Н А Ц И О Н А Л Н А НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

"Морското образование и квалификацията на морските кадри в началото на ХХI век - предизвикателства и перспективи"

Слово на Президента на Р. България господин Георги Първанов
emblema
15 май 2003 г. -Варна

* Заключителен документ на конференцията
* Доклади на конференцията

plenarna