Основни закони, регламентиращи дейността на ВВМУ

1. Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България (pdf формат)

2. Правилник за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

3. Закон за висшето образование (pdf формат)

4. Закон за развитие на академичния състав в Република България (pdf формат)

5. Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България(pdf формат)

6. Закон за насърчаване на научните изследвания (pdf формат)

7. Кодекс на труда