СЪДЪРЖАНИЕ

1. Заповед на Началника на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” за откриване на процедурата

2. Решение за откриване на обществена поръчка

3. Обявление за обществената поръчка

4. Пълно описание на обекта на поръчката

5. Техническа спецификация

6. Съдържание на офертата

 7. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите

 8. Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертата

9. Информация за поръчката на сайта на Агенцията по обществени поръчки

ОБРАЗЦИ:

ОБРАЗЕЦ № 1 Оферта за участие;

ОБРАЗЕЦ № 2 Техническа оферта;

ОБРАЗЕЦ № 3 Ценова оферта;

ОБРАЗЕЦ № 4 Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър;

ОБРАЗЕЦ № 5 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “а”, „б”, „в”, „г” и “д”, т.2 и т.3, ал. 2, т.3 и т. 5 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки;

ОБРАЗЕЦ № 6 Декларация за запознаване на участниците със състоянието на обекта

ОБРАЗЕЦ № 7 Декларацияпо чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора;

ОБРАЗЕЦ № 8 Проекто договор

ОБРАЗЕЦ № 9 Банкова гаранция за участие в обществена поръчка;

ОБРАЗЕЦ № 10 Банкова гаранция изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка;

ОБРАЗЕЦ № 11 Административни сведения на кандидата


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Извлечение от Устава на въоръжените сили на Република България, Приложение №1;

2. Копие от МЗ ОХ - 482/30.07.2010г., изменена с МЗ ОХ – 880/22.11.2011г., МЗ ОХ – 347/18.05.2012г., Приложение №2;

3. Сведение за наличното кухненско оборудване на ВВМУ, Приложение №3;

4. Образец на седмично меню форма ПД – 209 от Албума на първичните счетоводни документи, Приложение №4;