Придобиване на образователна и научна степен "доктор"

от асистент Тодор Петров Лазаров

автореферат

Катедра: „Електротехника ”

Факултет: „Инженерен”

Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”

Докторска програма: „Електроснабдяване и електрообзавеждане по отрасли (на кораба)”

Тема на дисертационния труд: „Разработка и изследване на автоматични регулатори за възбуждане на корабни синхронни генератори със система за компаундиране”

Научен ръководител: професор д.т.н. Николай Филев Джагаров

Публична защита на дисертационния труд: 04 декември 2015 г. от 15.00 ч. в зала 2215 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ Заповед на началника на ВВМУ № РД- 301 /16.11.2015 г.

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № ПУПД-232/07.10.2015 г.
Състав
Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
1. Доцент, доктор инж. Георги Петров Стоилов Вътрешен Председател Становище
2. Професор д.т.н. инж. Николай Филев Джагаров Вътрешен Член Становище
3. Професор д.т.н. инж. Пенчо Владимиров Йорданов Външен Член Рецензия
4. Професор доктор инж. Никола Петров Михайлов Външен Член Реценция
5. Професор доктор инж. Иван Йорданов Палов Външен Член Становище
Резервни членове
     
1. Доцент доктор инж. Петър Иванов Василев Външен  
2. Доцент доктор инж. Христо Петров Раев Вътрешен    

Публикувано на официалния сайт на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 18.11.2015 г.