Началник на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

капитан I ранг професор, доктор на военните науки
Боян Кирилов Медникаров

Дата и място на раждане: 08.10.1961 г. в гр.Варна  

Семейно положение: Женен – съпруга Валентина, има 2 деца – Кирил – 1985 г. и Доротея 1989 г.

 Професионално развитие:

- 1984 - 1994 – офицер в под. 26590, Созопол, в т.ч. командир на бойна част, помощник командир и командир на кораб, командир на тактическа група, началник на щаба на дивизион;

- 1994 - 1995 - старши помощник началник по ударните сили на Оперативния отдел на Щаба на ВМС, Варна;

- 1995 - 1998 - заместник началник на катедра "Оперативно-тактическа" на ЦСДК при ВВМУ;

- 1998 - 1999 - главен асистент в катедра "Военноморско изкуство и военна интеграция" на факултет “Командно-щабен” на ВВМУ;

- януари - август 2000 - директор на департамент “Командно-щабен” на ВВМУ;

- септември - декември 2000 - доцент в катедра “ВМС” на ВА ”Г. С. Раковски”;

- януари - септември 2001 - началник на катедра “ВМС” на ВА ”Г. С. Раковски”;

- септември - октомври 2001 - доцент в катедра “ОУТПВМС” на ВВМУ;

- от ноември 2001 – до 26 май 2011 - заместник началник на ВВМУ по учебната и научна част;

- от 27 май 2011 - Началник на ВВМУ ”Н.Й.Вапцаров”

Образование:

- 1979 - Втора математическа гимназия – Варна, златен медал;

- 1984 - Магистър «Корабоводител за ВМС», ВВМУ ”Н.Й.Вапцаров”, първенец на випуска .

- 1992 - Магистър «Организация и управление на оперативно-тактическите звена във ВМС», Военноморска академия «Адмирал Кузнецов». Санкт-Петербург, Русия, златен медал .

- 2006 – Магистър “Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили”, ВА ”Г.С.Раковски” , първенец на випуска ;

 Научни степени и звания:

- 1999 – Доктор по научната специалност 05.12.01 ”Организация и управление на въоръжените сили”, диплома № 26310/08.09.1999 г;

- 2000 – Доцент по научната специалност 05.12.01 ”Организация и управление на въоръжените сили”, свидетелство № 20333/ 01.09.2000 г;

- 2008 – Доктор на науките по научната специалност 05.12.02 ”Военнополитически аспекти на сигурността ”, диплома № 32616/ 20.02.2008 г. ; .

- 2009 – Професор по научната специалност 05.12.0 2 ” Военнополитически аспекти на сигурността ”, свидетелство № 25400/ 11.02.2009 г.

 Заемани длъжности в органите за академично самоуправление, научни съвети, колегии и други организации:

- от 2000 - Член на Съюза на учените – клон Варна.

- от 2001 – Председател на Редакционната колегия на ” Научни трудове ” на ВВМУ .

- от 2002 - Член на Редакционната колегия на списание ”Морска мисъл.”

- от 2003 – Председател на Редакционната колегия на ” Морски научен форум” на ВВМУ ”Н.Й.Вапцаров” ;

- от 2005 - Член на Научния съвет на Института по морско право и логистика към Варненския свободен университет.

- 2005 – 2008 - Член на Специализирания научен съвет по военните науки.

- от 2007 - Член на AFCEA - Варна.

- от 2008 - Член на Научния съвет на Института по хидро- и аеродинамика на БАН.

- от 2008 – Член на Редакционната колегия на ”Journal of Marine Technology and Environment”, Морски университет, Констанца, Румъния.

- 2002 – 2008 - Член на Редакционната колегия на списание ”Военен журнал”;

- 2008 – 2009 Заместник председател на Специализирания научен съвет по военните науки.

- от 2009 – Член на Президиума на Висшата атестационна комисия.

- от 2009 – Член на Редакционната колегия на ” Maritime Transport & Navigation J o urnal ”, Морски университет, Констанца, Румъния.

- от 2009 – Член на Редакционната колегия на ”The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation”, Морски университет , Гданск , Полша ;

- от 2009 – Председател на Съюза на учените- клон Варна;

- от 2009 – Член на Управителния съвет на Съюза на учените в България;

- от 2009 – Председател на на Редакционната колегия на ”Известия на Съюза на учените – Варна”;

- от 2010 – Член на Редакционната колегия на ”Annals of Constanta Maritime University”, Морски университет, Констанца, Румъния;

- от 2011 - Член на Научния съвет на Института по океанология на БАН;

- от 2011 – Член на изпълнителния борд на Международната асоциация на морските университети;

- от 2012 – Вицепрезидент на Асоциацията на морските образователни институции в Черноморския регион;

- от 2012 – Член на IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers);

- oт 2012 – Член на Обществото по изчислителна интелигентност (CIS Society) на IEEE;

- от 2012 – Член на Международната асоциация по автоматичен контрол (IFAC – International Federation of Automation Control) ;

- от януари 2012 - член на Европейски консорциум на университети и общини eUniverCities, насочен към интегриране на академичните компетенции в управлението на големи градски райони.

  Преподавателска и научна дейност в други университети, институти и квалификационни институции:

- Гост професор във Военна академия “Г. С. Раковски”;

- Хоноруван професор във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” – Юридически факултет;

- Гост професор в Морски университет, Констанца, Румъния ;

- Гост професор в Медицински университет, Варна;

- Инструктор в Център за морска квалификационна дейност “Одисей”, Дубай, ОАЕ .

- Асоцииран старши сътрудник в Център по мениджмънт на сигурността и отбраната към Института по паралелна обработка на информацията на БАН.

 Участие в научни форуми: - в над 125 национални и международни научни конгреси, конференции, сесии и др.

Списък на участията в научни форуми

 Публикационна дейност:

Над 200 публикации, от които 2 монографии, 66 студии и статии, 116 доклада, 11 учебника и учебни пособия, 1 изобретение.

Списък на публикациите

Цитирания над 140

Списък на цитиранията

 Участие в научни проекти:

Участие в 5 международни и 1 4 национални научни проекта, като ръководи 8 от тях, а на други 2 е заместник ръководител. Шест от проектите са реализирани до 2007 г,. а останалите 13 през последните пет години;

Списък на участията в научни проекти

 Ръководство на докторанти:

Ръководство на 5 докторанти, от които 4 успешно защитили пред СНС по военните науки.

Награди:

- Носител на награда „ВАРНА” за наука за 2008 г. в областта на обществените науки;

- Заместник-ръководител на колектив - носител на награда „ВАРНА” за наука за 2009 г. в областта на техническите науки;

- Ръководител на колектив - носител на награда „ВАРНА” за наука за 2012 г. в областта на техническите науки.