Майсторов

Зрелостно свидетелство на ст. подофицер Димитър М. Майсторов за завършено Машинно училище при Флота на Негово Величество вип. 1910-1916 г №159/септември 1916 г. Печатна бланка, хартия с апликирана лична фотография, попълнена ръкописно с черно мастило, мастилен печат, 62,5 х 47,5 см. Оригинал.

Д. Майсторов е в машинната команда на миноносеца „Смели” в атаката срещу кр. „Хамидие”. В края на Първата световна война е произведен в чин технически мичман ІІ ранг.

Graduation Certificate #159 / September 1916 of senior non-commissioned officer Dimitar M. Maystorov graduated from His Majesty’s Navy Machinery School . The paper form with the holder’s photograph attached, filled out by hand with black ink and seal 62 . 5 х 47 . 5 cm. Original.

D. Maistorov took part in the attack against the cruiser “Hamidie” as a crew member of the vedette “Smeli”. At the end of WWI he was promoted to ‘Technical Midshipman II class”