Надеин

Петият началник на Морско училище поручика от корпуса на инженер механиците Алексей Тодоров Надейн. Масло, платно. Експонира се за пръв път.

The fifth Commandant of the Naval Academy – the Lieutenant from the Engineering Corps Aleksey Todorov Nadein . Oil, canvas. Exhibited for the first time.