Банкова сметка на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" :

IBAN:BG77 TTBB 9400 3115 0686 40

BIC:TTBBBG22

Забележка: Във вносната бележка се записва за какво се внася посочената сума.

I. Такси за обучение на студенти и докторанти във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" през учебната 2015 - 2016 година

 

II. Такси за административни услуги

( Таксите не се отнасят за курсанти и студенти )

1. Издаване на Академична справка - 80 лв.

2. Издаване на Европейско дипломно приложение  - 60 лв.

3. Издаване на дубликат на диплома за висше образование -160 лв.

4. Издаване на удостоверение, уверение, справка и други подобни документи на завършили ВВМУ – 45 лв.

5. Издаване на въпросник за положен изпит 15 лв.

6. Издаване на дубликат на удостоверение за завършен курс - 60 лв.

7. Издаване на Уверение от деканат (след второто) - 10 лв.