложителя условия от тези в Образец № 13 от документaцията за участие, като в него е изрично записано, че гаранцията е безусловна и неотменима в полза на Възложителя.

2.6. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на участника, съответно Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

2.7. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

2.8. Не се сключва договора за обществена поръчка с участник, определен за Изпълнител, който не удостовери липсата на всички обстоятелства по т. 1.2 от раздел V от настоящата документация и/или не представи гаранция за изпълнение на договора (чл. 42 от ЗОП).

3. Документация за участие

3.1. Условия и ред за получаване на документацията за участие

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, която е публикувана на електронната страница на Възложителя: http://www.naval-acad.bg/ – раздел „Обществени поръчки - профил на купувача“.

Документацията за участие може да се получи на електронният адрес на Възложителя до 7 дни преди изтичане срока за получаване на оферти.

 3.2. Условия и ред за получаване на разяснения по документацията за участие

Всеки потенциален участник в настоящата процедура на основание чл.28 ал.6 и чл.29 от ЗОП може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до седем дни преди крайния срок за получаване на оферти.

Възложителят изпраща разясненията в 4-дневен срок от датата, на която е постъпило запитването.

Възложителят публикува разяснението на интернет страницата си, без да посочва в отговора лицето, направило запитването.

3.3. Условия и ред за еднократна промяна в обявлението и/или документацията за участие

Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.

Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата.

Промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата. С решението за промяна Възложителят няма да променя дейностите по обявения предмет на поръчката/обособената позиция. След изтичането на посочения 14-дневен срок, Възложителят ще публикува решение за промяна само когато удължава обявените срокове в процедурата.

В решението за промяна възложителят ще определи и нов срок за получаване на оферти или заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения. Нов срок може да не бъде определен, когато промените не засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката.

С публикуването на решението за промяна в Регистъра на обществените поръчки се счита, че всички заинтересовани лица са уведомени.

4. Указания за подготовка на офертите

4.1. Общи указания

Приложенията към офертата се изготвят в съответствие с представените документацията образци.

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях са задължителни за участниците.

Ако офертата не е представена по представените образци, възложителят има право да отстрани участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки.

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта, не се допускат варианти на офертата.

Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените към документацията образци.

Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на участниците в процедурата. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи по подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран или в случай на прекратяване на процедурата.

Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката.

Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител.

Декларациите за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, алинеи 1, 2 и 5 от ЗОП се попълват от съответните лица, съгласно чл.47, ал.4 от ЗОП.

Всички документи в офертата трябва да бъдат на български език.

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език. Документите за регистрация и/или еквивалентен документ на удостоверението за актуално състояние/респ. документ за самоличност се представят в официален превод, а всички останали документи се представят и в превод . Отговорност за верността на превода се носи от участника.

Всички документи, които не са оригинали и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала", подпис и печат (когато е приложимо).

Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на участника съгласно регистрационните му документи, или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта, въпреки че участва в обединение или в оферта на друг участник е посочен като подизпълнител и е попълнил декларация за съгласие за участие като подизпълнител, или участва в повече от едно обединение.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата декларация за съгласие за участие като подизпълнител, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и в хода на провеждането на процедурата декларира пред възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.

4.2. Специфични указания за участници – обединения

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

В случай, че участникът е обединение административните изисквания се прилагат за всеки от участниците в обединението поотделно, а изискванията за икономическо и финансово състояние, като и за технически възможности и/или квалификация се отнасят за обединението като цяло.

В случай, че участникът е неперсонифицирано обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, членовете на обединението сключват споразумение/договор за обединение. Споразумението/договора или анекса към него трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че:

а) всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно при изпълнението на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура;

б) всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура;

В споразумението/договора за обединение или анекса към него участниците трябва да определят (упълномощят) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица по време на изпълнение на поръчката. В споразумението те трябва да определят и наименованието на участника.

В споразумението/договора за обединение или анекса към него трябва да бъде определено и посочено разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка.

Споразумението/договора за създаването на обединение и анекса към него (ако е приложимо) задължително се прилага към офертата на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата.

В случай че участникът е обединение, регистрирано в регистър БУЛСТАТ, в офертата се представя копие от удостоверението за регистрация. В противен случай се прилага чл.49 от ППЗОП - когато определеният изпълнител е неперсонифицирно обединение на физическии/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Когато обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

Участие на подизпълнители се допуска.

5. Съдържание на офертата

Офертата се състои от три части, поставени в три отделни, запечатани, непрозрачни и надписани плика както следва:

ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-6, 8, 12, 13, 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците;

ПЛИК № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания.

ПЛИК № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника.

5.1 . ПЛИК № 1 „Документи за подбор” трябва да съдържа следните документи:

5.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

5.1.2. Оферта за участие – (Образец №1);

5.1.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало офертата, в случай че същото няма представителни функции;

5.1.4. Информационен лист - (Образец №2);

5.1.5.Документи за регистрация на участника:

5.1.6.Документ (договор, споразумение и др. за създаване на обединението) - нотариално заверен, подписан от лицата в обединението – при участници обединения. В случай, че в същия не е посочен представляващият, участникът следва да представи друг документ, от който да е виден представляващият обединението;

5.1.7. По всяка обособена позиция съответният документ за съответствие съгласно съответното техническо задание.

5.1.8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “а”, „б”, „в”, „г” и “д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки (Образец № 6);

5.1.9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки (Образец № 7);

5.1.10. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (Образец № 8);

5.1.11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора (Oбразец № 12);

5.1.12. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (по Образец № 9);

5.1.13. Декларация относно информация за общия оборот и оборота на строителните дейности за последните три години (2011;2012;2013г.) (поОбразец № 10);

5.1.14. Декларация, съдържаща списък на основните договори за строителство за всяка от последните 5 (пет) години (2009; 2010; 2011; 2012; 2013г.), (пообразец № 11). С приложените към всеки един от договорите препоръки.

5.1.15. Декларация относно Списък на ръководните технически лица, ангажирани с изпълнението на предмета на поръчката, както следва: ръководител на обекта; технически ръководител; координатор на безопасност и здраве (по образец № 23);

5.1.16. Разработен от участника линеен график за изпълнение на поръчката, съгласно техническата оферта за изпълнение на поръчката;

5.1.17. Декларация относно спазване изискването за минимална цена на труда (по образец № 22);

5.1.18. Декларация относно приемане условията на договора (по образец № 12);

5.1.19. Декларация по чл. 3, т.8 и ал. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции спреференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици ( ЗИФОДРЮПДРС) (по образец № 24);

5.1.20. Декларация относно валиднодтта на офертата (по образец № 21);

5.1.21. Списък на на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

Копията на изискуемите документи да са заверени от собственика/ръководителя на физическото или юридическо лице – кандидат за изпълнител на обществената поръчка, или упълномощено от него лице.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се прилагат изискванията на чл. 56, ал. 3 от ЗОП.

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, се прилагат изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП.

При подаване на офертата участникът може да се възползва от разпоредбата на чл. 33, ал. 4 от ЗОП – да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изиска от възложителя да не я разкрива.

Непредставянето на някой от изброените в съдържанието документи, несъответствието на някои от тях с изискванията на възложителя, както и наличието на посочените в обявлението и настоящата документация обстоятелства по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП е основание за отстраняване на съответния участник.

5.2. ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържащ

5.2.1. Техническа оферта за изпълнение на поръчката(Образец №3).

5.2.2. Декларация за предложения от участника срок за изпълнение на поръчката ( Образец №20 )

 5.3. ПЛИК № 3 „Предлагана цена”, съдържащ

5.3.1. Ценова оферта на участника (Образец № 4).

Извън плика с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

6. Представяне и приемане на офертата

 6.1. Комплектоване

Офертата систематизирана съобразно посочените по-горе изисквания се запечатва в три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика :

ПЛИК № 1 „Документи за подбор”,

ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и

ПЛИК №3 „Предлагана цена”.Всеки от пликовете трябва да съдържа пълен комплект от съответните документи.

 Всички страници от съдържанието на ПЛИК № 1, ПЛИК № 2 и ПЛИК № 3 трябва да са номерирани последователно.

Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик, който се надписва по следния начин:

ПОДАТЕЛ:

 

 

ОФЕРТА
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1.

Обособена позиция 2.

Обособена позиция 3.

Обособена позиция 4.

Обособена позиция 5.

Обособена позиция 6.

ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ ПРЕДИ РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ!

 

ПОЛУЧАТЕЛ:

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

гр. Варна 9026, ул. Васил Друмев 73

 В горния ляв ъгъл на плика се посочва адрес за кореспонденция на участника, телефон и по възможност факс и e-mail.

 6.2. Подаване на оферти

6.2.1. Място и срок за подаване на оферти

Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка съгласно раздел І от обявлението.

Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за представяне, различен от посочения.

Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от възложителя в посочения срок в поле ІV.3.4 от обявлението за поръчка .

До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст “Допълнение/ Промяна на оферта (с входящ номер)”.

6.2.2. Приемане/ връщане на оферти

При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

7. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите

7.1. Отваряне и разглеждане на офертите

Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от Възложителя след изтичане на срока за приемане (получаване) на офертите. Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват у частниците в процедурата или техни упълномощени представители (оригинално пълномощно с нотариална заверка), както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни.

Постъпилите оферти се отварят съгласно условията на чл.68 от ЗОП.

Комисията обявява чрез поместване на СЪОБЩЕНИЕ на сайта на ВВМУ - http://www.naval-acad.bg/, раздел „Обществени поръчки - профил на купувача“ датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители с оригинално пълномощно, не е необходима нотариална заверка, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.

Пликът с цената, предлагана от участник (ПЛИК № 3), чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя не се отваря.

Комисията при необходимост може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица и да изисква от участниците разяснения за заявени от тях данни и допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, комисията ще изисква от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията дава срок от 5 работни дни за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с:

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

- предложеното техническо решение;

- наличието на изключително благоприятни условия за участника;

- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

- получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

 

7.2. Отстраняване на участници

Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:

- който не е представил някой от необходимите документи, посочени по чл. 56 от ЗОП;

- за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1, б."а-д", т.2, т.3, и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 3, 4 от ЗОП;

- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя;

- който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

- за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

 7.3. Оценка на офертите

Критерият за оценка на офертите е „най-ниска предложена цена”.

До оценяване се допускат само офертите, които съответстват на законовите изисквания и изискванията на Документацията за участие на Възложителя.

7.4. Приключване работата на комисията

Комисията съставя протокол/и за разглеждането, оценяването и класирането на офертите. Протоколът съдържа състав на комисията, списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата и мотивите за отстраняването им; резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците; класиране на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване; дата на съставяне на протокола; особени мнения (в случай, че има такива) със съответните мотиви на членовете на комисията.

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.

7.5. Обявяване на резултатите

Възложителят в срок 5 (пет) работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класиране определен за изпълнител. В същото решение Възложителят посочва и отстранените участници и оферти, и мотивите за това.

Възложителят изпраща решението на участниците в 3 (три) дневен срок от издаването му.

При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, възложителят изпраща в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

 8. Основания за прекратяване на процедурата

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

- поради наличие на някое от основанията по чл.42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

9. Сключване на договор

9.1. Съдържание

Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител в резултат на проведената процедура .

Възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи гаранция за изпълнение, документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а-д”, т. 2 и т. 3 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47 ал. 2, т.1 и 3 от ЗОП. Участници, посочили ЕИК то на участниците и участника, не представят съответните документи, когато те се отнасят за обстоятелствата вписани в Търговския регистър.

При подписване на договора Изпълнителят е длъжен да представи внася гаранционно обезпечение по сметка на Възложителя за извършените от него СМР в размер определен в т.6.5 от настоящата документация по съответната позиция, за която кандидатства. Сумата се задържа до изтичане на гаранционния срок на изпълнените СМР и служи за обезпечение на разходите, когато Изпълнителя не е изпълнил гаранционните си задължения.

Възложителят не дължи лихва върху гаранционното обезпечение за гаранционният период.

Възложителят освобождава гарнционното обезпечение след изтичане на гаранционния срок и след отправено писмено искане от изпълнителя .

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществената поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение, както и удостоверение от обслужващата банка, в което да са посочени IBAN номер на банковата сметка, BIC кода на банката и титуляра на сметката, а именно – обединението. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

9.2. Основания за изменение на договора

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят, освен в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

 9.3. Срокове за сключване на договора

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14 дневние срок по чл. 41, ал. 3 от ЗОП.

10. Обжалване

Обжалването на всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка се извършва съгласно ЧАСТ ЧЕТВЪРТА “ОБЖАЛВАНЕ И КОНТРОЛ”, Глава единадесета “Обжалване” от ЗОП. На обжалване по реда на тази глава подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата . Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по чл. 120, ал. 1 от ЗОП.

 11. Изчисляване на срокове

Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

РАЗДЕЛ VІ

Критерий за оценка на офертите

 Най-ниска предложена цена

 

РАЗДЕЛ VII

 

Образци