Откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на наедвижим имот - публична държавна собственост

1. Заповед на Началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

2.Специфични тръжни условия и изисквания към участниците; документи за участие

Срок за подаване на оферти за участие 16.30 часа на 07.08.2015г.
Провеждане на търга на 10.08.2015г. от 10 ч. в административната сграда на ВВМУ

3. Заповед на Началника на ВВМУ за обявяване на резултатите от търга