БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР   НА ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1Библиотечно-информационният център е звено в структурата на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, което осъществява дейност за реализиране на своите основни цели и задачи:

ИСТОРИЯ

 Библиотеката на ВВМУ е основана с разрешение на командването през учебната 1898-1899 г. На първо време се създава библиотека и се поддържа читалня. Макар за тях да не е осигурено специално помещение, книжният фонд се формира от дарения. Първите постъпления са книги, подарени от ученик-машиниста Манол Иванов. Следват дарения от негови колеги, офицери и преподаватели. Създава се традиция при постъпването си новите випуски да правят дарения от книги. По-късно започват да се заделят средства и от училището, предимно за абонамент на списания. През 1901 г. се поддържа абонамент със средства от дарения само за три списания, през 1904 – за шест, а през 1908 – за пет. Библиотеката се завежда от ученик. След войната, благодарение на началника на училището капитан-лейтенант Иван Михайлов библиотечният фонд значително се увеличава, а обслужването на библиотеката се възлага на преподавател. По времето, когато училището се помещава в казармите на Осми полк, книгите, подредени по раздели на знанието, заемат само четири шкафа в чертожната зала, а към 1931 г. библиотеката вече притежава 2 401 библиотечни единици и абонирана за 27 списания, от които 7 чуждестранни – руски, френски и немски издания. С нея е свързана и традицията през зимния период да се изнасят почти ежеседмично беседи, адресирани към техническата и обща култура на учениците – дело на преподаватели, но често и на ученици.

1
В четирите шкафа в дъното на залата през 1931 г. е съхранявана литературата на библиотеката на Морско училище

През 1906 г. военният министър генерал-майор Савов утвърждава нова програма, ориентирана към повишаване на равнището на всички учебни дисциплини. По общообразователните и технически науки се осигуряват учебници, но по другите дисциплини преподавателите разработват записките си като учебни помагала, които учениците по собствена инициатива литографират с лични средства като спестяват 25% от полагаемия им се по разкладка хляб (четирима души се хранят с три хляба), за да го продадат на бедни хора от града. Литографирането и подвързването извършват сами и така поставят началото на учебния библиотечен фонд.

През този ранен период, в който бюджетните средства за издръжка са ограничени, като форма за подпомагане възникват различни фондове. През 1916 г. е основан фонд „Генерал Кирков“ с цел да снабдява членовете си с учебни пособия и технически списания. Той издава със свои средства учебници, съставени от преподаватели, поддържа библиотеката и отваря книжарница за учебни помагала в училището.

През 1917 г. собственикът на фабрика в гр. Казанлък Иван Н. Хаджиенов дарява на училището 50 хиляди лева за учебно-материалната му база. С тях през 1919 г. се основава фонд „Хаджиенов“. През 1928 г. в него се влива фонд „Училищни такси“. Целите на фонда са: „… набавяне на учебници, учебни помагала, картини и предмети от възпитателно, битово и поучително значение; набавяне и поправяне на уреди и купуване на материали за практически упражнения в кабинетите; набавяне на книги и списания за библиотеката на училището.“

СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ И СТРУКТУРА

През 2014 г. е извършен основен ремонт и реновиране на материално-техническата база на БИЦ. Общата площ на библиотеката е 930 кв. м., разпределени в няколко обособени зони:

3 Спецификата на изучаваните дисциплини и научната дейност във ВВМУ създава условия за комплектуването на уникален библиотечен фонд, представляващ интерес за морските специалисти от ВМС, гражданското корабоплаване, научните институти и сродните висши училища. Наличният библиотечен фонд съдържа към 125 000 библиотечни единици, разпределени както следва:

Учебният фонд включва учебници по изучаваните дисциплини, сборници със задачи, ръководства за практически занятия, лабораторни упражнения и курсови проекти. Фондът се съдържа повече от 900 заглавия, като автори на половината от тях са преподаватели от училището.

Служебният фонд се състои от специализирани ведомствени издания на Министерството на отбраната и издания на Международната морска организация.

      Този богат фонд привлича като читатели не само нашите обучаеми, но и студенти от други университети и хора от цялата страна. Ползването на библиотечните ресурси е безплатно.

4
3
Библиотека на ВВМУ

Полезни връзки

Правилник за дейността на библиотечно-информационния център на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

 

РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА ЧИТАТЕЛИ:

От понеделник до петък:


9,00 – 12.00 и 13.30 – 17.00

Петък:

13,00 – 16,30 – санитарен полуден

ЗА КОНТАКТИ:
БИЦ
ВВМУ ”Н. Й. Вапцаров”
ул. “Васил Друмев“ 73
9026 гр. Варна

тел. 052/55 22 81; 052/55 22 32
E-mail: navalacad_libr @abv.bg