Pecov
Pecov

Д-р Георги Георгиев Пецов (баща) – 1899-1970

23.10.1899 - Роден гр. Габрово

1920 – завършва курс за строеви морски офицери във Варна.

1920 - постъпва на служба в Морската полицейска служба на страната на р. Дунав.

1924 – възпитател в Морско училище.

1927 - След конкурс със стипендия е изпратен да учи в Хумбалтовия университет – Германия. Изучава математика, физика, метереология, хидрология и океанография

1931 – защитава дисертация на тема “Произход и постоянство на наблюдаваните в Черно море циклони от 1889 до 1912 г.”, за което е удостоен със степен “Магистър на свободните изкуства” и “Доктор по физика на морето”. С последната става и доктор на Шведската кралска академия на науките.

Д-р Георги Георгиев Пецов е първи морски офицер на България защитил дисертация.

1931-32 – изучава торпедно дело в “Торпедно-разузнавателното училище на Германия”. След което заема ред командни длъжности във ВМС на България.

1939-40 – Началник на Морско училище в Созопол, където разработва и изнася лекции по метереология, хидрография, навигация, морско право и астрономия.

1946 – в София капитан I ранг Пецов е уволнен като офицер и назначен за преподавател в НВВМУ – преподавател в цикъл “Корабоводене и морска практика”, от 1951 г – началник на цикъла. През 1954 г. – отпечатва първия учебник по океанография. Поставя познанията в България по физика на морето на научна основа.

1956 – съкратен от ВВМУ и става гимназиален учител по физика.

1960 – прекратява преподавателската си дейност.

1970 - умира.