У С Т А В

на

Младежко юридическо сдружение с нестопанска цел в

обществена полза УВСК ВВМУ “НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” ,

приет на учредително събрание, състояло се

в гр. Варна на 29.11.2005 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Сдружението е юридическо лице, от делно от членовете си, учредено съгласно разпоред бите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за физическото възпитание и спорта, Устава и Решението на учредителното събрание.

(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.

(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

 

Наименование

Чл. 2. (1) Наименованието на сдружението на кирилица е УВСК ВВМУ “Никола Йонков Вапцаров”, а на латиница SC Naval Academy “N.J.Vapcarov”

(2) Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано сдружението и н омера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъде посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.

(3) Наименованието на секциите на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието и адреса на сдружението.

 

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на сдружението са: гр. Варна, община Варна, ул. „Васил Друмев” № 73

 

Срок

Чл. 4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

 

Определяне на дейността

Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в обществена полза. Сдружението не м оже да се преобразува в юридическ о лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Чл. 6. Основни цели на сдружението са:

(1) развиване на студентския и войскови спорт съобразно закона за „Физическото възпитание и спорта”.
(2)членство във федерациите по видове спорт, Асоциациите за университетски и Армейски спорт.
(3)създаване на възможности за практикуване на спорт по интереси сред студентската, армейската общност и обществеността.
(4)подпомагане, създаване и осъществяване на нови програми за практикуването на спорта за реакреация сред членовете и младежта.
(5)Създаване на навици за утвърждаването на здравословния начин на живот и отдих, чрез практикуването на спортни игри, индивидуални спортове и туризъм, като постоянен важен фактор за здравословното , физическото и интелектуалното развитие и усъвършенстване на младите хора.
(6)Съдействие за внедряване на научните постижен ия в учебно- тренировъчната дейност, за творческо пренасяне и усъвършенстване на българския и чуждестранен опит и методи.

 

Средства за постигане на целите на сдружението

Чл. 7. Сдружението образува своето имущество и се издържа от:

(1) членски внос .

(2) целеви вноски .

(3) дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица .

(4) и от дейности, не нарушаващи Законите на Република България.

 

Предмет на дейност

Чл. 8 (1) Сдружението има следния предмет на дейн ост:

Развиване и популяризиране на спортно - тренировъчна дейност сред военнослужещите, студентите, младежите и обществеността; в областта на университетския и армейски спорт и физическото възпитание ; сформиране на представителни състави, чрез които да участва в национални и международни състезания и прояви; членуване в Асоциации за университетски и армейски спорт, организиране и провеждане на демонстрационни прояви, както и благотворителни спортни състезания по университетски и армейски спортни дисциплини; организиране на семинари и курсове за популяризиране на спорт по интереси и туризъм.

Организиране и ад министриране на спортни състезания и туристически походи; подготовка на състезатели за участие във вътрешни и международни състезания; изграждане и стопанисване на спортни обекти и съоръжения; предоставяне на спортни услуги на граждани; отдаване под наем на собствено имущество; рекламни услуги; продажба на радио, телевизионни и други права на разпространение.

(2) При извършване на стопанска дейност същата се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

 

II. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл. 9. (1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.

(2) Член на сдружениет о може да бъде всяко физическо и юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

(3) С решение на Управителния съвет могат да бъдат приемани почетни членове на сдружението.

Чл. 10. Всеки член на сдружението има право:

(1) да участва в дейността на сдружениет о и в работата на Общото събрание;

(2) да бъде избиран в неговите органи на управление;

(3) да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;

(4) да бъде информиран за дейността на сдружението;

(5) да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.

Чл. 11. Всеки член на сдружението е д лъжен:

(1) да внася ежемесечно членския си вн ос;

(2) да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;

(3) да работи за увеличаване на имуществото на сдружениет о и издигане на неговия обществен авторитет.

Чл. 12. Управителния съвет избира почетни членове. Почетните членове на сдружението са освободени от задължението за членски внос.

Чл. 13. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

 

Придобиване на членство

Чл. 14. Членовете на сдружението се приемат от Управителният съвет. Кандидатите отправят чрез Председателя на сдружението писмена молба до Управителния съвет, в която заявяват, че споделят целите на сдружението и че са запознати с разпоредбите на настоящия Устав и са съгласни с тях. Управителният съвет разглежда молбата в едномесечен срок. Приемането на членовете става с явно гласу ване и обикновено мнозинство.

 

Прекратяване на членство

Чл. 15. (1) Членството се прекратява:

1. с едностранно волеизявление до сдружението;

2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3. с изключване;

4. с прекратяването на юридическ ото лице - член на сдружението;

5. при отпадане.

(2) При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и сдружението се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от общото събрание. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението.

(3) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

(4) Отпадането на членство е налице, когато има невнасяне на 3 членски вноски и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с над лежно решение, с което се прекратява чле нството.

 

III. ИМУЩЕСТВО

Чл. 16. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нор мативни акт ове.

 

Източници на средства на сдружението

Чл. 17. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Размерът на членския внос се определя с решение на Управителния съвет и се заплаща всеки месец. Срокът за внасянето на членския внос е до 10 число на месеца, следващ този, за който се отнася.

(2) По решение на общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с устава или с решение на общото събрание. В решението си общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 от членовете на сдружението.

(3) Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или отдаване под наем на недвижими и моти и индивидуално определени движими вещи.

(4) Размерът на лихвите по заемите или наемите по ал. З се определя от Управителния съвет на сдружението.

(5) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.

(6) Приходи от участия в спортни състезания.

(7) Приходи от предоставени спортни услуги на граждани.

(8) Приходи от продажба на рекламни, телевизионни и други права на разпространение.

(9) Предоставени средства от Държавата и Общината.

(10) Приходи от управление на собственото имущество.

(11) Предоставени средства от международни и национални организации.

(12) Други приходи и постъпления в допустимите от закона форми.

 

Покриване на загуби

Чл. 18. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вн оски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство 2/3 от гласовете на всички членове на сдружението.

 

IV. УПР АВЛЕНИЕ

Органи на сдружението

Чл. 19. Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

 

Състав на Общото събрание

Чл. 20. В Общото събрание участват всички членове на сдружението, лично или чрез представител.

 

Представителство

Чл. 21. (1) Членовете - юридически лица, се представляват в Общото събрание от законните им представители или и зрично упълномощено лице.

(2) Пълно мощник на юридическо или физическо лице може да бъде сам о физическо лице.

(3) Пълномощните следва да бъдат издадени изрично за участие в Общото събрание на сдружението.

(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

(5) Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

 

Компетентност на Общото събрание

Чл. 22. Общото събрание:

1. изменя и допълва Устава на сдружението;

2. прие ма други вътрешни актове;

3. преобразува и прекратява сдружението;

4. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет;

5. избира Председател на Управителния Съвет.

6. назначава и освоб ождава регистрирани одитори;

7. одобрява годишния финансов отчет;

8. назначава ликвидаторите при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност;

9. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;

10. приема основните насоки и програми за дейн остта на сдружението;

11 . приема бюджета на сдружението;

12. одобрява пред ложението на Управителния съвет за размера на членския внос;

13. приема отчета за дейността на Управителния съвет;

14. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;

15. освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.

 

Провеждане на общо събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание се провежда най-налко веднъж годишно – редовно Общо събрание.

(2) Общото събрание може да бъде свика но по всяко време от Управителния съвет - извънредно Общо събрание.

 

Свикване на Общото събрание

Чл. 24. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.

(2) Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник" и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.

(4) Поканата съдържа дневен ред на въпросите, пред ложени за обсъждане, предложенията за решения, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(5) Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

 

Право на сведение

Чл. 25. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

 

Списък на присъстващите

Чл. 26. (1) На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списък ът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание,

(2) В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяване наличието на кворум.

 

Кворум

Чл. 27. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-кьсно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

 

Право на глас

Чл. 28. Всички членове имат право на един глас.

 

Конфликт на интереси

Чл. 29. Член или негов представител не може да участва в гласуването за:

1. предявяване на искове срещу него;

2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му к ъм сдружението.

3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.

 

Мнозинство

Чл. 30. (1) Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.

(2) За решенията по чл. 22, т 1 и т. З се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

 

Решения

Чл. 31. (1) Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и ник ой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако сп оред закона те влизат в сила след обнародване.

 

Протокол

Чл. 32. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

 

Управителен съвет

Чл. 33. (1) Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 2 (две) години.

(3) Управителният съвет е в състав от 3 (трима) до 11 (единадесет) члена, които са членове на сдружението.

(4) Член на Управителния съвет може да бъде и юридическо лице - член на сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.

(5) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без о граничение.

Чл. 34. (1) Членовете на Управителния съвет или физическите лица, които представляват юридически лица, членове на Съвета, трябва да:

1. имат постоянно местоживеене в страната;

2. не са осъждани на лиша ване от свобода за у мишлено престъпление от общ характер.

 

Права и задължения на Управителния съвет

Чл. 35. (1) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на сдружението и да пазят конфиденциалност относно информация, касаеща сдружението, станала тяхно достояние в това им качество по време и след като престанат да бъдат членове на съвета.

(2) Управителният съвет приема правила за работата си.

(3) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и развитието на сдружението.

(4) Всеки член на Съвета може да п оиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

(5) Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на сдружението.

(6) Управителният съвет приема организационно-управленската структура, приема и изключва нови членове, реда за назначаване и освобождаване на перс онала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на сдружението.

(7) Управителният съвет взе ма решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими и моти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаванет о им под наем за срок над една година.

(8) Управителният съвет определя реда и организира извършването на дейността на сдружението.

(9) Управителният съвет подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението,както и проект за бюджет.

(10) Управителният съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

(11) Взема решение за откриване и закриване на секции, участие в други организации и провеждане на съвместни дейности;

(12) Управителният съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.

 

Кворум и мнозинство

Чл. 36. (1) Решения , могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл, 35, ал. 7 от устава, които се вземат с мнозинство от всички членове.

(3) Управителният съвет може да взе ма решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на са моличността му и позволя ваща участието м у в обсъждането и взе мането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителният съвет взема решение единодушно за:

1. съществена промяна на дейността на сдружението;

2. съществени организационни промени;

3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;

4. вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.

Чл. 37. Управителният съвет е длъжен периодично да изг отвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за открит ост, достоверност и своевременност.

 

Председател на Управителния съвет

Чл. 38. (1) Председателят на Управителния съвет има право да извършва всички действия и сделки, които са свър зани с дейността на сдружението, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Председателят на Управителния съвет няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет.

(3) Председателят на Управителния съвет:

1. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;

2. организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

3. сключва трудовите договори със служителите на сдружението.

4. представлява сдружението.

5. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението.

 

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване

Чл. 39. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в предвидените от закона случаи.

 

Съдържание на отчета за дейността

Чл. 40. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разясняв а годишният финансов отчет.

 

Назначаване на независими одитори

Чл. 41. (1) В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

(2) Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година , той се назначава от Управителния съвет.

 

Приемане на годишното приключване

Чл. 42. Г одишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото з а целта редовно Общо събрание.

 

Задължителна отчетна информация

Чл. 43. Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна инфор мация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.

 

Дивиденти

Чл . 44. Сдружението не разпределя печалба.

 

Книги на дружеството

Чл. 45. (1) На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Чле новете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

(2) Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица.

 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 46. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи;

 

VII. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 47. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

(3) Останалото след удовлет воряване на кредиторите имущество се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

 

VIII.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 48. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 49. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел УВСК „ВВМУ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” състояло се на 29 .11.2005 г, в гр. Варна, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.