Койчо Георгиев
Удостоверение №641/2.2 . 1942 г., издадено от Министерството на обществените сгради, пътища и благоустройството, за легализиране на висшето техническо образование в Русия на Койчо Георгиев. Оригинал. Възпитаниците на Морското инженерно училище – Кронщат до един стават преподаватели във флотската алмаматер във Варна. Повечето от тях легализират своите руски дипломи за инженери, като първи прави това през 1915 г. Тодор М. Соларов, а последен през 1942 г. – Койчо Георгиев.

Certificate of Koycho Georgiev #641/02 February 1942 issued by theMinistry of Public works, buildings, and roads to legalize Koycho Georgiev’s technical degree of higher education acquired in Russia. Original

All the graduates of the Kronstadt Maritime School became teachers at Maritime Alma mater in Varna . Most of them legalized their Russian engineer diplomas. The first to do so was Todor Solarov in 1915. The last was Koycho Georgiev in 1942.