Придобиване на образователна и научна степен "доктор"
от кaпитан II ранг Никола Людмилов Стоянов
автореферат

Катедра: „Организация и управление на тактическите подразделения от ВМС”

Научна специалност: „Организация и управление на въоръжените сили”

Тема на дисертационния труд: “Симулационни модели в системата на тактическата подготовка на офицери от ВМС”

Научен ръководител: капитан I ранг доцент доктор Асен Николов Кожухаров

Публична защита на дисертационния труд: 12 април 2013 г. от 14.00 ч. Заповед на началника на ВВМУ № РД-63 /11.3.2013 г.

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № РД-10/14.1.2013 г.
Състав
Вътрешен/ Външен
Позиция
Изготвя
1 . Полк. професор доктор Георги Василев Камарашев
Външен
Член
Рецензия
2. Доцент д.в.н. Владимир Денчев Величков
Външен
Член
Рецензия
3. Доцент доктор Петър Христов Дерелиев
Вътрешен
Член
Становище
4. К-н I ранг доцент доктор Асен Николов Кожухаров
Вътрешен
Член
Становище
5. Доцент доктор Валентин Крумов Велинов
Вътрешен
Председател
Становище
Резервни членове
 

 

 
1. Доцент доктор Николай Йорданов Досев
Външен

 

 

2. Д оцент доктор Кирил Николов Колев
Вътрешен

 

 

Публикувано на официалния сайта на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 11.03.2013 г.