ѕ–ј¬»ЋЌ» 

3ј ѕ–»≈ћјЌ≈ Ќј —“”ƒ≈Ќ“» ¬Џ¬ ¬¬ћ” УЌ. …. ¬јѕ÷ј–ќ¬Ф

I. ќЅў» ѕќЋќ∆≈Ќ»я

II. ѕ–»≈ћјЌ≈ Ќј —“”ƒ≈Ќ“»

ј. ”—Ћќ¬»я «ј  јЌƒ»ƒј“—“¬јЌ≈

Ѕ. ƒќ ”ћ≈Ќ“» «ј  јЌƒ»ƒј“—“¬јЌ≈

¬.  ќЌ ”–—Ќ» »«ѕ»“»

√. ѕ–ќ¬≈– ј » ќ÷≈Ќ ј Ќј ѕ»—ћ≈Ќ»“≈ –јЅќ“»

ƒ. ќЅ–ј«”¬јЌ≈ Ќј —Џ—“≈«ј“≈ЋЌ»я ЅјЋ «ј  Ћј—»–јЌ≈

≈.  Ћј—»–јЌ≈ Ќј  јЌƒ»ƒј“-—“”ƒ≈Ќ“»“≈

III. ѕ–»≈ћјЌ≈ Ќј —“”ƒ≈Ќ“» ќ“ ƒ–”√» ¬»—Ў» ”„»Ћ»ўј

IV. ѕ–»≈ћјЌ≈ Ќј —“”ƒ≈Ќ“» «ј ќЅ”„≈Ќ»≈ ѕќ ћј√»—“Џ–— » ѕ–ќ√–јћ»

V. «јѕ»—¬јЌ≈ Ќј Ќќ¬ќѕ–»≈“»“≈ —“”ƒ≈Ќ“»

VI. ƒќѕЏЋЌ»“≈ЋЌ» » «ј Ћё„»“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я:

1. 3 ј Ѕ ќ Ћ я ¬ ј Ќ » я, ѕ–ќ“»¬ќѕќ ј3јЌ» 3ј –јЅќ“ј ѕќ —ѕ≈÷»јЋЌќ—“»“≈ У ќ–јЅќ¬ќƒ≈Ќ≈Ф, У ќ–јЅЌ» ћјЎ»Ќ» » ћ≈’јЌ»«ћ»Ф, У≈Ћ≈ “–ќќЅ«ј¬≈∆ƒјЌ≈ Ќј  ќ–јЅјФ » У ќ–јЅЌј –јƒ»ќ≈Ћ≈ “–ќЌ» јФ

2. ѕ – ќ √ – ј ћ ј ѕќ ћј“≈ћј“» ј 3ј  јЌƒ»ƒј“—“”ƒ≈Ќ“— » »3ѕ»“-“≈—“

3. — ѕ » — Џ   Ќј —ѕ≈÷»јЋЌќ—“»“≈ Ќј  јЌƒ»ƒј“»“≈, «ј¬Џ–Ў»Ћ» —–≈ƒЌќ ќЅ–ј«ќ¬јЌ»≈ ¬ ѕ–ќ‘≈—»ќЌјЋЌ»“≈ √»ћЌј«»» ¬ —“–јЌј“ј, » Ќј —ѕ≈÷»јЋЌќ—“»“≈ ¬Џ¬ ¬¬ћ” УЌ. …. ¬јѕ÷ј–ќ¬Ф, ¬  ќ»“ќ ћќ√ј“ ƒј ЅЏƒј“ ѕ–»≈“», Ѕ≈« ”„ј—“»≈ ¬  ќЌ ”–—Ќј“ј ѕ–ќ÷≈ƒ”–ј, —Џ√Ћ. „Ћ. 16, јЋ. 2 Ќј ѕ–ј¬»ЋЌ» ј «ј ѕ–»≈ћјЌ≈ Ќј —“”ƒ≈Ќ“» ¬Џ¬ ¬¬ћ”

4. √ – ј ‘ »   «ј ѕ–ќ¬≈∆ƒјЌ≈“ќ Ќј ѕ–≈ƒ¬ј–»“≈ЋЌ» »«ѕ»“»-“≈—“ќ¬≈ » ѕќƒ√ќ“¬»“≈ЋЌ»  ”–—ќ¬≈ «ј  ”–—јЌ“» » —“”ƒ≈Ќ“» ¬Џ¬ ¬¬ћ” УЌ. …. ¬јѕ÷ј–ќ¬Ф «ј ”„≈ЅЌј“ј 2015/2016 г.

5. √ – ј ‘ »   «ј ѕ–ќ¬≈∆ƒјЌ≈“ќ Ќј  јЌƒ»ƒј“—“”ƒ≈Ќ“— »я  ќЌ ”–— » ѕ–»≈ћј Ќј — “ ” ƒ ≈ Ќ “ » ¬Џ¬ ¬¬ћ” УЌ. …. ¬јѕ÷ј–ќ¬Ф «ј ”„≈ЅЌј“ј 2015/2016 г.


6. √ – ј ‘ »   «ј ѕ–ќ¬≈∆ƒјЌ≈“ќ Ќј  јЌƒ»ƒј“ ”–—јЌ“— »я  ќЌ ”–— » ѕ–»≈ћј Ќј   ” – — ј Ќ “ » ¬Џ¬ ¬¬ћ” УЌ. …. ¬јѕ÷ј–ќ¬Ф «ј ”„≈ЅЌј“ј 2015/2016 г.

 

 ъм началотоI. ќЅў» ѕќЋќ∆≈Ќ»я

„л. 1. (1) ѕриемането на студенти във ¬¬ћ” УЌ. …. ¬апцаровФ се извършва чрез конкурс в рамките на утвърдени€ брой места по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6 от «акона на висшето образование.

(2) Ѕро€т на местата по специалности се определ€ с решение на ћинистерски€ съвет на –епублика Ѕългари€ и се об€в€ва преди приемането на документите за кандидатстване.

(3) ƒопуска се едновременно кандидатстване за всички специалности, об€вени в решението на ћинистерски съвет на –епублика Ѕългари€.

(4) ѕровеждането на конкурсните изпити, проверката на резултатите и класирането на кандидат-студентите се извършват от комисии, назначени със заповед на Ќачалника на ¬¬ћ” УЌ. …. ¬апцаровФ.

„л. 2. (1) ѕри подаване на документите за кандидатстване се заплаща такса за участие в конкурса в размер, определен от ћинистерски€ съвет.

(2) ќсвобождават се от такса за участие в конкурса кандидатите, които са кръгли сираци и близнаци (когато и двамата кандидатстват във ¬¬ћ” УЌ. …. ¬апцаровФ), при представ€не на съответните документи.

(3) Ќа кандидат-студентите, отказали се от участие в конкурса или отпаднали на изпити от програмата му, таксите не се възстанов€ват.

 ъм началотоII. ѕ–»≈ћјЌ≈ Ќј —“”ƒ≈Ќ“»

 ъм началото ј. ”—Ћќ¬»я «ј  јЌƒ»ƒј“—“¬јЌ≈

„л. 3. (1) «а об€вените специалности могат да кандидатстват:

1. Ѕългарски граждани, които имат завършено средно образование ;

2 . „уждестранни граждани, които са граждани на държави - членки на ≈вропейски€ съюз и на ≈вропейското икономическо пространство могат да кандидатстват по услови€та и реда на чл. 68 ал. 7 на «¬ќ;

3. „уждестранни граждани, които не са граждани на държави - членки на ≈вропейски€ съюз и на ≈вропейското икономическо пространство могат да кандидатстват за обучение по услови€та и реда за кандидатстване на български граждани, ако отговар€т на изисквани€та на чл. 11, ал. 2 от Ќаредба за държавните изисквани€ за приемане на студенти във висшите училища на – Ѕългари€;

4. —туденти от ¬¬ћ” УЌ. …. ¬апцаровФ или от друго висше училище .

„л. 4. Ќе се допускат да кандидатстват:

(1) —туденти от ¬¬ћ” УЌ. …. ¬апцаровФ или от друго висше учи лище, ако не представ€т документ, че са се отписали.

 ъм началотоЅ. ƒќ ”ћ≈Ќ“» «ј  јЌƒ»ƒј“—“¬јЌ≈

„л. 5. (1)  андидат-студентите подават следните документи:

1. ѕакет от документи, който се закупува от представител на ¬¬ћ” УЌ. …. ¬апцаровФ, и включва:

Х ћолба до Ќачалника на ¬¬ћ” УЌ. …. ¬апцаровФ (по образец).

Х ƒеклараци€, че кандидат-студентът е информиран за забол€вани€та, противопоказани за упражн€ване на регулираните професии Д орабоводителУ, Д орабен механикУ Д орабен електромеханикУ и Д орабен радиоспециалистУ.

Х ƒеклараци€, че кандидат-студентът не употреб€ва нар котични и упойващи вещества.

2. ќригинал и копие на дипломата за завършено средно обра зование. ќригиналната диплома се връща веднага след свер€ване с копието й.

«авършилите средно образование в чужбина представ€т диплома, ле гализирана от ћинистерството на образованието и науката.

3 . –азрешение от ћинистъра на отбраната (за военнослужещи).

(2) ѕри подаване на документите кандидат-студентите представ€т и:

1. Ћична карта.

2. ƒокумент за внесена такса за участие в конкурса по банковата сметка на ¬¬ћ” ДЌ. …. ¬апцаровУ: SG У≈кспресбанкФ-јƒ - IBAN: BG 77 TTBB 9400 3115 0686 40 код на SG ““BBBG22.

(3) ѕодадените кандидатстудентски документи важат за кандидатстване едновременно за всички пожелани от кандидата специалности, при условие че са записани в състезателни€ картон.

(4) «а всички кандидат-студенти и кандидат-курсанти е предвидена възможност да попълн€т в електронна форма своите данни и желани€ за кандидатстване в интернет страницата за електронно подаване на документи на ¬¬ћ” на адрес: http://www.nvna.eu

“ази регистраци€ не отмен€ задължението във ¬¬ћ” да бъдат подадени лично всички изисквани по насто€щи€ чл. 5 документи за кандидатстване за студенти, а за курсанти - документите, посочени в Ќаредба за приемане на курсанти във висшите военни училища.

(5)  андидатите за курсанти, подали документи чрез ¬оенните окръжи€, след €в€ването си в училището могат да подадат молба-образец до Ќачалника на ¬¬ћ” за участие и в конкурса за студенти, като представ€т лична карта и регистрационен талон с вход€щ кандидат-курсантски номер.

( 6 ) Ќе се приемат кандидатстудентски молби, към които не са приложени всички необходими документи или те не са попълнени точно и четливо.

( 7 ) ќтговорността за подреждането на специалностите в състезателни€ картон е изц€ло на кандидат-студента.

 ъм началото¬.  ќЌ ”–—Ќ» »«ѕ»“»

„л. 6. (1)  онкурсни€т изпит-тест е един и н€ма задължителен характер.

(2)  онкурсът включва писмен конкурсен тест по математика.

(3) ѕисмени€т изпит-тест по математика съдържа 12 задачи.

(4) ”чебното съдържание на изпита-тест по математика се оп редел€ в съответствие с действащите в годината на кандидатстването учебни планове и учебни програми на средните училища в – Ѕългари€ (вж. ѕриложение 2).

(5)  омиси€, назначена със заповед на Ќачалника на ¬¬ћ” УЌ. …. ¬апцаровФ, подготв€ предварително н€колко варианта на теми за конкурсни€ изпит-тест по математика.

(6) ¬ариантът на конкурсни€ изпит-тест по математика се изтегл€ лотарийно в ден€ на провеждането му, в присъствието на кандидат-студентите.

„л. 7 (1)  андидат-студентите са задължени при €в€ване на конкурсни€ изпит-тест по математика да показват лична карта. ќб€в€ва се разпределението на кандидат-студентите по зали.

(2)  андидат-студентите, които са се €вили за конкурсни€ из-пит-тест по математика след об€веното начало, не се допускат до участие.

(3) ѕродължителността на времето за работа върху конкурсни€ изпит-тест по математика е пет астрономически часа.

(4)  онкурсни€т изпит-тест по математика е анонимен.

(5) Ќе се разрешава €в€ването в друга зала и сграда, освен в посочената.

(6) ѕри провеждането на изпита-тест по математика се използват син химикал, черен молив, гума, пергел, триъгълник, четиризначни математически таблици с формули (автор ƒ. —ерафимов).

(7) Ќе се разрешава внас€нето и използването в залите на калкулатори и мобилни средства за комуникаци€.

(8) ¬ърху писмената работа кандидатът н€ма право да постав€ писмени или други знаци, нарушаващи анонимността.

(9) ѕри опит за нарушаване на анонимността или преписване, внас€не в залата на посочените в ал. (7) средства за комуникаци€ или други действи€, смущаващи нормалното протичане на изпита-тест, писмената работа на кандидата се анулира, а по-нататъшното му участие в конкурса се прекрат€ва.

(10) ѕрез първите два часа от времето за работа върху изпита-тест кандидатът н€ма право да напуска залата. —лед изтичането на това време се разрешава, по изключение, излизане с придружител (служебно лице).

(11) ѕри неволно нарушаване на анонимността кандидатът е длъжен да за€ви за това.

(12)  андидат-студентът предава писмената си работа на ѕред седател€ на комиси€та в залата, който в негово присъствие провер€ва личната му карта.  андидатът сам запечатва в плик писмената си работа.

(13) —лед предаване на писмената си работа кандидат - студентът е длъжен да напусне залата и сградата на училището.

(14) — решение на јкадемични€ съвет на ¬¬ћ” УЌ. …. ¬апцаровФ в училището се организира подготвителен курс по математика, както и полагането на предварителни конкурсни изпити-тестове по математика. ¬сички дати за предварително провежданите курсове и изпити-тестове по математика се об€в€ват на интернет адресите: http://www.naval-acad.bg/ и http://www.nvna.eu/

–езултатите от предварително положените изпити-тестове по математика се зачитат за конкурса, ако кандидатите за€в€т желание за това.

 ъм началото√. ѕ–ќ¬≈– ј » ќ÷≈Ќ ј Ќј ѕ»—ћ≈Ќ»“≈ –јЅќ“»

„л. 8. (1) ќцен€ването на резултатите от писмени€ конкурсен изпит-тест по математика се извършва с точки от 0 до 12. ѕолучените точки се приравн€ват към оценка по шестобалната система.

(2) «а вс€ка успешно решена задача кандидат-студентът получава съответен брой точки към състезателни€ си бал.

„л. 9. (1) ѕисмените работи по математика (тестовете) задължително се провер€ват и оцен€ват от двама преподаватели, независимо един от друг.

(2) ¬секи провер€ващ състав€ протокол за оценките на писмените работи и заедно с т€х го представ€ на ѕредседател€ на изпитната комиси€.

(3) »зпитната комиси€ постав€ крайна оценка на вс€ка писмена работа.

1. ѕри разлика между оценките на двамата провер€ващи по-гол€ма от 2 точки следва проверка от трети провер€ващ - арбитър. Ќеговата оценка е окончателна. јрбитърът състав€ и протокол за всички прегледани от него писмени работи и го завер€ва с лични€ си подпис.

2.  райната оценка се отраз€ва в писмената работа, ко€то се подписва от провер€ващите и арбитъра, ако работата е арбитрирана.

„л. 10. –езултатите от конкурсни€ изпит-тест по математика са окон чателни и не подлежат на преоценка.

„л. 11. –езултатите от конкурсни€ изпит-тест по математика са в сила само за годината, в ко€то са проведени тестовете.

„л. 12. (1) ѕолагането на предварителни изпити-тестове по математика се осъществ€ва по график (вж. ѕриложение 4).

(2) –езултатите от конкурса се об€в€ват по график (вж. ѕриложение 5).

(3)  андидат-студентите могат, срещу лична карта да провер€ват за наличие на технически грешки в писмените си работи (теста) по математика. ѕисмените работи се показват само на кандидат-студентите.

 ъм началотоƒ. ќЅ–ј«”¬јЌ≈ Ќј —Џ—“≈«ј“≈ЋЌ»я ЅјЋ «ј  Ћј—»–јЌ≈

„л. 13. (1) —ъстезателни€т бал на кандидат-студентите за специалност Дћениджмънт на водни€ транспортФ се образува като сбор от:

1. общи€ успех от дипломата за средно образование,

2. оценката от зрелостни€ изпит по български език и литература,

3. оценката от втори зрелостен изпит, умножена с коефициент 3 (три), ако изпитът е по географи€ и икономика, математика, английски, немски, френски или руски език, или умножена с коефициент 2 (две), ако изпитът е по друг предмет.

«абележка:  огато в дипломата за средно образование н€ма оценки от зрелостни изпити по посочените дисциплини, вместо оценката от зрелостни€т изпит по български език и литература се взема средни€ успех от дипломата, а вместо оценката от втори зрелостен изпит - съответната оценка от дипломата.

(2) —ъстезателни€т бал на кандидат-студентите за всички останали специалности се образува като сбор от три задължителни оценки:

1. оценката от дипломата по математика,

2. оценката от дипломата по физика,

3. оценката от зрелостен изпит по български език и литература.

«а повишаване на състезателни€ си бал, кандидатът може да използва една допълнителна оценка, както следва:

- точковата оценка от изпита-тест по математика, положен във ¬¬ћ” (до 12 точки), или

- удвоената оценка от втори зрелостен изпит, когато същи€т е по математика или по физика и астрономи€, или

- удвоената оценка от изпит по математика, положен в друго висше училище, ако е различна от Дслаб (2,00)У.

«абележка:  огато в дипломата за средно образование н€ма оценка от зрелостен изпит по български език и литература, вместо не€ се взема средни€ успех от дипломата.

 ъм началото≈.  Ћј—»–јЌ≈ Ќј  јЌƒ»ƒј“-—“”ƒ≈Ќ“»“≈

„л. 14. (1) ¬ класирането за об€вените планови места по специалности и форма на обучение участват всички кандидат-студенти, подали документи за участие в конкурса.

(2) —тудентите от ¬¬ћ”, загубили студентските си права и издържали конкурса, се приемат за обучение по същата специалност в курса, в който са прекъснали обучението си.

„л. 15 . Ќа кандидатите, лауреати на национални и международни олимпиади по предмет, който съответства на предмета на писмени€ конкурсен изпит, и завършили средно образование в годината на кандидатстване, се признава максимален брой точки от конкурсни€ изпит-тест.

„л. 16. — решение на јкадемични€ съвет на ¬¬ћ” ДЌ. …. ¬апцаровУ:

(1) «авършилите средното си образование в морските професионални гимназии в градовете Ѕургас, ¬арна и –усе с общ успех от дипломата за средно образование Умн. добърФ и по-висок, и с оценки от дипломата или зрелостните изпити по български език, физика и математика Умн. добърФ и по-висок, се приемат без участие в конкурсната процедура, ако кандидатстват във ¬¬ћ” за специалността, по ко€то са се дипломирали в средни€ курс (вж. ѕриложение 3).

(2) «авършилите средното си образование в професионалните гимназии в страната с общ успех от дипломата Умн. добърФ и по-ви-сок, и с оценки от дипломата или зрелостните изпити по български език, физика и математика Умн. добърФ и по-висок, се приемат без участие в конкурсната процедура, ако са завършили посочената в ѕриложение 3 специалност и кандидатстват за съответстващата й специалност във ¬¬ћ”, съгласно същото приложение.

(3) «авършилите средното си образование в математическите и природо-математическите гимназии в – Ѕългари€, с общ успех от дипломата Умн. добърФ и по-висок, и с оценки от дипломата или зрелостните изпити по физика и математика Умн. добърФ и по-висок, се приемат в специалност избор, без участие в конкурсна процедура.

(4) «а участие в класирането се признават оценки от конкурсни изпити по математика на други висши училища в – Ѕългари€, положени в годината на кандидатстване и след представ€не във ¬¬ћ” на подписано и подпечатано удостоверение за получената оценка от изпита по математика.

(5)  андидатите, издържали конкурсни€ изпит-тест по математика, проведен във ¬¬ћ” ДЌ. …. ¬апцаровУ, с оценка 10 и повече точки, се приемат в специалност по избор.

(6) —тудентите, приети в специалност Дћениджмънт на водни€ транспортФ и тези, приети в останалите специалности по ал. 1, ал. 2 и ал. 3, н€мат право да се прехвърл€т в други специалности по време на обучението, освен ако не кандидатстват на общо основание за конкретната специалност.

„л. 17. (1)  андидат-студентите се класират по низход€щ ред на състезателни€ им бал и по реда на за€вените от т€х специалности.

(2) «а специалност Дћениджмънт на водни€ транспортФ се организира отделно класиране, в което кандидат-студентите участват със състезателен бал, образуван съгласно чл. 13, ал.1.

(3) «а всички останали специалности състезателни€т бал се образува съгласно чл.13, ал.2.

(4)  андидат-студентите, класирани с еднакъв бал на последното планово м€сто за специалността, се приемат над утвърдени€ брой по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6 от «акона за висшето образование.

„л. 18. (1)  ласирането се извършва на два етапа, съгласно об€вени€ график (вж. ѕриложение 5).

(2)  андидат-студентите, класирани при първо класиране за първата желана от т€х специалност, тр€бва да се запишат за студенти в указани€ срок. ¬ противен случай се считат за отказали се и отпадат от участие във второто класиране.

(3)  андидат-студентите, класирани при първото класиране за специалност, посочена на второ или следващо м€сто, участват във второто класиране, без да потвърждават допълнително желанието си за това.

(4) ¬торото класиране е окончателно.  ласираните кандидат-студенти тр€бва да се запишат в указани€ срок за студенти по специалността, в ко€то са класирани. ¬ противен случай се считат за отказали се и отпадат от конкурса.

(5) —лед изтичане на срока за записване незаетите места се попълват от останалите извън класаци€та кандидат-студенти по низход€щ ред на бала им и по реда на посочените от т€х специалности.

 ъм началотоIII. ѕ–»≈ћјЌ≈ Ќј —“”ƒ≈Ќ“» ќ“ ƒ–”√» ¬»—Ў» ”„»Ћ»ўј

„л. 19. (1) ѕреместване на студенти от други висши училища във ¬¬ћ” УЌ. …. ¬апцаров Ф се извършва с подаване на за€вление до Ќачалника на ¬¬ћ” ДЌ. …. ¬апцаровУ.

( 2 ) ∆елаещите преместване подават следните документи:

1. деклараци€, че кандидатът е запознат със списъка от забол€вани€, противопоказни за работа по специалността, за ко€то кандидатства;

2. деклараци€, че кандидатът не употреб€ва наркотични и упойващи вещества;

( 3 ) –ешение за записването на студенти от друго висше училище се взема от Ќачалника на училището по предложение на Ќачалника на ќтдел Д”чебна и научна дейностУ.

( 4 ) —рокът за записване на студентите, прехвърлени от друго висше училище, е до началото на учебната година.

( 5 ) ”слови€та и редът за записване са указани в ѕравилника за устройството и дейността на ¬¬ћ” УЌ. …. ¬апцаровФ.

 ъм началотоIV. ѕ–»≈ћјЌ≈ Ќј —“”ƒ≈Ќ“» «ј ќЅ”„≈Ќ»≈ ѕќ ћј√»—“Џ–— » ѕ–ќ√–јћ»

ѕреди подаване на документите кандидати попълват следната форма

„л. 20. (1) ѕриемът се извършва по документи измежду кандидатите с общ среден успех ДдобърФ и по-висок от дипломата за висше образование с образователно-квалификационна степен УбакалавърФ или УмагистърФ.

(2) ¬ срок до 15 септември кандидатите за обучение субсидирано от държавата в магистърски програми подават лично следните документи:

1. молба до Ќачалника на училището по образец;

2. оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен); оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след свер€ване с копието; в случай че издаването на дипломата е предсто€що, кандидатът подава академична справка-оригинал за завършено висше образование, в ко€то са отразени средни€т успех и успехът от държавните изпити;

3. деклараци€, че кандидатът не употреб€ва наркотични и упойващи вещества;

4. деклараци€, че кандидатът е запознат със списъка от забол€вани€, противопоказни за работа по специалността, за ко€то кандидатства;

(3) «авършилите небългарски висши учебни заведени€ представ€т легализирана от ћинистерството на образованието и науката диплома, в ко€то тр€бва да са вписани по шестобалната система успехът от следването и от държавните изпити.

(4) ѕроверката на документите на кандидатите и съответствието им на държавните изисквани€ за посочената специалност и на насто€щите правила се извършва от назначена със заповед на Ќачалника на училището вътрешна комиси€.

(5 )  ласирането на кандидатите се извършва в срок до 20 септември по низход€щ бал, образуван като сума от средни€ успех от следването и средни€ успех от държавните изпити (дипломна работа) във висшето училище, в следни€ ред:

1.¬ипускници на ¬¬ћ” УЌ. …. ¬апцаровФ, притежаващи об разователно-квалификационна степен УбакалавърФ по специалността, за ко€то кандидатстват.

2. ¬ипускници на ¬¬ћ” УЌ. …. ¬апцаровФ, завършили друга специалност.

3. «авършили други висши училища, до запълване на пределните об€вени места за прием.

(6)  андидатите за обучение в магистърски програми срещу заплащане подават документи до началото на учебната година .

 ъм началотоV. «јѕ»—¬јЌ≈ Ќј Ќќ¬ќѕ–»≈“»“≈ —“”ƒ≈Ќ“»

„л. 21.  ласираните за студенти се записват лично с оригинала на дип ломата си за средно образование, който остава на съхранение в канцелари€та на съответни€ факултет до кра€ на обучението им във ¬¬ћ” УЌ. …. ¬апцаровФ.

„л. 22. (1) Ќовоприетите студенти се об€в€ват със заповед на Ќачалника на ¬¬ћ” УЌ. …. ¬апцаровФ.

(2) ѕри записването си, освен подадените документи, студентите представ€т още:

1. ƒокументи за записване на нови студенти (по образец).

2. —нимки - пет бро€, цветни.

3. ƒокумент за внесена такса за обучение през първи€ семестър по банковата сметка на ¬¬ћ” ДЌ. …. ¬апцаровФ в SG У≈кспресбанкФ- јƒ, IBAN: BG 77 TTBB 9400 3115 0686 40 код на SG ““BBBG22.

4. ћолба за настан€ване в общежитие - по желание.

 ъм началотоVI. ƒќѕЏЋЌ»“≈ЋЌ» » «ј Ћё„»“≈ЋЌ» –ј«ѕќ–≈ƒЅ»

І 1.  андидат-студенти, представили документи за самоличност и дру ги документи с нев€рно съдържание или направили опит да заблуд€т комисиите, се отстран€ват от участие в конкурсите.

І 2.  андидат-студентите имат право да получават от ¬¬ћ” ФЌ. …. ¬ап царовФ удостоверени€ за оправдаване на ползвани€ от т€х отпуск за €в€ване на конкурсни изпити и проверка на резултатите от т€х.

І 3. «аписалите се студенти, подали за€вление за отписване до Ќачалника на ¬¬ћ” преди началото на учебната година имат право на възстанов€ване на внесената сума в размер на 50% от семестриалната такса за специалността, независимо дали са € внесли наведнъж или на н€колко пъти.

¬несените такси за обучение не се възстанов€ват след започване на учебната година. Ќачалото на учебната година се об€в€ва със заповед на Ќачалника на ¬¬ћ” ДЌ. …. ¬апцаровУ.

І 4. ѕисмените работи на кандидат-студентите и протоколите с тех ните оценки се съхран€ват в училището една година след провеждането на конкурсните изпити.

І 5.  андидат-студените са длъжни лично да провер€ват изнесената информаци€ за класирани€та и записвани€та, както и да спазват датите за конкурса, посочени в графика.

І 6. ѕриетите за студенти са длъжни да се запозна€т с ѕравилника за устройството и дейността на ¬¬ћ” УЌ. …. ¬апцаровФ в 15-дневен срок след началото на учебната година. ѕопълват деклараци€-образец, с ко€то се задължават да го спазват.

І 7. ¬сички въпроси, нерешени с ѕравилника за приемане на студенти във ¬¬ћ” УЌ. …. ¬апцаровФ, се решават от Ќачалника на училището.

І 8. Ќасто€щи€т ѕравилник е разработен въз основа на «акона за висшето образование, Ќаредбата за държавните изисквани€ за приемане на студенти във висшите училища на – Ѕългари€ и ѕравилника за устройството и дейността на ¬¬ћ” УЌ. …. ¬апцаровФ.

 ъм началото