З А П О В Е Д

 НА НАЧАЛНИКА НА ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ”

 

18.03..2015 г.
№ РД-69
гр. Варна

 

ОТНОСНО :

Провеждането на конкурсните изпити за приемането на курсанти за учебната 201 5 /201 6 г.

 

В изпълнение на наредба № Н-33/23.11.2011 г. на Министъра на отбраната на Република България, заповед № ОХ- 83 /2 9 .01.201 5 г. на Министъра на отбраната, протокол №2 2 / 29 . 01 .201 5 г. на Академичния съвет на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” за провеждането на конкурсните изпити за приемане на курсанти в училището за учебната 201 5 /201 6 г. и на основание на чл. 55 ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

З А П О В Я Д В А М:

1. За учебната 201 5 /201 6 г. във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" да се приемат курсанти с 5 годишен срок на обучение по специалността "Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" в професионално направление „Военно дело”, редовна форма за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" и по специализации както следва:

1.1. „Корабоводене за ВМС” – 8 места (6 места за МО и 2 места за МВР);

1.2. „Корабни машини и механизми за ВМС” – 8 места;

1.3. „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи” –7 места.

2. За курсанти във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" могат да кандидатстват и да бъдат приемани мъже и жени, които отговарят на условията на чл.6 на Наредба Н-33/23.11.2011 г.

3. Кандидатите, които не са военнослужещи в момента на кандидатстване, да попълват заявление по образец до мен, с приложени документи, съгласно чл.8 на Наредба Н-33/23.11.2011 г. Необходимите документи за кандидатстване могат да се получат от служба „Личен състав“ на ВВМУ или от Военното окръжие по местоживеене, а в електронен вариант са достъпни на интернет адреси http://www.naval-acad.bg и http://www.nvna.eu

4. Срокът за подаване на документите от кандидат-курсантите, които не са военнослужещи в момента на кандидатстване е до 26.06.2015 г. чрез Военните окръжия по местоживеене и до 03.07.2015 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

5. Кандидатстващите военнослужещи да подават рапорт по команден ред по образец, с приложени документи и в срок съгласно чл.12 на Наредба Н-33/23.11.2011 г.Документите по чл. 12 ал.3 от т. 9 до т.13 могат да се получат от служба „Личен състав“ на ВВМУ или от Военното окръжие по местоживеене, а в електронен вариант са достъпни на интернет адреси http://www.naval-acad.bg и http://www.nvna.eu

6. Кандидатите, притежаващи разрешение за достъп до класифицирана информация, с ниво не по-ниско от "Секретно", прилагат и заверено от кадровия орган копие на съответния документ.

7. Кандидат-курсантите, лауреати на национални и международни олимпиади по математика и завършили средно образование в годината на провеждане на олимпиадата, прилагат и документ, издаден от Министерството на образованието, младежта и науката, удостоверяващ това обстоятелство.

8. Заявления, към които не са приложени необходимите документи да не се приемат от ВВМУ „Н Й. Вапцаров”.

9. Кандидат-курсанти, представили документи с невярно съдържание, да се отстраняват от участие в конкурса.

10. Заместник-началникът на ВВМУ по административната част и логистиката да осигури настаняване за нощуване на желаещите кандидат-курсанти за времето от 02.07.2015 г. до 09.07.2015 г. включително.

11. На желаещите кандидат-курсанти да се издадат удостоверения за отчитане на ползвания от тях отпуск за явяване на конкурсни изпити.

12. Курсантите да се приемат за обучение чрез конкурс. Конкурсните изпити да се проведат във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".

13. Провеждането на конкурсните изпити да се извърши от комисии, назначени с моя заповед и по утвърден от мен график.

14. За участие в конкурсните изпити кандидат-курсантите заплащат такси в размер, определен с акт на Министерския съвет.

15. Кандидат-курсантите да се явят във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" на 02.07.2015г. в 14:00 часа, за инструктаж относно провеждането на конкурсните изпити.

16. Кандидат-курсантите да положат:

16.1. писмен конкурсен изпит по математика;

16.2. изпит по физическа подготовка;

16.3. писмен тест по английски език.

17. В обявените дни за провеждане на конкурсните изпити (тестове) всички кандидати са длъжни да се явят във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” не по-късно от 07:30 часа, като задължително носят личната си карта.

18. Изпитите да започват не по-рано от 08:00 ч., да завършват в деня на започването им и да имат продължителност, както следва:

- тест по математика - 6 (шест) астрономически часа;

- тест по английски език - 2 (два) астрономически часа.

19. Конкурсният изпит по физическа подготовка да включва упражнения, както следва:

Упражнение № 1 - коремни преси за 1 минута. Изпълнение на упражнението: от изходно положение тилен лег, ръце кръстосани пред гърди се изпълнява повдигане на трупа до седеж за 1 минута (глезените се държат от партньор).

Упражнение № 2 - лицеви опори за 1 минута. Изпълнение на упражнението: от изходно положение опора се изпълняват свивания и обтягане на ръцете за 1 минута. При свиването на ръцете в долно положение трупът трябва да бъде на не повече от един юмрук разстояние от земята, а в горно положение – ръцете да бъдат максимално обтегнати.

Упражнение № 3 - бягане 10х10 метра (совалка). Изпълнение на упражнението: провежда се на равна площ, ограничена от линиите на старта и обръщането, на разстояние 10 метра. По команда „Напред!” от висок старт се пробягват 10 метра, допира се с крак зад линията на обръщането, след обръщането кръгом се пробягват по същия начин 10 метра – общо 10 отсечки.

Упражнение № 4 – крос 1000 метра. Изпълнение на упражнението: пробягва се разстоянието от 1000 метра.

Нормативите по физическа подготовка за кандидатите за курсанти във ВВМУ ”Н.Й.Вапцаров” са посочени в Приложение 1 на настоящата заповед.

20. Кандидат-курсантите да се явят на изпита по физическа подготовка с лично спортно облекло.

21. Оценяването на резултатите от изпитите и тестовете да се извърши, съгласно изискванията на чл.23 на Наредба Н-33/23.11.2011г.

22. След началото на изпитите и тестовете в залите да не се допускат кандидат-курсанти и лица, които не са в състава на комисиите.

23. Резултатите от конкурсните изпити и тестовете са окончателни и важат само в годината на кандидатстването.

24. Получените резултати от предварителните изпити по математика могат да се използват при образуването на състезателния бал.

25. На кандидатите, лауреати на национални и международни олимпиади по математика, и завършили средно образование в годината на провеждане на олимпиадата, да се признава оценка за конкурсния изпит по математика „отличен 6,00”.

26. Кандидат-курсантите във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” могат да участват в класирането и с оценката от:

26.1. държавен зрелостен изпит по математика за оценка от положен конкурсен изпит по математика;

26.2. конкурсен изпит по математика положен през 2015 г. в акредитирани граждански висши училища. Удостоверението за получената оценка да се представи от кандидат-курсанта във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” в периода от деня на започване на конкурсните изпити до деня преди обявяване на класирането.

27. Кандидат-курсантите по т.26.1 и т.26.2, както и явилите се на предварителни изпити, се явяват на останалите конкурсни изпити и участват в класирането по реда на чл. 33.

28. На кандидат-курсантите да се признава най-високата оценка от положените изпити във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, в граждански висши училища или от предварителните изпити.

29. За резултатите от изпита по физическа подготовка да се състави протокол, който да се представи на председателя на изпитната комисия.

30. Писмените работи на кандидат-курсантите и протоколите с техните оценки да се съхраняват запечатани в служба „Личен състав“ на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" не по-малко от една година след провеждането на конкурсните изпити.

31. В периода от 06.07.2015 г. до 08.07.2015 г. на кандидат-курсантите да се извърши медицинско освидетелстване и проверка на психичната пригодност за обучение във висшето военноморско училище по график, утвърдени от мен и началника на Военномедицинска академия – Болнична база за активно лечение, гр. Варна (ВМА – ББАЛ – Варна), съгласно изискванията на Раздел IV от наредба Н-33/23.11.2011 г. Най-често срещаните заболявания, водещи до дисквалификация на кандидати за обучение във висше военно училище, са посочени в Приложение 2 на настоящата заповед.

32. Състезателният бал на кандидат-курсантите да се образува като сума от следните оценки:

32.1. удвоената оценка от конкурсния изпит по математика или удвоената оценка по точка 26.1, или удвоената оценка по точка 26.2;

32.2. по-високата оценка по математика от държавния зрелостен изпит или от дипломата за средно образование;

32.3. по-високата оценка по български език и литература от държавния зрелостен изпит или от дипломата за средно образование;

32.4. по-високата оценка по физика от дипломата за средно образование или от държавния зрелостен изпит по физика и астрономия.

33. На кандидатите, получили оценка "неиздържал" на теста по английски език, от състезателния бал да се отнемат 0,50 съгласно чл.32, ал. 3 на Наредба Н-33/23.11.2011 г.

34. Когато в дипломата за средно образование по съответен учебен предмет не е вписана оценката, която ще участва в образуването на състезателния бал, кандидат-курсантът да представи удостоверение за положения изпит по този предмет в училище, определено от началника на съответния инспекторат по образованието на Министерството на образованието, младежта и науката.

35. Класирането на кандидат-курсантите да се извърши съгласно чл. 35 на Наредба Н-33/23.11.2011 г.

36. Приемането на кандидат-курсантите да се извърши от приемната комисия, назначена със заповед на Министъра на отбраната. В заповедта на Министъра на отбраната се указва времето и мястото за провеждане на заседанието на приемната комисия.

37. Класираните кандидат-курсанти да се явят във ВВМУ за провеждане на беседа тридесет минути преди обявеното начало на заседанието на приемната комисия.

38. След приключване на беседата с всеки кандидат-курсант, председателят на комисията да обявява решението за приемане или неприемане на кандидата.

39. Приемната комисия да определи до 20 на сто от класираните кандидат-курсанти за резерви, подредени по низходящ ред на състезателния бал.

40. За кандидат-курсанти, които са класирани за приемане, но не са се явили в указаното време и по обявения ред пред приемната комисия, не се запазват места.

41. Кандидат-курсантите, които са изтеглили документите си, да се считат за отказали се.

42. Кандидат-курсантите, които са класирани за приемане, но не им е издадено разрешение за достъп до класифицирана информация, съгласно Закона за защита на класифицираната информация, да не се приемат за обучение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

43. Решенията на приемната комисия са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

44. Приетите кандидати да бъдат уведомени устно и писмено, като се посочва специалността и специализацията, в която са приети, както и срокът за явяване във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” за започване на обучението.

45. Местата на приетите курсанти, които не са се явили на определената дата във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, да се попълват от резервите по низходящ ред на състезателния им бал до седем дни от датата определена за започване на обучението.

46. Окончателните списъци с приетите за обучение курсанти по специалности и специализации да се изпратят в дирекция „Управление на човешките ресурси” - МО, в срок до десет дни от подписване на заповедта ми за назначаване.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-началника по административната част и по логистиката.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение № 1 – Нормативи по физическа подготовка за кандидатите за курсанти във ВВМУ ”Н. Й. Вапцаров” прием 2015/2016 г. - 5 /пет/ листа, не съдържащи класифицирана информация.

2. Приложение № 2 – Най-често срещани заболявания, водещи до дисквалификация на кандидати за обучение във висше военно училище - 1 /един/ лист, не съдържащ класифицирана информация.

подпис

 

НАЧАЛНИК НА ВВМУ “Н. Й. ВАПЦАРОВ"

Капитан I ранг проф. д.в.н. боян медникаров

____ . 0 3.2015 г.