НАУЧНИ ТРУДОВЕ

НА ВВМУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ"

брой 26/2004 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

1. КОРАБОВОДЕНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

1.Х. Хараланов, И. Димов.

Определяне на вертикалните колебания на товара при предаването му в открито море между два кораба по траверсен начин

Анотация: Решаването на задачата за опъването на въжетата на корабните устройства и траекторията на движението на товара между два кораба при траверсно прехвърляне е трудно и отчитането на динамиката на протичащите процеси се извършва по различни методи, предложени от много автори. Тези методи се свеждат главно до въвеждане на поправки за динамичност с коефициенти към статическо действие на външните сили или изследване на вертикалните колебания спрямо началното равновесно положение на товара.

В доклада се разглежда метод за определяне на характеристиките на предаване на товара и траекторията му на движение в условията на морско вълнение при едновременно надлъжно и напречно клатене на кораба.

2. Б. Белев.

Анализ на математическите зависимости, използвани при заставане на кораб на котва

Анотация: В настоящата статия са анализирани познатите от теорията математически зависимости, които имат практико-приложен характер за цялостния процес по заставане на кораба на котва. Разкрити са техните недостатъци от гледна точка на прякото им приложение в практиката. Представена е формула за изчисляване на радиуса на окръжността, по която се развърта корабът по време на стоенето му на котвената стоянка под въздействието на външни фактори. Анализите са подкрепени с експериментални резултати.

3. Г. Вълчев.

Влияние на клатенето на кораба при вълнение върху качеството на управлението му по курса

Анотация: Загубите на кораба от неправилното настройване на автопилотите са добре известни І1,2,3]. Те се измерват с 2% до 10% преразход на гориво-смазочни материали.

Това е причината за разработването и въвеждането в експлоатация на адаптивните системи за автоматично управление курса на кораба ( вкл. цифрови/микропро-цесорни ). Последните непрекъснато оценяват параметрите на кораба ( като обект на управление ) и параметрите на външните въздействия и, отчитайки ги, оптимизират закона на управление по предварително избран критерий за икономично управление І1,2,3І. В тези модерни средства обаче не се отчита влиянието на клатенето върху параметрите на кораба и върху неговата способност да бъде управляван. Изследванията на няколко от най-популярните адаптивни системи показва, че засега те не оправдават очакванията напълно.

От направеният анализ става ясно, че в по-голям процент от времето при умерено и силно вълнение на морето, отклоненията на руля не водят до желания ефект. Напротив – такива отклонения водят само до загуба на скорост и до претоварване и износване на рулевата система. Т. е. те са напълно излишни. С препоръчаните филтри този неприятен ефект би могъл да се избегне. Съществува голяма вероятност адаптивните системи за автоматично управление на курса, снабдени с такива филтри, да оправдаят очакванията.

2. КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

1. А. Драганов, Ч. Александров. Н. Колев, К. Иванов.

Температурен сензор с повишена точност за измерване на температурата на морската среда

Анотация: В настоящия доклад е обоснована една възможност за създаване на температурен сенсор с повишена точност. Цялостното решение съдържа следните основни блокове: температурен сенсор, постояннотоков усилвател, аналого-цифров преобразувател, PIC микроконтролер 16F877 и блок за предаване на данни по USART към персонален компютър за обработване и изобразяване. В доклада са показани резултати от конкретна реализация.

2. Ч. Александров, А. Драганов, Н. Колев, Х. Панчев.

Два подхода в разпознаването на радиолокационните цели на море

Анотация: В настоящата разработка са разгледани два подхода, приложими в автоматичното разпознаване на радиолокационните цели на море – Бейсовски метод за класификация, наречен още класически и метод с използването на невронни мрежи. Автоматичното разпознаване на радиолокационните цели е сведено до определяне на тонажния им клас, приблизителните им размери и свързаните с тях маневрени характеристики. Извършен е голям обем от експериментална работа, на базата на която са предложени възможности за приложение на разпознаването в морската навигация.

3. К. Иванов, А. Драганов, Ч. Александров, К. Костадинов.

Някои тенденции в развитието на комуникационните и информационните технологии във въоръжените сили след 2000-та година

Анотация: В настоящия доклад се дискутират перспективите в развитието на електронните, комуникационните и информационните технологии за осигуряване нуждите на Въоръжените сили. Показано е важното място на сензорните системи – радарни, сонарни, топлинни. Направена е обща характеристика на новите платформи, носители на сензорните системи, също така и на централизираната мрежа за управление. Разкрити са основни изисквания към сигналите и съвременните комуникационни средства и системи.

4. А. Драганов, М. Николова.

WEB базирано обучение по проектиране на печатни платки във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

Анотация: В статията се описва Web приложение за провеждане на лабораторни упражнения за проектиране на печатни платки с помощта на OrCAD. Програмният продукт може да е достъпен на отделен компютър, в локалната мрежа на училището или в Internet.

3. МОРСКО ИНЖЕНЕРСТВО

1. Н. Керемедчиев

Оценка на корабните топлообменници за високовискозни флуиди, работещи с пара

Анотация: На практика оценката на техническите възможности на топлообменните апарати се извършва по два основни показателя. Първият характеризира зависимостта между топлообмена и габаритните размери, а вторият – зависимостта между топлообмена и масата на топлообменника. В тази оценка не се вземат под внимание хидравличното съпротивление при движение на работната среда на апарата. В доклада се предлага методика за сравнителна оценка на корабните топлообменници за мазут и масло, като се отчита и хидравличното съпротивление при движението на мазута и маслото в апарата.

2. Н. Керемедчиев.

Влияние на конструктивните особености на котлите VX и SUNDOR CPDB-5 върху безопасността на експлоатацията им

Анотация: В доклада са разгледани конструктивните особености на котлите VX и SUNDOR CPDB-5. Посочени са отделните елементи, в областта на които възникват напрежения и температури по-високи от допустимите, водещи до рязко намаляване на срока на експлоатация. Посочени са причините, стойностите на напреженията, температурите и характера на разрушенията, които те причиняват. След направения анализ са предложени редица експлоатационни мерки, които водят до значително нарастване на продължителността на безаварийната експлоатация на посочените видове котли.

3. И. Иванов.

Цифров индикатор на началото на горивоподаване на дизелов двигател

Анотация: Настоящата разработка е част от разработваната комплексна лаборатория за изпитване и ремонт на горивната апаратура на двигателите М 504. Тя включва стенд за изпитване и регулиране на ГПВН и стенд за изпитване и регулиране на горивни дюзи. Проектът е одобрен от техническия отдел на ВМС и предстои реализацията му.

4. И. Иванов.

Стенд за изпитване на прецизни двойки на горивни помпи за високо налягане на двигатели М 504

Анотация: Настоящата разработка включва проектиране и разработване на действащ прибор за определяне на ъгъла на началото на горивоподаване в цифров вид.

5. И. Иванов.

Честотомер и брояч на цикли за стенд за изпитване на горивни помпи за високо налягане

Анотация: Настоящата разработка включва проектиране и изработване на прибор за измерване на честотата на въртене и отброяване на завъртанията на вала на ГПВН. Приборът е монтиран към стенд за изпитване на ГПВН. Стендът позволява изпитване на блокови и редови ГПВН разпределителен тип с трите начина на регулиране (начало, край и смесено) и на роторни ГПВН.

6. П. Томов, М. Василев, Т. Тодоров.

Експериментално изследване на честотно регулиран помпен агрегат

Анотация: В настоящата работа са представени и анализирани резултатите от експериментално изследване на нов тип честотно управляем електро-помпен агрегат, защитен с патент от единия от авторите. Разгледано е подробно схемно-блоково техническо решение на агрегата и е изяснен принципът на действие. Показана е с фотоси експерименталната уредба и е обясена методиката за опитните изследвания. Представени са в графичен вид и са обсъдени получените базови функционални характеристики на агрегата.

7. М. Василев.

Енергийна оценка на честотно управляем помпен агрегат

Анотация: В натоящата работа са представени и обсъдени допълнителни експериментални резултати от проведените изследвания с честотно управляем електро-помпен блок. Обсъждането и анализът са проведени в енергиен аспект, като са разгледани измененията на енергийните потоци и техническите показатели (параметри) свързани с тях. Представени са графики за изменението на тока, електрическата мощност, cos? и “хлъзгането”(s) за асинхронните машини на помпения и “опорния” блокове. Последните са представени като подсистеми на честотно управляемия агрегат.

8. Л. Дънков, Вл. Атанасов.

Възможности за използване на алтернативни способи за осветление във ВМС

Анотация: Статията разглежда състоянието на електрическото осветление на корабите от ВМС на РБ и възможностите за прилагане на светодиодни модули за осветление и сигнализация.

9. Б. Апрахамян, М. Апрахамян.

Моделиране на работата на трифазен асинхронен двигател при промяна на честотата на захранващото напрежение в среда Simulink на МАTLAB 6 R 12

Анотация: В среда Simulink на MATLAB 6 R 12 е създаден модел на трифазен електрически двигател във въртяща се координатна система с променливи токовете на статорната и роторната намотки. Моделиран е и преобразувател на честота със звено за постоянен ток, в който изправителят е неуправляем, а управлението на амплитудата и честотата на изходното напрежение се извършва чрез широчинно-импулсна модулация на изходното напрежение на инвертора.

На базата на създадените модели са използвани два подхода за моделиране на процесите в преобразувателя на честота: моделиране на формата на изходното напрежение на инвертора и моделиране на процесите в инвертора. С помощта на двата метода са моделирани преходните процеси на пускане на асинхронния двигател и на регулиране на скоростта му под и над номиналната стойност. За управление на инвертора е симулирана широчинно-импулсна модулация на изходното напрежение по метода на носещата честота като са използвани три модулиращи честоти.

Изследването и анализът на симулираните процеси показват правилността на подхода при формирането на моделите и точността им. Разработените математически модели могат да се използват при оразмеряване на електрозадвижващи системи "честотен преобразувател - двигател" и избор на подходящ трифазен асинхронен двигател, при оразмеряване на инвертора и на преобразувателя на честота. Освен това проведеното изследване позволява да се избере правилно управлението на асинхронния двигател в зависимост от режимите му на работа и да се оптимизира неговото проектиране.

10. С. Чакъров, З. Чакърова.

Изследване на влиянието на капацитета на корабната мрежа върху изкривяванията в напрежението при изправителни товари

Анотация: В настоящата работа се прави опит да се реализира математичен модел, ориентиран към използуването на широко разпространените универсални математични пакети. Моделирането е извършено с конкретно заснети данни за паразитните капацитети на новостроени български кораби. В разглеждания модел е приложен подход, прилаган многократно при моделиране на подобни задачи от авторите. Той се състои в това, че в еквивалентната изчислителна схема, съдържаща мостови изправители, или други несиметрични или нелинейни товари, се използуват изкуствени контури, в които е включено много голямо съпротивление . Това съпротивление не променя физическата картина на процесите, но упростява значително начина на съставяне на уравненията, особено при определяне проводимото или непроводимо състояние на полупроводниковите прибори. Последните се моделират като променливо съпротивление в зависимост от поляритета на тока през тях.

11. М. Николова, П. Тодорова.

Лабораторно упражнение по физика в Intranet - софтуерна реализация

Анотация: Целта на статията е да представи Web базирано упражнение по физика. Описва се алгоритъм за определяне на скоростта на звука във въздух по метода на стоящите вълни.

4. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

1. С. Тончева.

Суфиксът -age в морските термини и терминологични съчетания

Анотация: Работата разглежда някои семантични, лексикални и методически въпроси във връзка с честотната употреба на суфикса –age в морските термини и терминологични словосъчетания. Застъпена е основната идея, че назоваващата функция на тези единици се базира на квалификационната природа на отношението между компонентите им и семантичната специализация, която действа в съответните семантични полета.

2. Л. Маринова.

Английският език - езика на обединена Европа

Анотация: Обединена Европа има нужда от общ език и той е налице. Това е английският език. Критиците на разпространението му наричат явлението “лингвоцид” и предупреждават, че английският е заплаха за жизнеността на останалите европейски езици. Всички останали просто подхождат прагматично. Европа без граници трябва да има единен език за комуникация. Защо това да не е английският?

3. Л. Маринова.

Английският език като глобален език

Анотация: Една от най-важните задачи на всеки изследовател е да открие проблемен въпрос в област от познанието, приета за даденост. Въпросът, който авторът разглежда в доклада, е свързан с английския език като глобален език – факт, приет за даденост от специалисти и потребители. Като пише от позицията на ползвател на английския език като чужд език, авторът е убеден, че поставеният въпрос трябва да се изследва във всички негови комплексни аспекти.

4. В. Георгиева.

От анализ на потребностите на обучаемите към осъществяване на учебните цели

Анотация: Докладът си поставя за цел да подчертае и обоснове важността на проблема за анализ на потребностите на обучаемите с цел подобряване ефективността на обуението по английски език. Анализът включва такива компоненти като: изследване на причините, които мотивират ученето на английски език, предпочитани начини на учене и затвърждаване на наученото, самооценка на най-трудните езикови ситуации и др.

В изследването се предлага въпросник за осъществяване на такъв анализ. Представени са резултатите от проведено проучване, които дават ценна информация на преподавателя за своевременно набелязване на възможни проблеми в процеса на обучение и тяхното предотвратяване.

5. В. Карастатева, В. Георгиева.

Етнографско наблюдение в часовете по английски език. Етнографско наблюдение по темата "Аспекти на храната"

Анотация: В доклада се подчертава важността на етнографското изследване при развиване на умения за интеркултурно общуване у обучаемите. Разгледани са предимствата на този метод за развиване на умения за наблюдение и едновременно участие в културната ситуация, събиране и анализ на впечатления и данни, интерпретиране на различни модели на индивидуално и колективно поведение и др.

Подробно е представена методиката за етнографско наблюдение по темата “Аспекти на храната”- тема, която е не само свързана с ежедневния бит, но, поради универсалния си характер и потенциал за междукултурно представяне и интерпретиране, присъства като задължителна учебна единица във всяка една учебна система по английски език.

6. Р. Добрева.

Можем да пишем правилно и без да сме филолози

Анотация: През последните години лексикалната система на българския книжовен език претърпя изключително бърз развой. Основните причини за това явление се крият, преди всичко в политическите и икономическите промени в обществото, които доведоха и до засилен стремеж да се демократизира и писмения език. Навлязоха редица нови думи и изрази, като се ускори и процесът на заемане на чужда лексика. Неконтролираното възприемане на чужда терминология още повече усложни книжовноезиковата практика. Появиха се нови тенденции и в правописа, и в пунктуацията - например при дублетните форми, при слятото и разделното писане на думите, при транскрипцията на чужди имена и при транслитерацията на български имена на латиница, при употребата на някои препинателни знаци и др. Повечето от новопоявилите се речници и справочници обаче имат компилативен характер и не отговарят на съвременните изисквания на лексикографията, а някои от тях съдържат и некомпетентни и неточни препратки. Eто защо за авторите на научни статии, учебници и справочникови издания е важно да познават освен научната материя, в която са специалисти, и да следят отблизо и правописните проблеми и промени, възникнали в резултат от развитието на езика. За да пишем правилно, не е нужно да сме филолози - правилата за това сме усвоили още в началния курс на образованието си.

В доклада се представят въпроси на пунктуацията, свързани не само с думите, а и с текста, неговата структура и осъвременения словников състав, вкл. терминологичен.

7. В. Петкова, Д. Железова - Миндизова.

Казуистичният подход при изследването в действие в реална учебна среда

Анотация: Докладът разглежда някои аспекти на изследването в действие предвид характера и спецификата на казуистичния подход, който е водещ при него. Така се представя нов начин за разрешаване на логико-дедуктивни проблеми в реална учебна среда, а изследването в действие се разглежда като парадигма на рефлексивната практика на учителя. Акцентира се на новата роля на учителя като критически изследовател, експерт, а не само участник в бинарния процес учене - преподаване. Използването на този подход представя изследването в действие като структурирана педагогическа рефлексия и като стратегия за развиване на умения за професионално учене и развитие през целия живот.

8. Ю. Горидкова, К. Анчева.

Усъвършенстване на говорните умения на обучаемите: практически упражнения

Анотация: Комуникативният подход способства за усъвършенстване на говорните умения по английски език. Статията разглежда умението говорене като ключов фактор за комуникацията. Отчитайки, структурата на говорните упражнения и комуникацията на обучаемите в процеса на овладяване на езика-цел, преподавателите могат да създадат условия за ефективно и безпроблемно общуване. Предлагаме идея за разработване план на урок, упражняващ говорни умения.

9. Ю. Горидкова.

Преводът като метод за обучение

Анотация: Този доклад разглежда проблема за това, как преводът може най-добре да се използва като метод за обучение в клас. Докладът представя някои основания за възприемането на превода като метод на обучение и някои практически насоки за приложението му в клас.

10. К. Анчева, П. Василева.

"Мишките" и "котката" в английската езикова компютърна лаборатория

Анотация: Методите за обучение с помощта на компютър в сферата на ЧЕО се развиват с бързи темпове и постоянно се обновяват. Компютрите и, по-специално, езиковите лаборатории се превръщат във важно условие за ефективно езиково обучение.

11. К. Анчева.

Практическо приложение на комуникативния подход в обучението по морски английски език

Анотация: Статията разглежда методиката на Моделния курс на ИМО по морски английски език, която се основава на принципите на комуникативния подход. Авторът излага идеи за ефективно прилагане на тези принципи в обучението и програмата по морски английски език във Висшето военнноморско училище “Н. Й. Вапцаров”.

12. С. Атанасов.

По отношение на безопасността нищо не е "малко"

Анотация: Последните десетилетия на 20-ти век бяха ознаменувани от радикални промени във всички области на човешката дейност. Целта на настоящия доклад е да анализира само две от тях – промените в компютърните и информационните технологии и промените в социо-политическата сфера и съответно тяхното отражение върху мореплаването и моряците. Направен е опит да се оцени състоянието на морското образование в България, като акцентът пада върху проблемите на преподаването и изучаването на морски английски език – международния морски език

13. С. Атанасов.

Статистическа текстообработка и терминология

Анотация: Докладът представя първите стъпки в едно проучване на морския технически английски език. Подбран е корпус от текстове със специфична за корабните механици лексика, който обхваща 949,339 думи. Илюстрирана е работата на програмата за компютърна статистическа текстообработка ‘Concapp Concordance and Word Profiler’ и възможностите за нейното използване в един бъдещ, по-задълбочен анализ на корпуса. Програмата се оказа достатъчно мощна, за да облекчи работата на изследователите в областта на морския технически английски език.

5. ВОЕННИ НАУКИ

1. К. Колев.

Въздействие на процесите на моделиране и управление на бойните действия върху структурата на органа на управление

Анотация: В основата на възникване на органа за управление е разкриването на непосредствената връзка между текущи състояния (получени резултати) от протичането на предхождащи ги последователности от събития (проведени бойни действия, в условията на противоборство с противника), който прераства в осъзнат стремеж на командващите за осъществяване на ефективно управление на действията на въоръжените формирования при достигане на желаните перспективни състояния.

2. К. Колев.

Семантични проблеми, свързани с понятието "тероризъм"

Анотация: Коректният подход в интерес на успешната антитерористична дейност изисква очертаване в определението на понятието “тероризъм” на логическата причинно-следствена верига, свързваща източниците и предпоставките, характеристиката на изпълняваната дейност и очакваните резултати.

3. В. Райков, Н. Лазаров.

Проблеми, свързани с обучението на курсантите и младите офицери по морски оръжия и пътища за тяхното разрешаване

Анотация: В статията се прави анализ на причините, обуславящи по-ниското качество на обучение на курсантите, имащи професионална специализация “Корабоводене за ВМС” по морски оръжия.

На базата на анализа се правят конкретни предложения за подобряване на качеството на учебния процес, свързан с изучаването на оръжията.

4. Н. Попов, П. Дерелиев.

Обучение и участие на личния състав на Военноморските сили в операция по ликвидиране на нефтен разлив в националните морски пространства на Република България

Анотация: Докладът анализира новите функции на ВМС в операциите по защита на морската среда от нефтени разливи. Разглежда се новата роля на личния състав от ВМС на Република България в тези специфични операции и се дават някои препоръки за подобряване на тяхната подготовка. Предлагат се решения за подобряване на подготовката във ВМС при реагиране в случай на нефтени разливи.

5. И. Димов.

Първи резултати от изследователската и внедрителската дейности на Филиала по военноморска техника

Анотация: През 1968 г. по инициатива на Началник Управление “Военно-ремонтни бази и заводи” се създават научно-проектантски направления, специализирани по проблемите на различните видове войски. Във Варна започва своята дейност отдел с кодово название 101 с първи началник кап. II ранг Денчо Денев. От 1973 г. до 1990 г. началник на филиала по морските въпроси е кап. I ранг Борислав Маринов.

6. Б. Медникаров.

Приложение на системния подход при структуриране на задачите на ВМС на Република България след присъединяването към Северноатлантическия пакт

Анотация: В доклада е изследвано приложението на системния подход при структуриране на задачите на ВМС на Република България на базата на логическата връзка между категориите мисии – задачи на въоръжените сили, задачи на ВМС.

7. И. Мавров.

Приложимост на нормите на международното хуманитарно право в съвременните военни действия

Анотация: Може и трябва да се воюва по определени правила. Затова в статията се разглеждат и обосновават пътищата, средствата и начините за прилагане на нормите на международното хуманитарно право при водене на военни действия от различен мащаб.

8. Б. Медникаров, К. Калинов.

Приложение на теорията на графите за изследване на някои аспекти на структурната свързаност на военните системи

Анотация: Свързаност на сложни военни системи. Някои основни допускания за нуждите на прилагането на теория на графите при изследване на сложни военни системи.

9. К. Калинов.

Приложение на теорията на графите за изследване на някои аспекти на построението на морски конвой

Анотация: Свързаност на военноморските системи. Приложение на теория на графите за изследване на противокорабната и противоподводна отбрана на конвой.

ДОКЛАДИ

ОТ НАУЧНАТА СЕСИЯ

"КУРСАНТИТЕ И СТУДЕНТИТЕ НА МОРСКО УЧИЛИЩЕ И НАУКАТА"

20 май 2004 г.

1. П. Пеев.

Предсказване на приливите по метода на хармоничните константи с помощта на изчислителна програма

Анотация: Адмиралтейският метод за предсказване на приливите може да бъде приложен с помощта на данните, поместени в ежегодника Admiralty Tide Tables. Изчисленията могат да бъдат извършени от компютърна програма – тогава задължение на корабоводителя остава коректното въвеждане на хармоничните константи. Данни за най – често посещаваните пристанища могат да бъдат съхранени от програмата и при необходимост използвани.

2. Б. Николов.

Системата "Galileo" и области на приложение на глобалните системи за позициониране

Анотация: В доклада се разглежда структурата и техническите параметри на европейската спътникова навигационна система – проект “Galileo”. Посочено е състоянието в момента и предвижданията за реализация на системата. На базата на анализа на очертаващите се тенденции в развитието на глобалните системи за позициониране са представени някои основни области на приложение.

3. Е. Димитрова.

Системи за електронна война

Анотация: Системи за електронна война.Тенденции в развитието

4. М. Георгиев.

Проектиране на електростатична степен на корабен сепаратор за очистване на нефтосъдържащи води

Анотация: Проектиране на електрическа степен, която представлява утаителна степен на класически двустепенен сепаратор за очистване на нефтосъдържащи води и в която е добавено устройство създаващо електрическо поле. Проведени са изследвания [1], според които процесът на разслояване на нефтоводна емулсия в електрическо поле значително се ускорява. Този принцип на очистване се нарича електростатично, а проектираната степен – електростатична.

5. М. Стоев.

Обучение на подразделенията от Военноморските сили по ядрена, химическа и биологическа защита и екология - елемент от системата за устойчиво развитие на обществото

Анотация: Обучението на подразделенията от Военноморските сили по ядрена, химическа, биологическа защита и екология във момента придобива многократно по-голямо значение. Това се определя от новите условията на обстановката на Балканите, Европа и света. Новите реалности поставиха пред Въоръжените сили на Република България нетрадиционни задачи, различни от тези за подготовка и водене на бойни действия. Това се определя от новите концепции и разширеното съдържание на отбраната. Тяхната същност е в провеждане на операции, които осигуряват устойчиво развитие на обществото при екстремни ситуации - бедствия, аварии, катастрофи. В региона на Българското черноморско крайбрежие такива задачи изпълняват и Военноморските сили

6. Д. Нанев.

Възможности за развитие и модернизация на противоминното оръжие във ВМС на Република България

Анотация: Предвид възможните бъдещи участия на ВМС в учения на НАТО флота ни трябва да разполага със съвременни средства за борба с минното оръжие