РАЗДЕЛ VІ ОБРАЗЦИ

ОБРАЗЕЦ № 1 Оферта за участие;

ОБРАЗЕЦ № 2 Техническа оферта;

ОБРАЗЕЦ № 3 Ценова оферта;

ОБРАЗЕЦ № 4 Декларация за регистрация по Закона за търговския регистър;

ОБРАЗЕЦ № 5 Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки;

ОБРАЗЕЦ № 6 Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки;

ОБРАЗЕЦ № 7 Декларация за участието на подизпълнители, както и за вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие;

ОБРАЗЕЦ № 8 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;

ОБРАЗЕЦ № 9 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора;

ОБРАЗЕЦ № 10 Проекто договор за изпълнение на доставка по Обособена позиция 1;

ОБРАЗЕЦ № 11 Проекто договор за изпълнение на доставка по Обособена позиция 2;

ОБРАЗЕЦ № 12 Проекто договор за изпълнение на доставка по Обособена позиция 3;

ОБРАЗЕЦ № 13 Проекто договор за изпълнение на доставка по Обособена позиция 4;

ОБРАЗЕЦ № 14 Проекто договор за изпълнение на доставка по Обособена позиция 5;

ОБРАЗЕЦ № 15 Проекто договор за изпълнение на доставка по Обособена позиция 6;

ОБРАЗЕЦ № 16 Декларация за предложения от участник срок за изпълнение на поръчката;

ОБРАЗЕЦ № 17 Банкова гаранция за участие в обществена поръчка

ОБРАЗЕЦ № 18 Банкова гаранция за изпълнение на договор за възлагане на обществена

поръчка