Курс по програма, покриваща изискванията на IMO моделен курс 7.02
“CHIEF ENGINEER OFFICER AND SECOND ENGINEER OFFICER “

Визитка на курса

Изискване за осъществяване на курса Наредба No 6 за компетентност на морските лица в Република България, т.37
Организация за провеждане на курса -Продължителност на курса - 330 учебни часа;
- Брой на обучаемите- от 12 до 18 курсисти'
- Курсът се провежда по 8-10 ч. дневно.
Изисквания към кандидатите за участие в курса - Висше образование по специалност "Корабни машини и механизми", степен бакалавър, или средно образование и трета степен на професионална квалификация ;
- Свидетелство за правоспособност.
Цена Модул първи – 1100 лв.
Модул втори – 950 лв.
Спрвки и записване телефон: 052 55 22 86;
GSM: 0889 820058, 0887 259 392, 0885 828 392

 

Съгласно Наредба № 6 от 05 април 2012 година за компетентност на морските лица в Република България курсът е задължителен за допускане до изпит за придобиване на квалификационна степен както следва:

- главен механик над 3000 kW (съгласно чл. 37, т.1, буква А);

- главен механик от 750 до 3000 kW (съгласно чл. 37, т.2, буква Г);

- втори механик над 3000 kW (съгласно чл. 37, т.4, буква Г);

- втори механик от 750 ДО 3000 kW (съгласно чл. 37, т.5, буква Г),

1Цели на курса: Придобиване на нови знания и умения и осъвременяване на съществуващите на кандидати за придобиване на правоспособност главен и втори механик със средно и висше образование – степен бакалавър в следните направления:

1. Морско инженерство – Съвременни хладилни и климатични уредби, характеристики на използваните нефтопродукти, теория и устройство на кораба , устройство и експлоатация на корабни дизелови двигатели, корабни спомагателни механизми и системи с повишени конвенционални изисквания;

2. Експлоатация на електрически и електронни системи и механизми за управление и контрол – Основни понятия от теорията на автоматичното управление, експлоатация на електрически машини и апарати и корабни електрически мрежи, автоматично управление на корабни устройства и системи;

3. Техническо обслужване и ремонт – Организация на системата за планово техническо обслужване на корабите, профилактични работи, техническа диагностика, откриване и отстраняване на характерни неизправности, безопасни работни практики.

4. Управление експлоатацията на кораба и грижи за лицата на борда- Основни понятия по конструкция на кораба, устойчивост и непотопимост на кораба при 2частично наводняване, борба за непотопимост, основни положения по международно морско право, системи и организация за безопсност, аварийни планове, оценка и управление на риска;

Получената теоретична и практическа подговка е неразделна част от подготовката на корабните механици за явяване на изпит за по-висока правоспособност съгласно Наредба № 6 , чл. 37.

Курсът се провежда по разработено разписание структуирано на базата на учебната програма в два последователни самостоятелни модула:

Първи модул : „Морско инженерство” и „Експлоатация на електрически и електронни системи и механизми за управление’’;

Втори модул: „Техническо обслужване и ремонт” и „Управление експлоатацията на кораба и грижи за лицата на борда”

При желание е възможно разделно участие в курса по модули.