Дистанционна форма на обучение (TUTORSHIP)

Тази форма на обучение е основна за "Institute of Chartered Shiperokers" (ICS), Лондон, Великобритания.

В качеството си на Дистанционен център за обучение ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” има задължението да обучава в тази форма всички кандидати от държавите от черноморския регион.

Обучаемите

Участниците в курса като правило са работещи в бизнеса в корабоплаването, които желаят да повишат своята професионална подготовка, да придобият международно призната професионална квалификация, да повишат своя личен авторитет на международния пазар в шипинга, да придобият образователен ценз за работа в чуждестранни шипингови фирми или да започнат работа в бизнеса в корабоплаването. При това те не могат да участват в присъствения специализиран курс поради това, че работят в друга държава, в друг град, служебно са ангажирани в събота/неделя, често са в командировка, плават на борда на кораб или по други причини.

Кандидатстване

Кандидатстването се извършва във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” без приемен изпит и в съответствие с установената от ICS процедура (виж. www .ics .org .uk ).

Кандидатите могат да бъдат със завършено най-малко средно образование и да са работили поне 2-3 години във фирма в сферата на шипинга или да са с висше образование.

 Записване

За записване в курса се подават следните документи във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”:

- молба в по образец до Началника на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”;

- ксерокопие от дипломата за завършено образование;

- препоръка от шипинговата фирма;

- ксерокопие на документ за платена такса за обучение.

Забележка: Обучаемите могат да кандидатстват от територията на Р.България, както и от страните от Черноморския регион.

Тюторите са членове на института и одобрени от Академичния съвет на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”. При невъзможност да осигури свои тютори по определена специалност ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” изисква такива от ICS . Общуването с тютора е по електронна поща чрез ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”.

Не се допуска директен обмен на домашни, оценки и рецензии между тютора и обучаемия.

Съдържание на учебната програма

Учебната програма има за цел да бъдат обучени добре подготвени специалисти в различни направления на бизнеса в корабоплаването. Обучението се извършва на английски език.

Учебната програма се формира съгласно изискванията на ICS и избора на обучаемия.

Пълната учебната програма на Института обхваща следните учебни дисциплини:

ПЪРВА ГРУПА:

- „Въведение в шипинга” („ Introduction to Shipping ”);

- „Правни принципи на бизнеса в шипинга” („ Legal Principles in Shipping Business”);

- „Икономика на морския транспорт и международна търговия” (“ Economics of Sea Transport & International Trade ”);

- „Бизнес в шипинга” ( “Shipping Business”).

ВТОРА ГРУПА:

- „Опериране със сухи товари” (“ Dry Cargo Chartering ”);

- “Опериране на кораби и тяхното бизнес управление” („ Ship Operations & Management ”);

- „Покупка и продажба на кораби” (“ Ship Sale & Purchase ”);

- „Опериране с течни товари” (“ Tanker Chartering ”);

- „Линейни превози” („ Liner Trades ”);

- “Пристанищно а гентиране” ( Port Agency ”).

ТРЕТА ГРУПА:

- „Правни основи на бизнеса в шипинга” ( “ Shipping Law ”);

- „Застрахователно дело в шипинга” (“ Marine Insurance ”);

- „Финанси и Управление на счетоводството” ( “ Financial & Management Accounting ”);

- “Многообразие на морския транспорт и материално-техническо осигуряване” ( Multi - modal Transport & Logistics ).

ICS изисква задължително да се изучават:

- или всички дисциплини от Първа група и най-малко 3 дисциплини от Втора група;

- или две дисциплини от Втора група и една от Трета група.

Забележка: Обучението се провежда по учебни дисциплини от първа към трета група.

Организация на учебния процес

Всеки обучаем получава от ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” учебник по изучаваната дисциплина и информация за назначения му тютор. Обучаемият изучава самостоятелно учебния материал по уроци. Във всеки учебник има десет урока като за всеки от тях обучаемият подготвя домашно, което изпраща по електронен път на своя тютор чрез ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”. Тюторът оценява домашното и до седем дни дава своите препоръки, като го връща отново чрез ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” до обучаемия.

Не се допуска преминаване към следващия урок, ако тютора не е дал положителна оценка на предишния.

В края на всяка глава в учебника има тест, който също се изпраща за проверка от тютора.

Освен задълбоченото усвояване на изложения в учебника материал, обучаемият е длъжен да следи за новостите в професионални печатни и електронни издания.

Изпити

Всеки обучаем има личен ангажимент да се регистрира чрез ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” за полагане на изпит по всяка една учебна дисциплина. Това се допуска след получена положителна оценка на всички домашни (оценка от 1 до 10).

Освобождаване от изпит се разрешава за конкретна учебна дисциплина в зависимост от средната оценка на домашните, която трябва да е повече от пет и да е подкрепена с положителна препоръка от тютора.

Не се допуска освобождаване по учебната дисциплина “ Shipping Business ” от Първа група и по две учебни дисциплини от Втора група.

Изрично се изисква всеки обучаем самостоятелно да подготвя своите домашни, да изпраща всички домашни на своя тютор и да се явява на всички изпити по всички дисциплини за да бъде добре подготвен за QUALIFIED EXAMINATIONS .

Плащания

1. Таксата за обучение по всяка учебна дисциплина се определя ежегодно от Института (виж. www .ics .org .uk ).

2. Пощенските разходи са за сметка на обучаемия.