Заместник началник по учебната и научната част

кап. I ранг доцент, доктор Калин Спасов Калинов

ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ : 18.10.1968 г. в гр.Добрич

СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ: Женен – съпруга Жанета, има 1 дете – Спас – 1995 г.

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

- 1991 - 1994 - командир на щурманска бойна част на подводница в поделение 38090 гр. Варна;

- 1994 - 1996 - командир на минно - торпедна бойна част на подводница в поделение 38090 гр. Варна;

- 1996 - 1998 – помощник командир на подводница в поделение 38090 гр. Варна;

- 1998 - 2000 – старши помощник командир на подводница в поделение 38090 гр. Варна;

- 2003 - 2002 – слушател във Военна академия “Г. С. Раковски” гр. София;

- 2002 - 2003 – командир на подводница в поделение 38090 гр. Варна;

- 2003 - 2005 – асистент в катедра “Военноморско сили” на факултет “Командно-щабен”на ВА “Г. С. Раковски” гр. София;

- 2005 - 2006 – старши асистент в катедра “Военноморско сили” на факултет “Командно-щабен”на ВА “Г. С. Раковски” гр. София;

- 2006 – 2009 – главен асистент в катедра “Военноморско сили” на факултет “Командно-щабен”на ВА “Г. С. Раковски” гр. София;

- 2009 -2011 – доцент в катедра “Военноморско сили” на факултет “Командно-щабен”на ВА “Г. С. Раковски” гр. София;

ВОЕННО ОБРАЗОВАНИЕ :

- 1991 - Магистър по управление на тактическите формирования във ВМС – ВВМУ “ Н.Й.Вапцаров”, първенец на специалността;

- 2002 - Магистър по управление на оперативно-тактическите формирования във ВМС – Военна академия “Г. С. Раковски” гр. София , първенец на специалността;

- 2007 – Доктор по научната специалност 05.12.01 “Организация и управление на въоръжените сили”, диплома № 31230/06.03.2007 г., издадена от ВАК.

ГРАЖДАНСКА СПЕЦИАЛНОСТ:

1991 - Магистър по корабоводене – ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”.

 НАУЧН И ЗВАНИЯ И СТЕПЕНИ :

- 2007 – Доктор по научната специалност 05.12.01 “Организация и управление на въоръжените сили”, диплома № 31230/06.03.2007 г., издадена от ВАК;

- 2011 – Доцент по научната специалност 05.12.01 “Организация и управление на въоръжените сили”, свидетелство № 25766/27.05.2009 г., издадено от ВАК

 КВАЛИФИКАЦИЯ :

- 2000 - курс по Английски език - 6 месеца, ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”;

- 2002 - курс “Оперативна съвместимост - напреднали” - 3 месеца към Департамент “Оперативна съвместимост”, ВА “Г. С. Раковски”.

- 2007 - курс “ Measuring Operational Performance ” - 1 седмица, ВА “Г. С. Раковски”;

- 2007 - курс “ Continuity of Operations ” - 1 седмица, ВА “Г. С. Раковски”;

- 2007 – курс от NATO Advanced Training Programme, Border security and countering WMD terrorism - 1 седмиц а, Варна.

- 2011 –Стратегически курс – 4 месеца, Военна академия “Г. С. Раковски” гр. София.

 ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА:

Английски език - STANAG 2.3.3. 2

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ДРУГИ УНИВЕРСИТЕТИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ИНСТИТУЦИИ:

Военна академия “Г. С. Раковски” гр. София.

 

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ: - в 32 национални и международни научни конгреси, конференции, сесии и др.

ПУБЛИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ :

63 статии и доклади, 1 учебно пособие и участие в три учебника.

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ПРОЕКТИ:

в 3 национални проекта и един международен.

РЪКОВОДСТВО НА ДОКТОРАНТИ И ДИПЛОМАНТИ:

- ръководител на двама докторанти по научната специалност “Организация и управление на въоръжените сили”.

- ръководител на един докторант, успешно защитил докторска теза по научната специалност “Организация и управление на въоръжените сили” .

 

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ : Военноморско изкуство, Управление, Обща теория на системите, Теория на организациите.

ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ:

- член (основател) на Съюза на подводничарите в Република България – 2007 г.

- член на Асоциацията на възпитаниците на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” – 2008 г.

- член на Съюза на учените – секция Варна – 2009 г.