Катедра
"Експлоатация на флота и пристанищата"

Ръководител на катедрата
доцент, доктор, инж. Димитър Йорданов Димитракиев

Състав на катедрата


по ред
Академична длъжност, научна степен, име, фамилия
за контакти
1
доц. д-р инж. Димитър Йорданов Димитракиев dimitar.dimitrakiev@gmail.com
2
Гл. ас. Свилен Валентинов Велинов svilen_velinov@yahoo.com
3
гл. асистент д-р инж. Валентина Владимирова Грънчарова grancharova.v@abv.bg
4
асистент инж. Яна Генова Ганчева vvmu_janagancheva@abv.bg
5
асистент инж. Иво Михайлов Лазаров ivolazarov63@yahoo.com
6
асистент инж. Северина Красимирова Кръстева severina_krasteva@yahoo.com
7
асистент инж. Диана Руменова Василева dvasileva76@abv.bg
8
ст. лейт. асистент Тодор Димов Коритаров koritarovtd@yahoo.com

Хонорувани преподаватели

1 Гл.ас. Стоян Дочев Генчев 632 - 015/ вътр.325
2 Гл. ас. Димитър Стефанов Димитров capt_dim@abv.bgПримерни теми за дипломни работи за обучаеми по магистърска програма
"Технология и управление на флота и пристанища"

1. Взаимодействие на ж.п. и морския транспорт при предаване на контейнеропотока на основата на принципа на логистиката

2. Изследване на възможностите за развитие на управлението на морските пристанища на основата на усъвършенстване на управленската функция

3. Изследване на възможността за изграждане на hub-пристанища в България

4. Изследване на факторите, влияещи върху ефективността на претоварните процеси в морските пристанища

5. Информационно-логистични технологии, системи и транспортно-логистични услуги за обработване, управление и съпровождане на стоково-материалните потоци на пристанищните терминали

6. Контейнеризация и деконтейнеризация на товари в пристанище. Документооборот. IT решения.

7. Обосноваване на използването на товарните терминали на морските пристанища в международните транспортни коридори

8. Обосноваване на използването на товарните терминали на речните пристанища в международните транспортни коридори

9. Оптимизационни модели и методи за обработване на насипни товари на пристанищни терминали

10. Оптимизиране на логистичното осигуряване на технологиите за обработване на контейнери в “Пристанище Бургас” ЕАД

11. Оптимизиране на организацията на производствения процес при обработване на контейнери на пристанищни терминали.

12. Оптимизиране на пристанищните претоварни операции при обработване на ро-ро кораби

13. Оптимизиране на стифирането на контейнери. Разположение на контейнерите на стифа. Управление на стифирането

14. Стратегии за развитие на морските търговски пристанища в конкурентна среда

15. Управление на стифадорската дейност в морските търговски пристанища

16. Формиране на логистична стратегия в морските пристанища

17. Влияние на круизните превози върху развитието на крайморските градове