От 16.09. до 21.09.2007 г. в гр. Одеса, Р. Украйна се проведе Осмата Генерална Асамблея на Международната асоциация на морските университети (МАМУ), в работата, на която вз e участие капитан І ранг доц. доктор Боян Кирилов Медникаров, Заместник началник на ВВМУ “Никола Йонков Вапцаров” по учебната и научната част .

Домакин на Асамблеята беше Националната морска академия на Украйна, чиито ректор проф. Михайло Миюсов председателстваше нейната работа. В работата на Асамблеята взеха участие 144 представители на 43 висши морски учебни заведения, като бяха изнесени над 40 доклада и научни съобщения за дейността на работните групи на МАМУ.

Тазгодишният форум на МАМУ премина под мотото “Световно морско съвършенство” (World Maritime Excellence). В рамките на неговата работа бяха разисквани следните въпроси:

- Нови тенденции в дейността на морските университети за удовлетворяване на потребностите на световния пазар от морски кадри в условията на глобализираща се икономика;

- Морската сигурност и безопасност и предизвикателствата, които те поставят пред морското образование и обучение;

- Проблеми на лидерската подготовка на бъдещите морски офицери;

- Дистанционно обучение и тестуване на морските офицери и др.

На 16.09.2007 г. се проведе Втората ежегодна среща на ректорите на морските университети, в хода, на която бяха обсъдени актуални проблеми на МАМУ, а също така бе приета т. нар. Одеска декларация, която обобщава актуалната политика на МАМУ за предстоящия двегодишен период.

В рамките на втория ден на конференцията капитан І ранг Медникаров изнес e доклад на тема „Нови перспективи за издигане на учебни и научноизследователски инициативи по проблемите на морската сигурност във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” ( New Perspectives for Enhancing Educational and Research Activities on Maritime Security Problems at N.Y.Vaptsarov Naval Academy), който бе посрещнат с особен интерес както от представителите на академичните среди (най-вече от Морската академия в Сан Франциско, САЩ), така и от г-н Франк Мънго, представител на британска асоциация на морския бизнес.

Паралелно с основната работа на Асамблеята беше организирана и програма за студенти от университетите-членки, които присъстваха на форума.

На Асамблеята бяха връчени документите за присъединяване към Асоциацията на приетите през последната година три нови университета, беше приет отчета за работата през изтеклия период и беше избрано ново управително тяло.

В заключителния ден от работата беше обявено, че следващата Девета Генерална асамблея ще бъде проведена в Морската академия в Сан Франциско, САЩ в периода 19-22 октомври 2008 г.

В рамките на форума бяха проведени редица срещи с представителите на другите морски университети и ръководството на МАМУ. По предложение на проф. Михайло Миюсов, ректор на Националната морска академия на Украйна, бе подготвен проект на Меморандум за съвместни действия между Националната морска академия на Украйна, Морския университет в Констанца и ВВМУ за съвместно участие в проект, финансиран по програмата «Темпус» за синхронизиране на съдържанието на учебните програми за получаване на образователна и квалификационна степен «бакалавър» по морските специалности.

Участието в Асамблеята от страна на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” може да бъде оценено като много успешно и полезно. То помогна да се поддържат вече изградените отношения, както и да се създадат нови ценни контакти с представителите на другите морски висши училища. Изнесеният доклад също беше посрещнат с подчертан интерес и провокира дискусия сред делегатите. Като цяло участието помогна да се издигне още повече престижа на ВВМУ сред международната морска общественост, както и да се сверят часовниците ни с онова, което правят останалите морски нации в областта на морското образование и обучение.

1
2
3