Катедра
"Електроника"

Ръководител на катедрата
доцент, доктор Гроздю Христов Грозев

Състав на катедрата


по ред
Академична длъжност, научна степен, име, фамилия
за контакти
1.
Доцент, доктор Гроздю Христов Грозев  
2.
Кап. I ранг доц. д-р инж.Николай Атанасов Великов  
3.
Кап. I ранг доц. д-р инж.Николай Желев Колев  
4.
Кап. ІІ ранг гл. ас. д-р Недко Иванов Димитров  
5.
Кап. І ранг о.р. доц. д-р инж. Цвятко Тодоров Цанев  
6.
Доц. д-р инж.Чавдар Илиев Александров  
7.
Кап. ІІ ранг о.р. гл. ас. д-р инж. Илиян Веселинов Илиев  
8.
Кап. IІІ ранг о.р. ас. инж. Костадин Георгиев Костадинов  
9.
Кап. Лейт. ас. инж. Йордан Атанасов Сивков  
10.
Ас. д-р инж. Божидар Дойнов  
11.
Ас. д-р инж. Георги Любомиров Димитров  
 
Хонорувани преподаватели
 
1.
Доцент Анчо Драганов  
2.
Доцент Георги Иванов  
3.
Доцент Пламен Атанасов  

Курсове GMDSS