Придобиване на образователна и научна степен "доктор"

от Лъчезар Костадинов Конаков

автореферат

 

Катедра: „Корабоводене”

Факултет: „Навигационен”

Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”

Докторска програма: „Управление на кораби и корабоводене”

Тема на дисертационния труд: „Повишаване на адаптивността на съвременните авторулеви устройства чрез използване на данни за крен и диферент от автоматизирани сензори”

Научен ръководител: доцент докторГеорги Тодоров Вълчев

Публична защита на дисертационния труд: 06 март 2015 г. от 13.30 ч. Заповед на началника на ВВМУ № РД- 12 /16.01.2015 г.

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № РД-7/ 09.01.2015 г.
Състав
Вътрешен/ Външен
Позиция
Изготвя
1. професор д.т.н. Трифон Димитров Пенков Външен Член Рецензия
2. доцент доктор Благовест Чанев Белев Вътрешен Член Рецензия
3. доцент доктор Иван Младенов Йорданов Външен Член Становище
4. доцент доктор Георги Тодоров Вълчев Външен Член Становище
5. Доцент доктор Юрий Иванов Дачев Вътрешен Председател Становище
Резервни членове      
1. доцент доктор Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен  
2. доцент доктор Ненко Иванов Катеров Външен    

Публикувано на официалния сайт на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 29.01.2015 г.