Редовна форма на обучение

Занятията се провеждат от щатни преподаватели на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” и дипломирани възпитаници на ICS , които работят в шипинга и са одобрени от Академичния съвет на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”.

Обучаемите като правило са работещи в бизнеса с корабоплаването, които желаят да повишат своята професионална подготовка, да придобият международно призната професионална квалификация, да повишат своя личен авторитет на международния пазар в шипинга, да придобият образователен ценз за работа в чуждестранни шипингови фирми или да започнат работа.

 Записване

Кандидатите за участие в курса подават следните документи:

- молба в свободен текст до Началника на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”;

- копие от дипломата за завършено висше образование или академична справка за завършен втори курс във висше учебно заведение.

Приемът се извършва на основание положен приемен изпит по английски език. Обучението се провежда на английски език.

Обучаемите са със статут на курсисти във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”.

Продължителност на обучението две години. Занятията се провеждат ежеседмично в събота/неделя по осем учебни часа по време на семестъра на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”.

 

Съдържание на учебната програма.

Учебната програма има за цел да бъдат обучени добре подготвени специалисти в различни направления на бизнеса в корабоплаването.

Тя е одобрена от ICS и обхваща следните учебни дисциплини:

ПЪРВА ГРУПА:

- „Въведение в шипинга” („ Introduction to Shipping ”);*

- „Правни принципи на бизнеса в шипинга” („ Legal Principles in Shipping Business”);*

- „Икономика на морския транспорт и международна търговия” (“ Economics of Sea Transport & International Trade ”);*

- „Бизнес в шипинга” ( “Shipping Business”).*

ВТОРА ГРУПА:

- „Опериране със сухи товари” (“ Dry Cargo Chartering ”);*

- “Опериране на кораби и тяхното бизнес управление” („ Ship Operations & Management ”);*

- „Покупка и продажба на кораби” (“ Ship Sale & Purchase ”);

- „Опериране с течни товари” (“ Tanker Chartering ”);

- „Линейни превози” („ Liner Trades ”);

- “Пристанищно а гентиране” ( Port Agency ”).*

ТРЕТА ГРУПА:

- „Правни основи на бизнеса в шипинга” ( “ Shipping Law ”);

- „Застрахователно дело в шипинга” (“ Marine Insurance ”);

- „Финанси и Управление на счетоводството” ( “ Financial & Management Accounting ”);

- “Многообразие на морския транспорт и материално-техническо осигуряване” ( Multi - modal Transport & Logistics );

Забележка : Маркираните с „*” учебни дисциплини са включени в учебната програма на настоящия курс във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”.

Организация на учебния процес.

Учебнатапрограма включва четири модула, всеки един от които обхваща по две учебни дисциплини. Учебните дисциплини от модула се изучават последователно и всяка от тях завършва с полагане на писмен изпит на английски език. Преминаването към следващия модул се допуска след успешно сдаване на изпита по предишния модул.

Препоръчва се на обучаемите, които нямат практика в шипингови фирми в свободното си време да изпълняват дори и на доброволни начала общи задължения, в такива фирми за добиване на реална представа за бъдещата си професия и по-добре да усвояват преподавания материал.

Взаимоотношения на курсиста с ICS.

Поради факта, че на ВВМУ”Н.Й.Вапцаров” са предоставени изключителни права от ICS като Дистанционен център за обучение, курсистите нямат взаимоотношения с ICS във връзка с тяхното обучение. Курсистите встъпват самостоятелно във взаимоотношения с ICS , когато решат, че трябва да се явят на QUALIFIED EXAMINATIONS като подават (по електронен път в ICS ) документи за зачисляването им за студенти на ICS за една година. След зачисляването, всеки един от курсистите се известява от ICS и получава свой индивидуален номер. Всеки курсист подава индивидуално документи, в които посочва точно по кои учебни дисциплини ще положи QUALIFIED EXAMINATIONS .

Изпити

След приключване на курса на обучение ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” провежда свой изпит по модел на изпита на Института и успешно издържалите получават Свидетелство за следдипломна квалификация.

ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” в качеството си на „Изнесен център за изпитване” на ICS осигурява изпитването на курсистите в училището.

QUALIFIED EXAMINATIONS се провеждат един път в годината едновременно в целия свят. Всеки курсист (студент на ICS за една година) получава от ICS чрез ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” плик с изпитни въпроси и тетрадка, където написва своите отговори.

Изпитите се провеждат под контрола на квесторска комисия на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” за всяка дисциплина по отделно. Тетрадките с отговорите и протокола на комисията се изпращат за проверка в ICS .

Резултатите от изпитите се обявяват индивидуално на явилите се на QUALIFIED EXAMINATIONS по електронната поща през месец август в сайта на ICS .

Плащания

Курсиста заплаща обучението си на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” , a изпитите - на ICS .

А ) Плащания на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” към 2012 г. Всички плащания се извършват по банков път на сметката на училището. Обща сума за целия курс на обучение – 3200 лв.

Такса за един модул (за един семестър на обучение) – 800 лв.

Таксата се внася до началото на обучението по съответния модул.

Банковата сметка на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" е в SG “Експресбанк”-АД - IBAN: BG 77 TTBB 9400 3115 0686 40 код на SG ТТBBBG22.

Б) Плащания на ICS към 2012 г.. Всички плащания се извършват по банков път от курсиста на сметката на Института в английски лири. (виж. www.ics.org.uk ).

Забележка: Сумите се променят от ICS ежегодно.