Защита на дисертация от Николай Иванов Николов

I. Защитата ще се проведе на 12 май 2011 година от 14.30 ч. в зала № 4 на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"
II. Състав на нучното жури:

1. кап. I ранг Боян Кирилов Медникаров, професор, д.в.н. - председател

2. Владимир Денчев Величков, доцент, доктор на науките

3. кап. I ранг Калин Спасов Калинов, доцент, доктор

4. доцент, доктор Валентин Крумов Велинов

5. полковник, доцент, доктор Николай Йорданов Досев

 
III. Материали по процедурата за защитита на дисертацията:

1. АВТОРЕФЕРАТ НА ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР“ НА ТЕМА "СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ", НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ „ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ”, ШИФЪР 05-12-01

2. Рецензия за дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен “доктор” по научната специалност 05.12.01 „Организация и управление на Въоръжените сили” на тема “Стратегическо планиране и трансформация на Въоръжените сили” от кап. I ранг Боян Кирилов Медникаров, професор, д.в.н.

3. Рецензия за дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен “доктор” по научната специалност 05.12.01 „Организация и управление на Въоръжените сили” на тема “Стратегическо планиране и трансформация на Въоръжените сили” от Владимир Денчев Величков, доцент, доктор на науките.

4. Становище за дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен “доктор” по научната специалност 05.12.01 „Организация и управление на Въоръжените сили” на тема “Стратегическо планиране и трансформация на Въоръжените сили” от кап. I ранг Калин Спасов Калинов, доцент, доктор.

5. Становище за дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен “доктор” по научната специалност 05.12.01 „Организация и управление на Въоръжените сили” на тема “Стратегическо планиране и трансформация на Въоръжените сили” от доцент, доктор Валентин Крумов Велинов.

6. Становище за дисертационен труд за получаване на образователна и научна степен “доктор” по научната специалност 05.12.01 „Организация и управление на Въоръжените сили” на тема “Стратегическо планиране и трансформация на Въоръжените сили” от полковник, доцент, доктор Николай Йорданов Досев.

Материалите по защитата на дисертацията на Николай Иванов Николов са публикувани на сайта на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" на 11 април 2011 г.

На 12 май 2011 г. с решение на научното жури на Николай Иванов Николов е присвоена образователна и научна степен "доктор" с 5 гласа "За".