Статут
за удостояване със стела (барелеф)
в Алеята на преподавателя на Морско училище

Чл . 1. Настоящият статут има за цел да регламентира реда за удостояване с ъс стела (барелеф) в Алеята на преподавателя на Морско училище.

Чл . 2. Удостояването с ъс стела(барелеф) в указаната алея може да се извърши само ако удостоеният е бил преподавател в Морско училище (във ВВМУ) със значим принос за развитието му.

Чл . 3. Удостояването може да стане само посмъртно с решение на Академичния съвет на ВВМУ.

Чл . 4. Стелата (барелефът) се установява в съответствие с Правилата за устройство на Алеята на преподавателя на Морско училище.

Чл . 5. Статутът може да бъде изменян с решение на Академичния съвет по предложение на:

Статутът е приет с решение на Академичния съвет № 184 /19.9.2005 г. и изменен с решение на Академичния съвет № 223/25.6.2008 г.