Придобиване на образователна и научна степен "доктор"

от капитан II ранг Тодор Спасов Калинов

Катедра: „Организация и управление на тактическите подразделения от ВМС”

Факултет: „Навигационен”

Професионално направление: 9.2 „Военно дело”

Докторска програма: „Организация и управление на въоръжените сили”

Тема на дисертационния труд: “Командване и управление на многонационален военноморски контингент в интерес на мисиите на ВМС”

Научен ръководител: доцент, д. ик. н. Кирил Николов Колев

Публична защита на дисертационния труд: 05 юни 2014 г. от 14.00 ч. - заповед на началника на ВВМУ № РД – 117/ 28.04.2014 г.

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № РД-54/05.03.201 4 г.
Състав
Вътрешен/ Външен
Позиция
Изготвя
1. Полковник професор доктор Георги Василев Камарашев Външен Член Рецензия
2.Доцент доктор Петър Христов Дерелиев Външен Член Рецензия
3. Полковник доцент доктор Димитър Стефанов Ташков Външен Член Становище
4. Доцент д. ик. н. Кирил Николов Колев Вътрешен Член Становище
5. Доцент доктор Валентин Крумов Велинов Вътрешен Председател Становище
Резервни членове      
1. Полковник доцент доктор Петър Костадинов Райков Външен    
2. Капитан I ранг доцент доктор Асен Николов Кожухаров Вътрешен    

Дисертацията, авторефератът, рецензиите и становищата по тях съдържат класифицирана информация и се съхраняват в „Регистратура за класифицирана информация”. коята се на мира в централния корпус на ВВМУ „ Н. Й. Вапцаров”.

Желаещите да се запознаят с тях следва да представят документ за допуск до нивото на класифицираната информация

Публикувано на официалния сайт на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” на 28.04.2014 г.