Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007 -2013 г. 

1. Програма “ Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени ”  

Програмата ще се реализира в рамките на:

Приоритетно направление 3: “ Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”.

Общ бюджет: 3 911 660 лева.

Цел на програмата: Да се засили интересът на младите хора към реализация в сферата на образованието и науката и да се повиши качеството на научните разработки, като се подобрят условията за работа на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени. Реализацията на предвидените дейности ще стимулира развитието на научния потенциал в университетите и научните институции.

Начало на програмата: 2007 г.

Могат да кандидатстват български висши училища, научноизследователски институти и центрове, научни организации.

Какви дейности могат да се финансират?

До 5% от стойността на проекта могат да се използват за закупуване на оборудване или за ремонтни дейности, пряко свързани с дейностите по проекта.

Какви са средствата за един проект?

Минимален размер на безвъзмездната помощ – 80 000 лева;

Максимален размер на безвъзмездната помощ – 200 000 лева.

Продължителност на един проект : от 1 до 3 години.

Къде ще се приемат проектите ?

Всички проекти ще се подават в офиса на дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” на адрес:

София 1113, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет.1.

Договарящ орган: Министерство на образованието и науката.

За допълнителна информация:

Диана Петрова, младши експерт

Дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми”.

Министерство на образованието и науката

Е – mail: infost@mon.bg

Тел./факс 02/ 870 02 52

02/870 52 19

02/ 872 07 04

02/ 873 99 74.

2. Програма “Разработване на механизми за училищни и студентски практики”

Програмата ще се реализира в рамките на:
Приоритетно направление 3 “Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”.

Област на интервенция 3.3 “Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса”.

Общ бюджет: 3 911 660 лева.

По компонент 2: Студентски практики в реална работна среда - 2 000 000 лева.

Цел на програмата:

Да се улесни преходът от училище към работното място чрез дейности по осъществяване на училищни и студентски практики. Предоставянето на практически умения и компетенции ще отговори на новите предизвикателства и ще повиши успешната реализация на трудовия пазар. Инвестициите в тази област ще допринесат за създаване на благоприятна среда за укрепване интелектуалния потенциал и професионалната реализация в професионалните и висши училища и за засилване на връзките между образователните институции и бизнеса в съответствие с нуждите на единния европейски пазар.

Начало на програмата: 2007г.

Водещи организации: Могат да кандидатстват висши училища, професионални училища, профилирани паралелки в средни общообразователни училища.

Партньори: Работодатели, браншови организации, изследователски центрове и организации. Допустими са партньорства между училища и университети.

Към кого е насочена програмата?

Лица, преминаващи начално професионално обучение ( 10 -12 клас ) ; студенти във висши училища, преподаватели; наставници от предприятията.

Какви дейности могат да се финансират?

По компонент 2 ще се финансират дейности по осигуряване на практики за студенти по съответната специалност на обучение в реална работна среда.

Какви са средствата за един проект?

Минимален размер на безвъзмездната помощ – 20 000 лева.

Максимален размер на безвъзмездната помощ – 60 000 лева.

Продължителност на един проект: от 1 до 2 години.

Къде ще се приемат проектите?

Всички проекти ще се подават в офиса на дирекция “ Структурни фондове и международни образователни програми” на адрес:

София 1113, бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет.1.

Договарящ орган: Министерство на образованието и науката.

За допълнителна информация:

Диана Петрова, младши експерт

Дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми”.

Министерство на образованието и науката

Е- mail : infost @mon .bg

Tel/ Факс 02/ 870 02 52

02/870 52 19

02/ 872 07 04

02/ 873 99 74