Учебно-материална база  

Учебно-материалната база на ВВМУ включва: лекционни зали, класни стаи, лаборатории, учебни кабинети, тренажори, компютърни класове, учебна техника, полигони и образци от действаща морска техника и въоръжение.

ВВМУ разполага с 17 лекционни зали с 1553 места и 51 класни стаи с 700 места.

В учебния процес се използват 35 лаборатории и 36 кабинета, които осигуряват подготовката по всички специалности.

Един от най-важните елементи на учебната техника са тренажорите, които позволяват да се води обучение в условия, близки до реалните. За осигуряване на необходимата практическа подготовка на студентите и курсантите от различни специалности се използват 11 тренажора, болшинството от които са доставени през последните 2-3 години.

№ по ред
Наименование
Работни
места, бр.
1
Тренажор “Вахтен механик”
12
2
Тренажор “NORCONTOL”
5
3
Тренажор “ERS – 5000”
36
4
Тренажор ‘GMDSS”
8
5
Тренажор “Вахтен офицер”
10
6
Два навигационни тренажора „Корабен мостик”- TRANSAS-NTPRO- 5000 плюс лекционна зала
40
7
Два навигационни тренжора “Корабен мостик” - TRANSAS - NTPRO -5000 + ECDIS
18
8
Навигационен симулатор ” TRANSAS-NTPRO-3000 за маневриране и РЛ прокладка
30
9
Комплексен навигационен тренажор „Корабен мостик”- TRANSAS-NTPRO-3000
10
10
Тренажор за работа с електронни навигационни карти - ECDIS
12
11
Тренажор на информационни системи за наблюдение и управление на корабния трфик
8

Полигоните, използвани в учебния процес са:
- Полигон по “Морско дело” и “Леководолазно дело”;
- Полигон по “Борба с пожари и вода” ;
- Полигон за начално обучение по “Леководолазно дело”.

В учебния процес се използва Планетариума на ВВМУ, който може да се посещава и от граждани.

В обучението по чужди езици се използват 6 специализирани лаборатории.