Общото събрание на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

Извадка от Закона за висшето образование:

Чл. 24. (1) Органи за управление на висшето училище са Общото събрание, академичният съвет и ректорът.
(2) Органите за управление на висшите училища се избират с четиригодишен мандат.

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 2.07.1999 г.) Общото събрание на висшето училище се състои от представители на академичния състав на основен трудов договор, на административния персонал и на студентите и докторантите от всички негови звена.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2002 г.) Хабилитираните лица са не по-малко от 70 на сто, а представителите на студентите и докторантите - не по-малко от 15 на сто от състава на общото събрание.
(3) Общият брой на членовете на Общото събрание и процедурата за избирането им се определят в Правилника за дейността на висшето училище.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 2.07.1999 г.).

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 2.07.1999 г.) Общото събрание на висшето училище се свиква най-малко веднъж годишно от неговия председател по решение на академичния съвет, по искане на ректора или на една четвърт от списъчния състав на общото събрание.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 2.07.1999 г.) Общото събрание на новооткрито или преобразувано висше училище се свиква от временно изпълняващия длъжността ректор.
(3) Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите с изключение на приемането на Правилника за дейността на висшето училище и промените в него, за което се изисква мнозинство по списъчния състав на Общото събрание.

Чл. 29. (1) (Предишен текст на чл. 29 - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Общото събрание на висшето училище:
1. (изм. - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 2.07.1999 г.) избира за срока на мандата си с тайно гласуване председател и заместник-председател на общото събрание измежду хабилитираните членове;
2. приема или изменя Правилника за дейността на висшето училище;
3. (нова - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 2.07.1999 г.) определя броя на членовете на контролния съвет и избира с тайно гласуване за срока на мандата си председател, заместник-председател и членовете на контролния съвет;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 2.07.1999 г.) избира с тайно гласуване ректор;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 2.07.1999 г.) определя числеността на академичния съвет и избира с тайно гласуване неговите членове;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 60 от 1999 г., в сила от 2.07.1999 г.) обсъжда и приема годишния доклад на ректора за състоянието на висшето училище;
7. (нова - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) се представлява от неговия председател.

Председател на Общото събрание на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е

професор, доктор на икономическите науки Димитър Канев

Димитър Канев