Документация:

1. Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

2. ОБРАЗЕЦ №1 Оферта за участие

3. ОБРАЗЕЦ №2 Техническа оферта

4. ОБРАЗЕЦ №3 Ценова оферта

5. ОБРАЗЕЦ №4 Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър

6. ОБРАЗЕЦ №5 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви “а”, „б”, „в”, „г” и “д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки

7. ОБРАЗЕЦ №6 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

8. ОБРАЗЕЦ №7 Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

9. ОБРАЗЕЦ №8 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

10. ОБРАЗЕЦ №9 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора

11. ОБРАЗЕЦ №10 Проекто договор за изпълнение на доставка по обособена позиция 1

12. ОБРАЗЕЦ №11 Проекто договор за изпълнение на доставка по обособена позиция 2

13. ОБРАЗЕЦ №12 Банкова гаранция за участие в обществена поръчка

14. ОБРАЗЕЦ №13 Банкова гаранция изпълнение на договор за възлагане на обществена поръчка

15. ОБРАЗЕЦ №14 Декларация за предложения от участник срок за изпълнение на поръчката

16. Обявление за поръчката в сайта на Агенцията за обществени поръчки

17. Решение от 10 март 2014 г.

18. Решение от 18 март 2014 г.