НАУЧНИ ТРУДОВЕ

НА ВВМУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ"

брой 25/2002 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

1. КОРАБОВОДЕНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

Ю. Дачев, Б. Белев. Електронни картографски продукти и стандарти в корабоводенето

Б. Белев. Значение на точността на мястото на кораба при управлението му спрямо навигационни опасности

2. КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

М. Николова. Алгоритми за възстановяване на едномерни сигнали с непълен честотен спектър и тяхното WEB приложение

М. Еремиева. Алгоритъм и програма за предварително разпределение по седмици на хорариума от часове по изучаваните дисциплини

Н. Колев. Проектиране и анализ на приемна микролентова GPS антена

Н. Колев. Проектиране и изследване на четвъртвълнова микролентова антена за диапазона 868870 МHz

Н. Великов. Вероятност за грешка при 8-PSK и 8-QAM модулационни схеми с предаване по гаусови комуникационни канали

Н. Великов. Вероятност за грешка по битове за QPSK, 16-QAM и 64-QAM модулирани равновероятни сигнали, предавани по гаусови комуникационни канали

Н. Великов. Един подход за определяне на вероятността за грешка по битове при предаване на BPSK равновероятни сигнали

3. МОРСКО ИНЖЕНЕРСТВО

О. Димитров, И. Димов, И. Генов. Изследване за възможните въздействия на земетресенията върху военни обекти, разположени около Варненския залив

Б. Апрахамян, М. Апрахамян. Моделиране на преходни процеси в електрически двигатели за постоянен ток в среда Simulink на МATLAB 6 R12

Б. Дяков, К. Стоилов, П. Ставрев. Анализиране на защитните свойства на консервираща смазка К17 за съхраняване на детайли от КММ

П. Ставрев, Б. Дяков, Г. Люцканов, С. Друмев. Изследване на възможността за възстановяване на колянови валове чрез автоматично наваряване под слой от флюс

Н. Ангелов. Електрически машини със свръхпроводящи намотки и тяхното използване на военните кораби

И. Иванов, Д. Георгиев. Речен пристанищен тласкач - влекач (избор на главен двигател)

И. Иванов, Д. Георгиев. Речен пристанищен тласкач - влекач (избор на основна схема на енергетичната уредба)

4. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

В. Георгиева. Military oath allegiance the bridge between cultural differences of the military personnel worldwide

Л. Маринова, С. Атанасов. Ревизия на програмата по английски език за корабни механици и привеждането й в съответствие с изискванията на IMO и Конвенцията STCW' 95

Ю. Горидкова, П. Василева. Оценяване и подбор на учебни материали при преподаването на английски език като чужд

Ю. Горидкова, К. Анчева. Разнообразяване на учебното съдържа ние на учебника в културен аспект

Ю. Горидкова. Фронталното преподаване срещу работата по групи и по двойки - предимства и недостатъци

Ю. Горидкова, К. Анчева. Основни принципи в преподаването на лексика

П. Василева, К. Анчева. Прилагане на интегрирания подход в преподаването на четене и писане на специализиран етап

Г. Великова. Разработване на комуникативни дейности за подготовка на операции по търсене и спасяване

С. Иванова, А. Генова. Изкушеният от културологията преподавател: мъдрец или шут?

А. Генова, С. Иванова. Превод? Защо не?

Р. Добрева. За термините

Р. Добрева. За неточната употреба на думите

5. ВОЕННИ НАУКИ

К. Колев. Възможности на въоръжените сили за участие в антитерористични действия

К. Колев. Особености на игровото моделиране в С4I среда и оперативното управление

К. Колев. Оценка на противника в модела на оперативно планиране

Н. Йорданов, П. Кожухарова. Апостериорен анализ на дидактически тестове по дисциплината "Тактика на ВМС" във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" - Варна

Х. Димитров. П. Кожухарова. Апостериорен анализ на дидактически тестове по дисциплината "Минно и противоминно оръжие" във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" - Варна

И. Мавров. Съвременни измерения на военните конфликти

 

6. ДОКЛАДИ ОТ НАУЧНАТА СЕСИЯ "КУРСАНТИТЕ И СТУДЕНТИТЕ НА МОРСКО УЧИЛИЩЕ И НАУКАТА"

(21 май 2002 г.)

В. Димов. Проблеми при усвояването на графичната система в нововъведеното наставление за служба на щабовете

С. Георгиев. Развитието на ядреното въоръжение в СССР за периода 1940-1990 г.

Г. Георгиев, Й. Сивков. Изследване на далечината на действие на радиолокационна и разузнавателна станция посредством програмен продукт "AREPS"

З. Димитрова, И. Марков, К. Петков. Компютърен индикатор на GPS приемник

Г. Христов. Симулатор на корабна енергетична уредба с математичен модел

С. Егикян. Особености на конструкцията, експлоатацията и ремонта на търкалящите лагерни възли при корабните ТКА.