Подготвителен курс "Управление ресурсите и работа в екип в машинно отделение на тренажор и в лаборатотии"
RESOURCES MANAGEMENT AND SIMULATOR BASED ENGINE ROOM TEAМWORK“

Визитка на курса

Изискване за осъществяване на курса Наредба No 6 за компетентност на морските лица в Република България, т.37
Организация за провеждане на курса - Продължителност на курса 10 дни- 80 учебни часа; 
- Брой на обучаемите- от 6 до 12 курсисти;
- Курсът се провежда по 8-10 ч. дневно.
Изисквания към кандидатите за участие в курса За всички морските лица, придобиващи правоспособност:
- главен механик;
- втори механик.
Цена Пълна програма на курса – 900 лв.
Съкратена програма ( за преминали обучение в курс „Управление на екипа и ресурсите в машинно отделение” ) - 650 лв.
Спрвки и записване телефон: 052 55 22 86;
GSM: 0889 820058, 0887 259 392, 0885 828 392

1

Съгласно Наредба № 6 от 05 април 2012 година за компетентност на морските лица в Република България курсът е задължителен за допускане до изпит за придобиване на квалификационна степен както следва:

- главен механик над 3000 kW (съгласно чл. 37, т.1, буква Г);

- главен механик от 750 до 3000 kW(съгласно чл. 37, т.2, буква Д);

- втори механик над 3000 kW(съгласно чл. 37, т.4, буква Д);

- втори механик от 750 до 3000 kW(съгласно чл. 37, т.5, буква Д),

Цели на курса е осъвременяване на познанията на обучаемите в следните направления:

1. Нови, актуални влезли в сила промени в международното и национално морско законодателство;

2. Актуални изисквания за безопасна работа на борда на кораба;

3. Използване на корабната отчетна и експлоатационна документация за откриване на неизправности, определяне и поддържане на икономични и с минимален ущърб за околната среда, режими на работа на корабните машини;

4. Работа в екип при имитирана работна среда на симулатор на корабно машинно котелно отделение.