Придобиване на образователна и научна степен "доктор"

от к.д.п. ас. инж. Георги Сотиров Гилев

автореферат

Катедра: „Корабоводене”

Факултет: „Навигационен”

Професионално направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация”

Докторска програма: „Управление на кораби и корабоводене”

Тема на дисертационния труд: „Оптимизиране на навигационната информация за безопасно корабоплаване в екстремни условия“

Научен ръководител: доцент доктор инж. Димитър Йорданов Димитракиев

Публична защита на дисертационния труд: 11 май 2015 г. от 09.30 ч. в зала 3320 на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ Заповед на началника на ВВМУ № РД- 102 /22.04.2015 г.

Научно жури

Заповед на началника на ВВМУ № РД-52/05.03.2015 г.

Състав
Вътрешен/ Външен
Позиция
Изготвя
1. доцент доктор инж. Димитър Йорданов Димитракиев Вътрешен Председател Становище
2. доцент доктор Чавдар Илиев Александров Външен Член Становище
3. проф. д.т.н. инж. Асен Недев Атанасов Вътрешен Член Рецензия
4. доцент доктор инж. Коста Тончев Донев Външен Член Становище
5. доцент доктор инж. Илчо Герасимов Томов Външен Член Рецензия
Резервни членове
     
1. доцент доктор инж. Димитър Стоянов Кънев Вътрешен  
2. доцент доктор инж. Юри Иванов Дачев Външен    

Публикувано на официалния сайт на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 22.04.2015 г.