НАУЧНИ ТРУДОВЕ

НА ВВМУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"

брой 27/2005 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

I.  КОРАБОВОДЕНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

 

1.      Милен М. Долапчиев

 

Математически модел на навигационното планиране на движението на кораба чрез използване на сплайн-функции при стабилизация на движението на кораба по траектория

 

Анотация: Предложени са алгоритми за основните етапи на процеса на планиране на движението на кораба чрез използване на сплайн-функции при известни начално и крайно състояния: координати, курс, скорост, положение на органите за управление. Генериране на траектория чрез кубичен сплайн, оценка на изпълнението на сплайн-траекторията от гледна точка на корабната динамика, линеаризиране на уравненията на движение и изчисляване на оптималното управление по вече зададената траектория.

 

 

2.      Милен М. Долапчиев

 

ПРИЛОЖЕНИЕ на математическия апарат на размита логика при автоматизация на управлението на кораба по предварително планиран маршрут на движение без наличие на препятствия

Анотация: Чрез настоящия доклад се предлага друга гледна точка на стандартните критерии за оценка на навигационната обстановка и се предлага модел на автоматично управление на кораба по маршрут без да се извършва оценка по отношение на динамиката на кораба.

 

3.      Милен М. Долапчиев

 

Способи за генериране на маршрут и траектория на кораба при планиране на движението му

Анотация: Настоящия доклад предлага математически модел на планирането на маршрут и траектория на движението на кораба. Предложени са различни варианти на генериране на траектория на движението на кораба. Насочен е към проблемите, свързани с определянето на качеството на навигационното планиране на движението на кораба и управлението на кораба по траектория.

 

4.   Харалан М. Хараланов,   Иван Д. Димов

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ОКАЧВАНЕ НА ГОРЕН ТОПЕНАНТЕН БЛОК ПРИ ОБИКНОВЕНИТЕ ЛЕКОТОВАРНИ СТРЕЛИ

Анотация: Височината на окачване на горен топенантен блок при товарните стрели е фактор за определяне на действащите сили в стрелите, топенантите и мачтите, като желанието на конструкторите е нейното увеличаване, за да се намалят тези сили. От друга страна увеличаването на тази височина влиза в противоречие с изискването за намаляване на възникващите напрежения в опорите на мачтите. В работата се разглежда определянето на височината на окачване на горен топенантен блок за обикновените лекотоварни корабни стрели в съответствие с изискването за допустимите напрежения в конструкциите им.

 

 

 

II. МОРСКО ИНЖЕНЕРСТВО

 

1. Иван Е. Иванов

СТРОБОСКОПИЧЕН ИНДИКАТОР НА НАЧАЛОТО НА ГОРИВОПОДАВАНЕТО

НА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ

 

Анотация:  Разработено е устройство за съгласуване на работата на пиезоелектрически датчик със стандартен стробоскоп. Получен е прибор за динамично определяне на ъгъла на начало на горивоподаване на дизелови двигатели. Приложим е за ниско-, средно- и ви-сокочестотни двигатели. Представено е описание на блоковете на прибора и са приложени електронните им схеми.

 

2. Иван Е. Иванов

СТЕНД ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ГОРИВНИ ПОМПИ ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ

(ЗАДВИЖВАНЕ)

 

Анотация: Извършен е преглед на задвижванията, използвани за стендове за изпитване на ГПВН. Посочени са предимствата и недостатъците им. Обоснован е изборът на задвижване за разработвания стенд. Проектиран е и е изработен управляем тиристорен токоизправител. Позволява захранване на постояннотокови електродвигатели с мощност до 10 kW. Представено е описание на блоковете и са приложени електронните им схеми. 

 

 

 

3. Петко И. Ставрев, Божидар Н. Дяков, Георги К. Люцканов

НАМАЛЯВАНЕ ИНТЕНЗИВНОСТТА НА АКУСТИЧЕСКОТО ПОЛЕ НА КОРАБА

 ЧРЕЗ ДВУСТЕПЕННО ЕЛАСТИЧНО ЗАКРЕПВАНЕ НА КОРАБНИТЕ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ

 

Анотация: Изследвана е възможността за прилагане на двустепенно виброизолационно закрепване на КММ. Теоретично и експериментално е определен ефекта от него. Направено е графично сравнение на вибрациите между двете степени и под тях. Направен е извод за прилагането на метода на корабите от ВМС за повишаване на тяхната защитеност.

 

 

4. Б. Н. Дяков, П. И. Ставрев, Г. К. Люцканов

 

Влияние на термичната и химико-термичната обработка върху твърдостта и структурата  на възстановени клапани от КДВГ

 

Анотация: На корабен двигател с вътрешно горене (КДВГ) са възстановени клапани, на които е износен уплътняващият пояс. Възстановяването е направено чрез наваряване под слой от флюс. На опитни образци е проведена термична и химико-термична  обработка, след което е определено изменението на твърдостта и е проведен микроструктурен анализ.

 

 

5. Георги К. Люцканов

ИЗСЛЕДВАНЕ  ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТТА  НА ЦИЛИНДРОВИ  ВТУЛКИ ОБРАБОТЕНИ ПО МЕТОДА НА АНТИФРИКЦИОННОТО ХОНИНГОВАНЕ

Анотация: Цилиндрови втулки са обработени с антифрикционни брусове по метода на антифрикционното хонинговане. Преди провеждане на изследването е направена предварителна дефектация и са снети профилограми. След изпитване в реални условия отново е направена дефектация и са снети профилограми. Направен е анализ на получените резултати и  са изведени изводи за ефективността на метода.

 

 

6.      Христинка Г. Иванова

 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ОРТОГОНАЛИЗИРАНЕТО ВЪРХУ  ЧЕСТОТИТЕ  И ФОРМИТЕ  НА  СВОБОДНИТЕ  ТРЕПТЕНИЯ НА КОРАБА

 

Анотация: При определяне на собствените честоти и форми на еквивалентната греда на кораба е необходимо да се отчита зависимостта на присъединените маси вода от формата на трептене, т.е масата на кораба е различна за всеки тон. Изследвано е влиянието на начина на ортогонализация – по кинитична или потенциална енергия – върху честотите и формите на трептене. Сравнени са формите на трептене на непризматична греда, определени по транслационния метод с ортогонализираните по кинетична и потенциална енергия.

 

7.      Карл Милчев

Относно използването на Теоремата на Вариньон

при изследване устойчивостта на кораба

 

Анотация: Показано е, че при изследване устойчивостта на кораба се използва само един частен случай на теоремата на Вариньон (теоремата за момента на равнодействащата на система сили).

 

8.      Г. Григоров, К. Милчев

Компютърно симулиране на роторна система с виброгасящ двоен зъбен съединител

 

Анотация: В статията е разгледана една възможност за динамично изследване на  роторна система съдържаща двоен зъбен съединител с виброгасители. Използването на компютърно симулиране на уравненията на математичния модел облекчава работата по определяне на параметрите на виброгасителите и позволява провеждане на компутарен експеримент с роторната система в реално време.

 

 

9.      Павлина Тодорова, Красимира Кърджилова

СИСТЕМА ЗА ТЕСТОВО ИЗПИТВАНЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА 

ВЪВ ВВМУ  “ Н. Й. ВАПЦАРОВ”

Анотация: В доклада е обоснована необходимостта и са обсъдени възможностите за приложение на тестовата форма за проверка и оценка на знанията и уменията на студентите и курсантите в обучението по физика във ВВМУ “ Н. Вапцаров”. Разгледани са тестове за определяне на входящото ниво, за текущ контрол по време на лекции и лабораторни упражнения и за проверка на изходните знания и умения от лабораторните упражнения. Обсъдена е и възможността за провеждане на изпит по физика в тестова форма като тенденция за преход към приложението й при задочно и дистанционно обучение. Представени са и резултати от проведени тестове.

  

10.   Анна В. Томова

WEBБАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА. ОТ “МАТЕМАТИКА НА ПРЕСМЯТАНИЯТА” КЪМ “МАТЕМАТИКА НА ИДЕИТЕ И ЛОГИЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ”

 

     Анотация: Използувайки WEB – математическите ресурси, ние предлагаме едно алтернативно обучение по математика, изключително подходящо за обучение на морски и технически кадри.

  11.  Милен Найденов

ИЗМЕРВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ЕКСПЕРТНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕДНА ЗАДАЧА ПО МАТЕМАТИКА

 

Анотация:В тази работа е показано как, като се прилага Теория на информацията при изследване решаването на една математическа задача, се получава количествена оценка за информацията, която съдържа тази задача. Съществен момент е, че статистическото изследване се заменя с експертно мнение, което води по-бързо до получаване на резултат.

 

 

12.  Бохос Р. Апрахамян, Мелине О. Апрахамян

ПОВЪРХНОСТНИ НАГРЕВАТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА КЕРАМИЧНА ОСНОВА

СЪС ЗАЩИТЕН ИЗОЛАЦИОНЕН СЛОЙ

Анотация: В статията е представено изследване на технологията за получаване на опитни образци повърхностни нагревателни елементи на керамична основа със защитно покритие, подходящи за работа в пряк допир с проводящи тела без необходимост от използване на допълнителни изолиращи материали. Разработените нагревателни елементи са подходящи и за работа в  среда с повишена влажност и наличие на морски соли, например в електротермични уреди на морски кораби.

 

13.  Стамен Чакъров, Здравка Чакърова

ОТНОСНОПРАВОМЕРНОСТТАЗАИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ПРЕОБРАЗОВАНИЕТО

НА ПАРК ЗА УРАВНЕНИЯТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ ПРИ НЕСИНУСОИДАЛНО ЗАХРАНВАНЕ

 

 

Анотация: При   изследване   на      динамичните   режими   на променливо-токови задвижвания като основен математичен апaрат на изследването се използва преобразованието на Парк за диференциалните уравнения на електрическата машина. Този апарат намира приложение и при моделиране работата не електродвигатели, захранвани от

В статията се анализират основните допускания при използуване на преобразованието на Парк за електрически променливотокови машини и по специално- изискването за синусоидално разпределение на полето във въздушната междина на машината.

На базата на изследването на условията на възникване на пространствените и временните хармонични в полето на машината се коментират условията за   правомерност при използуването на преобразованието на Парк.

 

 

14.  Явор З. Дечев

АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

НА ДИСТАНЦИОННАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВВМУ “Н. Й. ВАПЦАРОВ”

 

Анотация: В доклада е направен анализ на възможностите за въвеждане на дистанционната форма на обучение във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”. Разгледани са основните форми на дистанционното обучение и тяхното приложение в морското образование. Изучаваните дисциплини са разделени на категории в зависимост от възможността за прилагане на дистанционната форма на обучение.

 

15.  Н. Колев, Илиян Илиев, Г. Георгиев

 

СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ХЛС ЗА ОТКРИВАНЕ НА МИНИ И КАРТОГРАФИРАНЕ НА МОРСКОТО ДЪНО

 

Анотация: В доклада представя обзор на различните видове хидролокационни станции (ХЛС) за откриване на мини, техните възможности, предимства и недостатъци. Посочена е и примерна структура на система за събиране на база данни за противоминната борба. Направено е сравнение между различните видове ХЛС.

 

 

16.   П. Петров, Б. Беджев, И. Мавров

 

ОЦЕНКА НА РЕАЛНАТА ПРОПУСКАТЕЛНА СПОСОБНОСТ

И ШУМОУСТОЙЧИВОСТ НА МОБИЛНИТЕ РАДИОКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

 

17.  П. Петров, Б. Беджев, Кр. Давидов

 

ШУМОУСТОЙЧИВОСТ И ЧЕСТОТНА ЛЕНТА ПРИ БЛОКОВО И КОНВОЛЮЦИОННО КОДИРАНЕ

 

 

 

 

18.  П. Петров, Б. Беджев, Ю. Дачев

 

СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА МРЕЖИТЕ

ЗА ВРЪЗКА

 

 

19.  К. Костадинов, Ч. Александров, М. Шишманов

 

БИБЛИОТЕКА С НАБОР ОТ ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НАВИГАЦИОННИ ПРИЛОЖЕНИЯ В "MICROSOFT.NET FRAMEWORK 2.0"

 

20.          Николай Ж. Колев, Чавдар Ил. Александров, Георги Д. Георгиев

 

МОДЕЛИРАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЗВУКА В МОРСКА СРЕДА С ПОМОЩТА НА ПРОГРАМАТА C-SNAP

Анотация: В представения доклад са посочени възможностите на програмния модел на разпространението на звука в морска среда - C-SNAP, както и някои практически резултати за Черноморския басейн. Във втора точка е разгледана историята на създаването на продукта и някои области на неговото приложение. В т. 3 са посочени възможностите на C-SNAP. Извършен е подробен анализ на функциите, заложени в модела. В четвърта точка са представени практически резултати от изследванията, извършени със продукта, за различни видове хидрология, тип на дъното и честоти на излъчване.

 

21.  Й. Сивков, А. Драганов

 

МНОГОСТАТИЧНИ СОНАРНИ СИСТЕМИИ ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

В УСЛОВИЯТА НА ЧЕРНО МОРЕ И ВМС НА БЪЛГАРИЯ

 

Анотация: Многостатичните сонарни системи са една от перспективните области в хидроакустиката и много водещи страни изграждат подобни на своя територия, както и мобилни такива. В настоящият доклад е направен един обзор на предимствата и недостатъците, принципа на действие, структурата на приемниците и приложението и реализацията на многостатични системи.

22.  К. Иванов, И. Илиев

Тенденции в развитието на съвременните интегрирани системи

за брегово наблюдение( ИСБН )

 

Анотация: Определение на понятието ИСБН и описание на структурната схема. Разкриване на целите и задачите решавани от ИСБН в съвременните условия. Класификация на ИСБН в зависимост от задачите, които решават.

 

III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ. ФИЛОЛОГИИ

 

1.      И. Пеев

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ

(ПСИХОЛОГИЧЕСКИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ)

 

Анотация: Изследват се психолого-педагогическите основи на дистанционното обучение. Представени са основните дидактически модели и педагогически концепции на дистанционното обучение. Изведени са основните принципи, методи и средства на дистанционното обучение. Характеризират се актуалните проблеми и перспективи за внедряването на дистанционното обучение в морското образование и в системата на лидерската подготовка на офицерските кадри.

 

 

2.      И. Пеев

 

СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЗАВИСИМОСТИТЕ

В ЧОВЕШКОТО ПОВЕДЕНИЕ И ТЯХНАТА ПРЕВЕНЦИЯ

 

Анотация: Изследват се социално-психологическите измерения на зависимостите в човешкото поведение. Представени са психосоматичните отражения на зависимостите. Предлагат се съвременни психотерапевтични концепции за превенция на зависимостите и стратегии за справяне чрез разкриване на смисъла на живота.

 

3.      Ив. Александров

 

ПОГЛЕД ВЪРХУ СИТУАТИВНАТА ПСИХИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

ЗА ДЕЙСТВИЯ В ЕКСТРЕМАЛНИ УСЛОВИЯ

 

Анотация: Във военната литература проблема за ситуативната психическа подготовка е слабо разработен. Неговото по задълбочено изследване се налага от новите реалности – тероризъм, въоръжени конфликти и повишаващите се изисквания към военнослужещите за адекватно действие в екстремални ситуации.

 

 

4.      Ю. Горидкова

 

TRANSLATION IN FLT- THE FIFTH SKILL

 

Аbstract: Translation and interpreting are essential social skills and a useful language learning tool preparing learners for real-life situations in their jobs and studies. In this paper the author discusses the need to recognize translation and interpreting skills as an important element of communicative and linguistic competence alongside the other four skills.

 

 

 

5.      В. Георгиева

 

Междукултурното образование и културата на обучаемите в часовете по английски език

 

Анотация: Докладът разглежда проблема за междукултурното образование по време на занятията по английски език от гледна точка на значимостта на това образование за развиване на нагласите и уменията на обучаемите за междукултурна комуникация. Подчертава се, този вид обучение води до по-добро разбиране на собствената култура. Представени са резултати от дискусия в клас, последвани от анализ и някои методически предложения за разнообразяване на уроците по английски език.

 

 

6.      Л. Маринова

 

LEXICAL CHUNKS AND THEIR IMPLICATION IN ESP TEACHING

AND LEARNING

 

Abstract: The time has come for a re-evaluation of many accepted ideas about language learning and teaching. A recent model of SLA is gaining ground where there are two parts of our brain, the fast part with memorized phrases, easily retrievable, and the slow part where grammar rules and vocabulary are combined to create new utterances. This article will focus on lexical chunks as the language core stored in the fast part of our brain and how they should have radically challenged conventional teaching and learning strategies.

 

 

7.      Л. Маринова

 

SWOT ANALYSIS AND ITS APPLICATION FOR MARITIME ENGLISH

 

Abstract: If Maritime English is considered the only safe way to communicate within the maritime community it is worth trying to analyze it as a guidance for both safer use and more efficient training in a rapidly changing educational environment. This article will start an attempt to do a SWOT analysis of Maritime English as the established professional language of the seafarers’ community, focusing on the strengths of Maritime English and Maritime English providers.

 

 

8.      Ю. Горидкова, К. Анчева

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИДЕОТО В ОБУЧЕНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 

Анотация: Статията разглежда използването на видео материали в часовете по английски език. Тя съдържа насоки за подбора, използването и оценяването на видео материалите в съответствие с чуждоезиковите цели. Авторите представят различни етапи на използване на видеото в занятията по чужд език и споделят някои практически съвети включващи подходящи  упражнения при използването на видео материали.

 

 

9.   П. Вичева - Василева, К. Анчева

 

АБРЕВИАТУРИ И АКРОНИМИ СЪС СИНОНИМНО ЗНАЧЕНИЕ В СЪВРЕМЕННИТЕ СРЕДСТВА ЗА КОМУНИКАЦИЯ НА МОРЕ

 

Анотация: Абревиатурите и акронимите в морския английски език се използват все повече с развитието на съвременните средства за комуникация на море. Статията разглежда общите положения, свързани с явленията синонимия и вариантност при абревиатурите и акронимите в английския език, използвани в общуването на море.

 

10.  С. Тончева

ОСОБЕНОСТИ НА ТЕКСТА ПРИ ЖАНРА ДОКУМЕНТИ В МОРСКАТА СФЕРА

                       

Анотация: Анализирани са особеностите на жанра документи в морската сфера от гледна точка на стандартите за текстуалност при изграждането на текста, а именно кохезията и кохерентността на текста на документите и съпътстващите ги особености на елементите на комуникативната ситуация, в която се използват документите, както и особености, наложени в резултат от конституционално определени форма и съдържание на текста.

 

 

11.  С. Тончева

МОРСКИ ДОКУМЕНТИ - СТАНДАРТИ ЗА ТЕКСТУАЛНОСТ ОРИЕНТИРАНИ

КЪМ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЕЗИКА

 

Анотация: Работата анализира особеностите на стандартите за текстуалност ориентирани към ползвателите на морските документи. Анализирани са характерните за текста на документите прояви на тези стандарти, налагащи се от редица фактори, като конвенционалност на съдържанието и формата, релевантност на текста спрямо комуникативната ситуация, икономия на езикови средства и други.

 

 

12.  П. Вичева – Василева

ЗА ПРИНЦИПИТЕ НА ГРАЙС И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ В МОРСКИТЕ РАДИОКОМУНИКАЦИИ

 

Abstract:  When defining linguistic pragmatics and its field the Gricean principles play a vital role. They define the use of language in the field of pragmatics as a language discipline. Thus we are given a chance to use this principles when defining the use of language in maritime radio communications.

 

 

13.  Г. Великова

ПРИВНАСЯНЕ НА МОРСКИ КОМПОНЕНТ В СИСТЕМАТА ‘CAMPAIGN’

 

Анотация: Докладът предлага допълнителни дейности в морски и военноморски контекст, които се вписват в структурата на системата ‘Campaign’. Те произтичат от учебното съдържание, но тематично са по-специализирани.

 

 

14.  Г. Великова

ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С ИЗГРАЖДАНЕТО НА УМЕНИЯ

ЗА ПИСАНЕ

                                                                

Анотация: Докладът анализира сложността на писането като процес, етапите, които го съпровождат, както и дейностите, подходящи за изграждане на умения за писане. Той разглежда също взаимовръзката между обучението и проверката на това езиково умение.

 

 

 

IV. ВОЕННИ НАУКИ

 

1.      К. Н. Колев

 

ХАРАКТЕРНИ ПАРАМЕТРИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ СРЕДАТА НА ВЪЗНИКВАНЕ И ПРОЯВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗИРАНИЯ ТЕРОРИЗЪМ

 

2.      К. Н. Колев

 

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ АЛГОРИТМИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЕТСТЕПЕННИЯ МОДЕЛ НА ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ

 

 

3.      И. Мавров

 

ЕДИН ПОДХОД ЗА УСВОЯВАНЕ НА СИМВОЛИКАТА

НА НАТО И ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СХЕМИ ПО ТАКТИКА

 

 

4.      К. Калинов

 

ВАРИАНТИТЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ В СВЕТЛИНАТА НА СИСТЕМНИЯ ПОДХОД

Анотация: Практиката на ВМС налага планирането на дейността на силите за решаването на конкретна задача да става с участието на няколко йерархични нива. Сериозни затруднения възникват при разработването на варианти за действие на различните нива на управление на силите. Независимо, че процеса на оперативно планиране е приложим на всяко ниво, то все повече се налага мнението, че тактическите командвания следва да планират дейността си по друг начин. На практика това не е точно така.

В публикацията се предлага подход, който обвързва вариантността на дейността  с различните нива на командване и управление на силите, като база за това е процеса на изграждане на изкуствените организационни системи.

В допълнение са направени някои конкретни практикоприложни препоръки за избора на база за различимост на вариантите за действие, отчитайки практиката на ВМС.

 

 

5.      К. Калинов

 

ЕДИН ПОДХОД ЗА ИЗБОР НА КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ВАРИАНТИТЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ В ПРОЦЕСА НА ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ И СРАВНЯВАНЕТО НА ВАРИАНТИТЕ ЧРЕЗ МАТРИЦА НА РЕШЕНИЕТО

 

Анотация:  Процесът на оперативно планиране среща съществени затруднения в случаите, когато се налага избор измежду различни алтернативи. Тези проблеми се хиперболизират от прилагането на математически некоректни методи за сравняване на вариантите за действие чрез матрица на решението.

В доклада се предлага методология за избор на критерии за оценка на вариантите за действие и метод за сравняване на вариантите за действие чрез матрица на решението.

В допълнение се дава и кратка информация от апробирането на приложения начин в рамките на командно – щабно учение “Зима - 2004” на ВА “Г. С. Раковски”.

 

 

6.      Б. Медникаров, К. Калинов

 

НЯКОИ АСПЕКТИ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ЦЕНТЪРА НА ТЕЖЕСТТА И ОТРАЖЕНИЕТО ИМ ВЪРХУ ПРОГНОЗИРУЕМОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СИЛИТЕ

 

Анотация:  Въвеждането на Процеса на оперативно планиране е съпътствано от ред проблеми, свързани с прилагането на познавателния процес в рамките на точно определени процедури. Един от практическите аспекти на тази проблематика е свързан с прогнозирането на резултатите от дейността на силите и ползването на наличните към момента методики за тактически и оперативни разчети. Публикацията разглежда някои въпроси, свързани с концепцията за центъра на тежестта и се правят конкретни препоръки за ползваните във ВМС критерии за оценка на резултатите от дейността на силите.

 

 

7.      В. Райков, К. Калинов

 

ОЦЕНКА  НА  ВЪЗМОЖНОСТТА  ЗА  МОДИФИЦИРАНЕ  НА  ТОРПЕДО        СЭТ-53  В  ИМИТАТОР  НА  ПОДВОДНИЦА

 

 

8.      Ж. С. Жеков, А. П. Манев, К. И. Палазов, Кр. Ст. Давидов

 

ВИЗУАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ОТДАЛЕЧЕНИ ОБЕКТИ С ЕЛЕКТРОННО – ОПТИЧНИ УРЕДИ ПРИ НЕРАВНОМЕРНА ЯРКОСТ НА ФОНА

 

 

9.   А. П. Манев, Ж. С. Жеков, Кр. С. Давидов, К. И. Палазов  

 

СПЪТНИКОВИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ  НА ТЕМПЕРАТУРНИТЕ  АНОМАЛИИ

НА  ПОВЪРХНОСТТА  НА  ЧЕРНО  МОРЕ

 

 

10.  В. Велинов, И. Илиев

 

СИСТЕМА ЗА ПРОЧИСТВАНЕ НА ПРИСТАНИЩА

И ПЛИТКОВОДНИ РАЙОНИ

 

Анотация:  Описание на вариант на структорна схема на система за прочистване на пристанища и плитководни райони. Формулиране на целите и задачите, които ще решава системата. Описание на елементите изграждащи системата

 

 

11.  В. Велинов, И. Илиев

 

СИСТЕМА ЗА БЪРЗО ОБСЛЕДВАНЕ НА ФАРВАТЕРИ

И НА МОРСКОТО ДЪНО

Анотация: Описание на вариант на структорна схема на система за бързо обследване на фарватери иморското дъно. Формулиране на целите и задачите, които ще решава системата. Описание на елементите изграждащи системата

 

 

 

12.  В. Василев

 

РОЛЯТА И МЯСТОТО НА УПРАВЛЕНИЕТО И АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

НА ВВМУ “Н.Й.ВАПЦАРОВ” В РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ

ПО СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНСКИТЕ КОРАБИ И ПРИСТАНИЩАТА

НА  Р. БЪЛГАРИЯ

 

 

 

13.  В. Василев

 

РОЛЯТА И МЯСТОТО НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ ПРИ ПРЕВЕНЦИЯ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ

НА МОРЕ

 

 

 

 

14.  Н. Великов

 

Възможности за въвеждане на дистанционно обучение

за военните специалности във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”

 

            Анотация: На базата на последните достижения в технологиите и практиката е изложено виждане за внедряване на дистанционно обучение за военните специалности във ВВМУ. Разгледани са някои принципни проблеми, свързани с приложението на дистанционното обучение. Предложени се подходи за решаване на набелязаните проблеми, при което се акцентира върху прилагането на стандартите ADL и SCORM.

 

 

15.  Б. Медникаров, П. Калоянчев

 

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ВВМУ”Н.Й.ВАПЦАРОВ” КАТО ЦЕНТЪР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ НАУКИ И МОРСКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

Анотация: В доклада са формулирани основните насоки за превръщането на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" в център на военноморските науки и морските технологии. На базата на заявената мисия на училището са показани целите и произтичащите от тях задачи за провеждане на научно-изследователска и развойна дейност. Обоснована е организационната структура на звената, които функционално осигуряват тази дейност. След анализ на традициите и досегашните постижения в научните изследвания са декларирани приоритетните направления за провеждане на НИРД. Особено внимание е отделено на осъществяването насъвместни проекти със сродни научно-изследователски и образователни институции от страната  и чужбина.

 

 

V.    ДОКЛАДИ ОТ НАУЧНАТА СЕСИЯ

„КУРСАНТИТЕ И СТУДЕНТИТЕ НА МОРСКО УЧИЛИЩЕ И НАУКАТА”, С УЧАСТИЕТО НА КУРСАНТИ И СТУДЕНТИ ОТ НВУ „В. ЛЕВСКИ”

 

14 АПРИЛ 2005 г.

 

 

1.      В. Димов

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА  СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

НА СТРЕЛБАТА С КОРАБНАТА АРТИЛЕРИЯ

Анотация: Представени са възможните насоки за модернизация и развитие на системите за управление на стрелбата с корабната артилерия.

 

 

2.      Г. Доврис

РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ РЕЧЕН ТРАНСПОРТ

 

Анотация: Развитието на речния транспорт трябва да е приоритет на българската държавна политика поради това, че е една от най-важните части на българската икономика, която осъществява търговските и икономическите връзки между нашата страна и страните от Европа и света. Освен това се дава възможност за реализация на българските морски специалисти.

 

 

3.      Е. Премянов

 

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА КОРАБОПЛАВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Анотация: Масовите превози в Черно море имат висок прираст за целия регион. Този материал представя в най – общи линии трафика и развитието на пристанищната дейност. Акцентира се върху политиката на държавата, която несъмнето изпълнява главна функция в  развитието на корабоплаването и експлоатацията на пристанищата.

 

 

4.        Д. Димитров

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕОРИЯТА НА МНОЖЕСТВАТА НА ЖЮЛИЯ КЪМ ЕДНОТОЧКОВИТЕ ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА НЕЛИНЕЙНИ УРАВНЕНИЯ

Анотация: Докладът е посветен на  приложенията на теорията на Жюлия към три основни едноточкови числени методи за решаване на нелинейни уравнения: метод на Нютон, метод на Чебишов, метод на Ейткин – Стефансон. В началото са разгледани основните принципи при оцветяването на фрактални изображения. След излагане на теорията са посочени конкретни уравнения и са построени басейните на привличане на карените им, намерени със всеки един от посечените методи. Във някои от примерите уравненията са едни и същи, което позволява, използвайки компютъра в ролята на микроскоп, да преценим разликара между положенията на итерациите при различните методи.

 

5.      П. Николова

 

Софтуерно приложение на свиващ-мултиплексиращ

генератор

Анотация: Основна тенденция в развитието на криптографията през последните години е използването на софтуерно ориентирани поточни шифри. В статията е представено софтуерно приложение на наскоро предложеният свиващ-мултиплексиращ генератор. Реализацията в среда на Visual C++ използва два основни класа, моделиращи действието на линейни преместващи регистри с обратни връзки и p-адични преместващи регистри с обратни връзки и пренос.

Изследването на резултатите при криптиране на файлове и изображения с предложения генератор показва равновероятно разпределение на информацията в целия диапазон от 0 до 255. Това дава възможност да се твърди, че свиващият-мултиплексиращ генератор е приложим при криптиране на информация.