ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” притежава лиценз за специализирано обучение и издаване на удостоверения за правоспособност (първа и втора група) за дейности с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) серия СО № 5085 от 01.07.2016 г.

За информация и записване- GSM:     0889645009 , 0887238954, 0888661392;
E-mail: sv.konakova@gmail.com .   On-line записване .

I. ОБУЧЕНИЕ ПО ГРУПИ

Група

Персонал

Първа

 • Медицински персонал, използващ рентгенови апарати за медицински цели
 • Персонал, работещ в здравни заведения с открити и/или закрити радиоактивни източници или с генераори на високоенергийни фотонни лъчения
 • Персонал, работещ с ИЙЛ за технологичен и/или качествен контрол, в Aгенция ”Mитници“, във фирми, извършващи инсталиране или поддръжка на апаратура, представляваща ИЙЛ

Втора

 • Отговорници по радиационна защита :
  • в здравни заведения с ИЙЛ
  • в обекти с ИЙЛ за немедицински цели
  • в обекти ИЙЛ, където се ивършват дейности, за които не се изискват лицензии и разрешения, но които подлежат на контрол по ЗБИЯЕ по отношение на спазването на изискванията за радиационна защита

II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ВИД ОБУЧЕНИЕ

ПЪРВОНАЧАЛНО

ПОДДЪРЖАЩО

Продължителност

 • I група - 3 дни
 • II група – 4 дни 

1 ден

Издаван документ

Удостоверение за правоспособност за работа с ИЙЛ за срок до 5 год.*

Приложение към удостовeрението за правоспособност съгласно условията на удостоверението

Цена

 • I група – 140 лв.
 • II група – 180 лв.

60 лв.

*  Забележка: Условие за валидност на удостоверенията за правоспособност е периодичното преминаване на курс за поддържащо обучение. 

 

IV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ

- Копие на лична карта;

- Копие на диплом за завършено образование;

- Длъжностна характеристика;

- Медицинско удостоверение за работа в среда с йонизиращи лъчения;

- Банково бордеро за платена такса*.

ЗА ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ

- Копие от личната карта;

- Служебна бележка за заеманата длъжност;

- Копие от валидно удостоверение за правоспособност за извършване на дейности с източници на йонизирани лъчения;

-Банково бордеро за платена такса*

Банковата сметка на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е: 
IBAN:BG77 TTBB 9400 3115 0686 40 BIC:TTBBBG22
Във вносната бележка се записва: курс за йонизиращи лъчения.