Научно-практическата конференция с международно участие

“Пожарна безопасност на водния транспорт и нефтопристанищата”,
по повод 30 - годишнината от ликвидирането на пожара на танкер „Ерма”

На 26 и 27 септември 2007 г. във Фестивалния и конгресен център - гр. Варна, се проведе Научно-практическа конференция с международно участие “Пожарна безопасност на водния транспорт и нефтопристанищата”, посветена на 30 - годишнината от ликвидирането на пожара на танкер „Ерма ”. В нейния формат е включена и секцията “Аспекти на сигурността във водния транспорт” – поредно издание на традиционния форум, посветен на морското образование и квалификация „ BulMET -2007” .

Основна цел на Конференцията бе обсъждането на състоянието на изградената в Р . България система за превенция и гасене на пожари и ликвидиране на аварии, възникнали на кораби в акваторията на пристанищата, готовността на отговорните институции за своевременна реакция при необходимост, както и състоянието на обучението и квалификацията на морски кадри по проблемите на безопасността.

Работата на Конференцията се осъществи в две самостоятелни секции, пред които бяха изнесени общо 34 научни доклада, вкл. два от чуждестранни участници.

В Конференцията участваха представители на Националната служба “Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР, НПИ “ПБЗН-НСПБЗН” - МВР, Щаба на военноморските сили на Р. България, Висшето военноморско училище “Н. Й. Вапцаров”, Военната академия „Г. С. Раковски”, Академията на МВР, ВСУ “Черноризец Храбър”, Технически университет - Варна, Дирекцията “Морска администрация” - Варна, ДА “Пристанищна администрация”, “Приста ойл” - АД и други фирми, осъществяващи дейности в морския транспорт.

С положителен принос в работата на Конференцията се включиха и чуждестранните представители от Франция, Латвия, Турция и Украйна.

Тематичното съдържание на Конференцията представи ролята и значението на превантивните мерки за пожарна безопасност за намаляването на риска от възникване на пожари и аварии на плавателни съдове. Бяха представени и разгледани проблемите, касаещи ефективността на изградената в Р . България система за гасене на пожари и ликвидиране на аварии, възникнали на кораби в акваторията на пристанища. Бяха дефинирани конкретни предложения в областта на кризисния мениджмънт при гасенето на пожари и ликвидирането на аварии, възникнали на борда на кораби.

Обект на разискванията бяха и актуални въпроси на нормативната база, касаещи безопасността на петролните бази със специализирани кейове за обработка на танкери с ЛЗТ, ГТ и горивни газове.

С особено внимание бе анализиран опитът, свързан с разследването на пожари на кораби и установяването на причините за възникването им.

Сериозен акцент на задълбочения анализ и разискванията формираха и проблемите на морското образование и квалификация на кадрите, вкл. управлението на човешките ресурси в корабоплаването в контекста на европейските тенденции.

Бяха докладвани резултатите от различни научни изследвания в областта на мениджмънта на пожарогасителни и аварийно-спасителни действия на кораби в пристанищата, в т.ч. въпроси по медицинското осигуряване, екологичните аспекти и други проблеми, съпътстващи гасенето на пожари и ликвидирането на аварии на плавателни съдове.

Снимки от конференцията