Специалност “Експлоатация на флота и пристанищата”

roterdam

Успешно завършилите специалността се дипломират с образователно-квалификационна степен “бакалавър” и са подготвени за длъжностите организатор, заместник-директор на пристанище и ръководител на малко пристанище. Могат да заемат и различни операторски и експертни длъжности в пристанищната администрация и в корабоплавателните фирми.

Фундаменталната подготовка се осигурява чрез изучаването на дисциплините висша математика, физика, информатика, техническа механика, електротехника, английски език и др.

Профилиращи учебни дисциплини са: теория и устройство на кораба, експлоатация на кораба, корабно товарно дело, технология на пристанищната дейност, икономика на водния транспорт, организация на работата и техника на безопасността. В по-малък обем се изучават навигация, метеорология и океанография, защита на кораба и пристанищата и други дисциплини. Подготовката е широкопрофилна и дава възможност на випускниците да работят в различни направления на морската транспортна дейност.

Обучението е четиригодишно и включва теоретични занятия, тренировки на тренажори, практика в пристанище и в корабоплавателна фирма, учебно плаване за опознаване на Черно и Средиземно морета и техните пристанища. За осигуряване на занятията училището разполага със съвременни лаборатории по навигация, морско дело и управление на кораба, такелажни работи, експлоатация на кораба, информатика, езиково обучение и др.

Обучението завършва с полагане на държавни изпити.

Придобитата образователно-квалификационна степен дава на випускниците възможност да се обучават впоследствие по магистърски програми за образователно-квалификационна степен “магистър” във ВВМУ и други висши учебни заведения.