Откриване на процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост

1. Заповед на Началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

2. Документи за участие

Срок за подаване на оферти за участие 17:00 часа на 31.08.2015 г.
Провеждане на търга на 01.09.2015 в 10 ч. в административната сграда на ВВМУ

3. Заповед на Началника на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" за обявяане на резултатите от търга